- -

Aplicación de un plan de comunicación on line para comisiones falleras: estratégia de éxito y reputación on line.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Aplicación de un plan de comunicación on line para comisiones falleras: estratégia de éxito y reputación on line.

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Poza Luján, José Luis es_ES
dc.contributor.advisor Conejero Casares, José Alberto es_ES
dc.contributor.author Garrido Picher, Begoña es_ES
dc.date.accessioned 2018-10-18T12:07:00Z
dc.date.available 2018-10-18T12:07:00Z
dc.date.created 2018-09-27
dc.date.issued 2018-10-18 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/110864
dc.description.abstract Aquest treball de final de màster és un manual d'aplicació d'un pla de comunicació on line per a comissions falleres basat en el pla de comunicació on line de GARRIDO PICHER, centrant aquest manual en la recerca de la reputació on line i de tindre una estratègia d'èxit on line per part de les comissions falleres que pogueren aplicar aquest manual a l'àmbit pràctic. L'objectiu principal d'aquest projecte és ajudar a millorar la reputació on line de les comissions falleres, i així, previndre possibles casos de crisi. A més d'ajudar als/les community managers de les comissions a implementar els seus plans de comunicació a xarxes, aprofitant per fer la recerca d'una bona reputació. Dins dels objectius secundaris es troben fer veure la importància que tenen les xarxes socials al món faller, ajudar a professionalitzar la comunicació on line de les comissions falleres i ajudar a recolzar la 'marca Falles'. Les línies d'investigació estan enfocades cap a la recerca i comparació d'altres festes del territori espanyol per tal de concloure les exclusivitats que tenen les Falles. D'aquesta forma es pot extraure informació per a l'estratègia d'èxit i reputació. A més, les línies d'investigació també estan enfocades a les opinions que té la gent sobre la festa fallera i les xarxes de les comissions, quins usuaris i mitjans ofereixen més informació sobre les Falles, quins valors tenen les comissions falleres i com es treballa la comunicació des de les comissions. Aquestes línies d'investigació ajuden a poder crear l'estratègia d'èxit i reputació on line per a comissions falleres falleres ja que permet destacar els aspectes positius de la festa i donar-li-les a conèixer a la societat. es_ES
dc.description.abstract This final master project is a handbook to apply an on line communication plan for Fallas’ societies based on the online communication plan created by GARRIDO PICHER, but this time, the aim of this handbookis to search for oline reputation and to get a succes strategy for Fallas’ societies which want to use this handbook. The lines of research are focused towars searching and comparision of other parties in Spain in order to conclude the exclusives that have the Fallas of Valencia. In this way, it was possible to extract information in order to create the strategy of succes and reputation. In addition, the lines of research are focused on the opinions that have the audience about Fallas and fallas societies' socials networks, which users and media offer more information about Fallas and how do work the communication from fallas societies. This lines of research have helped to create the strategy of succes and on line reputation for fallas societies, while this will highlight the positive aspects of Fallas and give them to get to know to the society es_ES
dc.format.extent 72 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject comunicació es_ES
dc.subject Falles es_ES
dc.subject xarxes socials es_ES
dc.subject reputació es_ES
dc.subject estratègia. es_ES
dc.subject communication es_ES
dc.subject online es_ES
dc.subject Fallas festival es_ES
dc.subject social networks es_ES
dc.subject reputation es_ES
dc.subject strategy. es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.subject.classification ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA DE COMPUTADORES es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la Información-Màster Universitari en Continguts i Aspectes Legals en la Societat de la Informació es_ES
dc.title Aplicación de un plan de comunicación on line para comisiones falleras: estratégia de éxito y reputación on line. es_ES
dc.title.alternative Aplicació d'un pla de comunicació on line per a comissions falleres: estratègia d'èxit i reputació on line es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Garrido Picher, B. (2018). Aplicación de un plan de comunicación on line para comisiones falleras: estratégia de éxito y reputación on line. http://hdl.handle.net/10251/110864 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela 96800 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record