- -

Estudio de cajón para obras marítimas realizado con hormigón con fibras. Aplicación al Puerto de Sagunto (Valencia)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudio de cajón para obras marítimas realizado con hormigón con fibras. Aplicación al Puerto de Sagunto (Valencia)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Serna Ros, Pedro es_ES
dc.contributor.advisor Giménez Carbó, Ester es_ES
dc.contributor.author Martínez Navarro, Laura es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.21689573167725484; north=39.65176928807512; name=Av. Hornos Altos, 49D, 46520 Sagunt, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2018-09-27T18:03:35Z
dc.date.available 2018-09-27T18:03:35Z
dc.date.created 2018-09-20
dc.date.issued 2018-09-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/108443
dc.description.abstract [EN] This paper focuses on the use of steel fibre-reinforced concrete (FRC) in order make concrete floating dike. The aim is to accelerate the execution, achieve high productions, as well as improving durability by controlling cracking. Lastly, a feasibility study is carried out to verify the use of FRC considering the possibility of replacing the conventional reinforcing bars. This is a way for cutting down on time and costs. es_ES
dc.description.abstract [CA] En aquest treball s'analitza la utilització del formigó reforçat amb fibres d'acer (HRFA) en calaixos de formigó per dics verticals per tal d'accelerar el procés d'execució aconseguint altes produccions, així com millorar la durabilitat mitjançant el control de la fissuració amb una menor obertura de fissures, fissuració més dispersa, augment de resistència a tracció i compressió, major ductilitat i tenacitat del material. Es pretén amb tot això, estudiar la viabilitat de la realització d'aquest tipus d'estructures amb HRFA considerant la possibilitat de substitució de l'armadura convencional dels calaixos, per tal de disminuir terminis i costos. es_ES
dc.description.abstract [ES] En este trabajo se analiza la utilización del hormigón reforzado con fibras de acero (HRFA) en cajones de hormigón para diques verticales con el fin de acelerar el proceso de ejecución consiguiendo altas producciones, así como mejorar la durabilidad mediante el control de la fisuración con una menor abertura de fisuras, fisuración más dispersa, aumento de resistencia a tracción y compresión, mayor ductilidad y tenacidad del material. Se pretende con todo ello, estudiar la viabilidad de la realización de este tipo de estructuras con HRFA considerando la posibilidad de sustitución de la armadura convencional de los cajones, con el fin de disminuir plazos y costes. es_ES
dc.format.extent 70 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Concrete es_ES
dc.subject Dike es_ES
dc.subject Formigó es_ES
dc.subject Fibres es_ES
dc.subject Dic es_ES
dc.subject Hormigón es_ES
dc.subject Fibras es_ES
dc.subject Dique es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.title Estudio de cajón para obras marítimas realizado con hormigón con fibras. Aplicación al Puerto de Sagunto (Valencia) es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil - Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón - Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó es_ES
dc.description.bibliographicCitation Martínez Navarro, L. (2018). Estudio de cajón para obras marítimas realizado con hormigón con fibras. Aplicación al Puerto de Sagunto (Valencia). http://hdl.handle.net/10251/108443 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record