- -

Estudio para la mejora de la seguridad vial de la intersección entre la CV-328 y la CV-310, término municipal de Serra (Valencia). Cartografía, análisis medioambiental, señalización y balizamiento y estudio del drenaje

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudio para la mejora de la seguridad vial de la intersección entre la CV-328 y la CV-310, término municipal de Serra (Valencia). Cartografía, análisis medioambiental, señalización y balizamiento y estudio del drenaje

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Campoy Ungria, Jose Manuel es_ES
dc.contributor.author Andreu Pérez, Julio es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.4259894599159679; north=39.67411504983816; name=Partida Císcar, 1, 46118 Serra, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2018-12-17T15:20:09Z
dc.date.available 2018-12-17T15:20:09Z
dc.date.created 2018-09-19
dc.date.issued 2018-12-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/113924
dc.description.abstract [EN] The main project's objective, which title is STUDY TO IMPROVE THE ROAD SAFETY ON THE INTERSECTION BETWEEN THE CV-328 AND THE CV-310, MUNICIPAL DISTRICT OF SERRA (VALENCIA), is justify the final alternative to the current road. This option will have to provide safety and comfort to the drivers. This analysis is focus on the optimal solution for a future renovation, considering that there is not any project done about this area yet. Once we know the environmental limitations, the average daily traffic (ADT) and the geology in this area, we can compare different options to solve the main problem, an important crest, and the minor problem, a vertical slope next to the road. On the one hand, we try to focus the choice to avoid all the visibility problems. Drivers have this kind of problems when they pass other vehicles or turn from side to side. All of this, prioritizing cyclists' safety and the way the ride. Therefore, we propose three alternatives: changing the current intersection into a type T, one adding an additional lane, a roundabout or reducing the change of course. On the other hand, we compared this options with a multi-criteria study where we prioritize alternatives' functionality to the current one, affection to the environment, the economic impact, the affection to traffic during the construction. As a conclusion, we choose the second option, a roundabout of 15 metres radius of central circle and 23,8 metres radius of the complete roundabout that includes: 5'8 metres for motorized vehicles and 2 metre for a cyclist lane. Furthermore, we considered the slope next to the CV-310 and we decided to modify this road's layout through it, so we could delete the vertical slope. The surface of the highway consists of 15cm-thick of bituminous mix over 35cm-thick of artificial zahorra, all of this located over the roads esplanade. It is form by 75cm-thick of selected soil that is brought from a close quarry. The total height variation will be compensate with sloping sections and the roundabout's slop. The roundabout lane's slope will be always less than 2%. This will make possible for everybody to circulate safely and the slope will help cyclist to choose their way. The documents that are included on this study are the following: cartography, geological and geotechnical study, traffic study, environmental analysis, study of alternatives, layout study, surface and pavements study, study of solutions to traffic during the construction, signalling and beaconing and drainage study. es_ES
dc.description.abstract [CA] L'objecte d'aquest Treball Final de Grau, el títol del qual és ESTUDI PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT VIAL DE LA INTERSECCIÓ ENTRE LA CV-328 I LA CV-310, T.M. DE SERRA (VALÈNCIA), és justificar l'elecció d'una alternativa a l'estat actual de la intersecció esmentada, de manera que s'incremente la seguretat i el confort de la circulació per als usuaris. L'estudi centra la cerca d'una solució òptima per a una modificació futura, donat que no hi ha prevista cap actuació per a aquest tram. Una vegada es coneixen les limitacions mediambientals que exigeix l'entorn, la demanda de les carreteres que conformen la intersecció i la geologia de la zona, es procedeix a comparar diferents propostes que resolguen tant el problema principal, consistent en l'existència d'un acord convex, com el secundari, que es un talús vertical en la boga de la calçada, amb vegetació. D'una banda, es pretén donar un enfocament a l'elecció de les alternatives, de manera que totes elles eliminen les dificultats de visibilitat per a maniobres d'avançament, o el gir d'una carretera a una altra, prioritzant la seguretat dels ciclistes i la facilitat amb la qual puguen circular. Amb açò, es plantegen com a alternatives la conversió de la intersecció actual en una tipus T amb un carril addicional, l'execució d'una glorieta, o rebaixar el canvi de rasant. D'altra banda, es van comparar aquestes opcions en un estudi multicriteri, prioritzant la funcionalitat de l'alternativa respecte a l'actual, l'afecció al medi ambient, l'impacte econòmic i l'afecció al tràfic durant