- -

Estudi sobre la ultrafiltració com a mètode d’eliminació de substàncies col·loïdals i regeneració d’aigua en la indústria paperera. Disseny de la instal·lació industrial.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi sobre la ultrafiltració com a mètode d’eliminació de substàncies col·loïdals i regeneració d’aigua en la indústria paperera. Disseny de la instal·lació industrial.

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor López Pérez, Maria Fernanda es_ES
dc.contributor.advisor Lora García, Jaime es_ES
dc.contributor.author Doménech Belda, Ángel es_ES
dc.date.accessioned 2018-11-08T18:25:08Z
dc.date.available 2018-11-08T18:25:08Z
dc.date.created 2018-07-19
dc.date.issued 2018-11-08 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/112142
dc.description.abstract [VA] La realització d’aquest treball radica en la necessitat de donar-li solució a un problema que per desgràcia afecta en gran mesura a la majoria de les indústries del planeta, com és l’abocament dels residus que aquesta produeix. En aquest cas, centrant-se en l’abocament d’aigües residuals de la indústria paperera, la finalitat resideix en la reutilització a nivell industrial d’aquests residus mitjançant processos i tècniques d’un baix cost d’implementació o que es puga amortitzar en un període considerable d’anys. Aquesta planta produeix aigües que són tractades a l’estació depuradora d’aigües residuals que, sense la construcció d’aquest tractament terciari, serien abocades a l’espai públic sense atorgar-li un nou ús. Mitjançant l’aplicació de la ultrafiltració a l’eixida de l’estació depuradora, l’aigua de rebuig sofreix un nou procés, el qual i, per mitjà de la utilització del filtrat amb membranes que permet el pas d’un flux, té com a finalitat fer brollar una aigua apta per a la reintroducció d’aquesta al seu procés cíclic natural dins la indústria. Aquesta mesura su posarà una millora per a l’empresa i per al medi ambient, ja que es necessiten menys quantitats d’aigua de subministrament i aquestes tindran un menor impacte tant amb els residus abocats, com amb l’explotació de l’aigua. es_ES
dc.description.abstract [EN] The realization of this project lies in the need to solve a problem that unfortunately affects most of the industries on the planet, such as the dumping of waste that it produces. In this case, focusing on the wastewater discharge of the paper industry, the purpose resides in the reuse of industrial waste at the industrial level through processes and techniques with a low cost of implementation or that they can be amortized over a considerable period of years. This plant produces waters that they are treated in the sewage treatment plant. Without the construction of this tertiary treatment, they would be discharged into the public space without giving them a new use. By applying ultrafiltration at the outlet of the treatment plant, the reject water undergoes a new process which, and with the use of filtering with membranes that allows the passage of a flow, it has the purpose of sprouting a suitable water for the reintroduction of this to its natural cyclic process in the industry. This measure will mean an improvement for the company as well as for the environment, which means that less quantities of water supply will be needed. Moreover it will have a fewer impact on the waste discharged and in the exploitation of water. es_ES
dc.format.extent 62 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject aguas residuales es_ES
dc.subject industria papelera es_ES
dc.subject ultrafiltracion es_ES
dc.subject elimiacion materia coloidal. es_ES
dc.subject wastewater es_ES
dc.subject paper industry es_ES
dc.subject ultrafiltration es_ES
dc.subject colloidal matter removing . es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA QUIMICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Química-Grau en Enginyeria Química es_ES
dc.title Estudi sobre la ultrafiltració com a mètode d’eliminació de substàncies col·loïdals i regeneració d’aigua en la indústria paperera. Disseny de la instal·lació industrial. es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Química y Nuclear - Departament d'Enginyeria Química i Nuclear es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi es_ES
dc.description.bibliographicCitation Doménech Belda, Á. (2018). Estudi sobre la ultrafiltració com a mètode d’eliminació de substàncies col·loïdals i regeneració d’aigua en la indústria paperera. Disseny de la instal·lació industrial. http://hdl.handle.net/10251/112142 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela 89902 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record