- -

"Mireia. La extinción del género binario, la sociedad patriarcal, la doble moral cristiana y los tabúes que arrastra."

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

"Mireia. La extinción del género binario, la sociedad patriarcal, la doble moral cristiana y los tabúes que arrastra."

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Romero Gómez, José Francisco es_ES
dc.contributor.author Pérez Rodríguez, Mireia es_ES
dc.date.accessioned 2018-10-02T10:10:01Z
dc.date.available 2018-10-02T10:10:01Z
dc.date.created 2018-07-13
dc.date.issued 2018-10-02 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/108959
dc.description.abstract [CA] Al TFG: "Mireia. L'extinció del gènere binari, la societat patriarcal, la doble moral cristiana i els tabús que arrastra", es presenta: Una video-instalació expositiva, formada per video-accions (registres de performances realitzades), objectes escultòrics de (bronze i llautó) "Atenea", "Tu próstata" y "Cervell en deconstrucció", a més del registre i difusió d¿ una campanya publicitària dedicada a la pròstata del cos femení i una acció en viu. Aquesta utilització variada dels suports es deu a que cadascun dels treballs ha sigut realitzat en diferents assignatures a partir d'una reflexió resultat de l'assimilació de vivències personals de tota una vida, en referència a la construcció de la pròpia identitat i en contraposició al concepte de gènere binari. L'obra tracta de com te n'adones a mesura que creixes, de que la societat que passa a través de tu, que et forma, és un producte patriarcal i capitalista creat per a mantindre certs mecanismes de poder i et fan vore en quin lloc estàs o hauries d¿estar. Però mostren la capacitat que tenim de netejar-nos de la manipulació delimitadora dels conceptes de masculinitat i feminitat i de l'associació d'estos a un sexe, així com de trencar amb els mecanismes d¿una sexualitat majoritària que defineix els nostres cossos i les nostres practiques sexuals al servei de mantenir els anomenats conceptes i convertir els nostres cossos en penetrables i penetradors, que taquen i tacats. El nostre punt de partida seria doncs, que tots els cossos poden expressar tots els rols. Els treballs són un reclam d'autoafirmació i autoconeixement, així com una mostra del poder de la ment i de com podem comprendre millor altres parts de nosaltres mateixos des d'altres percepcions com les artístiques, amb llenguatges com el desenvolupat en l'àmbit de la performance. es_ES
dc.description.abstract To the TFG: "Mireia. The extinction of the binary gender, the patriarchal society, the double moral Christian and the taboos that drags ", is presented: An exhibition video-installation, made up of video-actions (records of performed performances), sculptural objects of (bronze and brass) "Atenea", "Tu próstata" and "Cervell en deconstrucción", as well as the registration and dissemination of a advertising campaign dedicated to the prostate of the female body and a live action. This varied use of media is due to the fact that each one of the works has been carried out in different subjects based on a reflection resulting from the assimilation of personal experiences of a lifetime, with reference to the construction of one's own identity and in contrast to concept of binary genre. The work is about how you realize it as you grow, that the society that passes through you, which forms you, is a patriarchal and capitalist product created to maintain certain mechanisms of power and give you an idea of what place you are or should be. But they show the ability we have to cleanse ourselves from the delimiting manipulation of the concepts of masculinity and femininity and from the association of these to a gender, as well as breaking with the mechanisms of a majority sexuality that defines our bodies and Our sexual practices in order to keep the so-called concepts and turn our bodies into penetrable and penetrating, staining and staining. Our starting point would be that all bodies can express all the roles. The works are a claim of self-assertion and self-knowledge, as well as a demonstration of the power of the mind and how we can better understand other parts of ourselves from other perceptions like the artistic ones, with languages such as those developed in the field of the performance. es_ES
dc.format.extent 37 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Gènere es_ES
dc.subject Deconstrucció personal/social es_ES
dc.subject Identitat es_ES
dc.subject Auto exploració del cos i la ment es_ES
dc.subject Gender es_ES
dc.subject Personal and social deconstruction es_ES
dc.subject Identity es_ES
dc.subject Exploration of the own body and mind es_ES
dc.subject.classification ESCULTURA es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts es_ES
dc.title "Mireia. La extinción del género binario, la sociedad patriarcal, la doble moral cristiana y los tabúes que arrastra." es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pérez Rodríguez, M. (2018). "Mireia. La extinción del género binario, la sociedad patriarcal, la doble moral cristiana y los tabúes que arrastra.". http://hdl.handle.net/10251/108959 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\83405 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record