la seua execució. Com a conclusió a açò, es va adoptar la segona de les opcions, es a dir, l'execució d'una glorieta de 15 metres d'illeta i un radi total de 23.8 metres, de manera que els vehicles disposen d'un carril de 5.8 metres i els ciclistes, compten amb un ample de 2 metres, exclusiu per a la seua circulació. El ferm de la calçada constarà de 15 cm de mescla bituminosa sobre 35 cm de sahorres artificials i se situarà sobre l'esplanada de la carretera, que es compon únicament de 75 cm de sòl seleccionat, obtinguts d'una pedrera de préstecs, ja que el sòl de la traça és tolerable i farà de suport de tota la carretera. La pèrdua d'altura es compensarà amb trams inclinats i la disposició de l'anell interior en pendent, mantenint sempre el carril de la glorieta, que correspon al peralt i al contraperalt, amb una inclinació inferior al 2%. Açò permet la circulació de motocicletes i tràfic pesat i, al mateix temps, permet als ciclistes traçar la corba per a l'elecció de la seua destinació. La relació de documents inclosos en aquest estudi és la corresponent a la cartografia, estudi geològic geotècnic, estudi de trànsit, anàlisi mediambiental, estudi d'alternatives, estudi del traçat, estudi de ferms i paviments, estudi de solucions al trànsit durant l'execució de les obres, senyalització i abalisament i estudi del drenatge. es_ES
dc.description.abstract [ES] El objeto de este Trabajo Final de Grado, cuyo título es ESTUDIO PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA INTERSECCIÓN ENTRE LA CV-328 Y LA CV-310, T.M. DE SERRA (VALENCIA), es justificar la elección de una alternativa al estado actual de la intersección citada, de forma que se incremente la seguridad y el confort de la circulación para los usuarios. El estudio centra la búsqueda de una solución óptima para una modificación futura, ya que no hay prevista ninguna actuación para este tramo. Una vez se conocen las limitaciones medioambientales que exige el entorno, la demanda de las carreteras que conforman la intersección y la geología de la zona, se procede a comparar distintas propuestas que resuelvan tanto el problema principal, consistente en la existencia de un acuerdo convexo, como el secundario, que es un talud vertical en el linde de la calzada, con vegetación. Por un lado, se pretende dar un enfoque a la elección de las alternativas, de forma que todas ellas eliminen las dificultades de visibilidad para maniobras de adelantamiento, o el giro de una carretera a otra, priorizando la seguridad de los ciclistas y la facilidad con la que puedan circular. Con ello, se plantean como alternativas la conversión de la intersección actual en una tipo T con un carril adicional, la ejecución de una glorieta, o rebajar el cambio de rasante. Por otro lado, se compararon dichas opciones en un estudio multicriterio, priorizando la funcionalidad de la alternativa respecto a la actual, la afección al medio ambiente, el impacto económico y la afección al tráfico durante su ejecución. Como conclusión a esto, se adoptó la segunda de las opciones, es decir, la ejecución de una glorieta de 15 metros de isleta y un radio total de 23.8 metros, de forma que los vehículos dispongan de un carril de 5.8 metros y los ciclistas, cuenten con un ancho de 2 metros, exclusivo para su circulación. El firme de la calzada constará de 15 cm de mezcla bituminosa sobre 35 cm de zahorras artificiales y se situará sobre la explanada de la carretera, que se compone únicamente de 75 cm de suelo seleccionado, obtenidos de una cantera de préstamos, ya que el suelo de la traza es tolerable y hará de apoyo de toda la carretera. La pérdida de altura se compensará con tramos inclinados y la disposición del anillo interior en pendiente, manteniendo siempre el carril de la glorieta, que corresponde al peralte y al contraperalte, con una inclinación inferior al 2%. Esto permite la circulación de motocicletas y tráfico pesado y, al mismo tiempo, permite a los ciclistas trazar la curva para la elección de su destino. La relación de documentos incluidos en este estudio es la correspondiente a la cartografía, estudio geológico geotécnico, estudio de tráfico, análisis medioambiental, estudio de alternativas, estudio del trazado, estudio de firmes y pavimentos, estudio de soluciones al tráfico durante la ejecución de las obras, señalización y balizamiento y estudio del drenaje. es_ES
dc.format.extent 49 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Intersection es_ES
dc.subject Safety es_ES
dc.subject Cyclists es_ES
dc.subject Multicriteria es_ES
dc.subject Roundabout es_ES
dc.subject Intersecció es_ES
dc.subject Seguretat es_ES
dc.subject Ciclistes es_ES
dc.subject Multicriteri es_ES
dc.subject Intersección es_ES
dc.subject Seguridad es_ES
dc.subject Ciclistas es_ES
dc.subject Multicriterio es_ES
dc.subject Glorieta es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DEL TERRENO es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Estudio para la mejora de la seguridad vial de la intersección entre la CV-328 y la CV-310, término municipal de Serra (Valencia). Cartografía, análisis medioambiental, señalización y balizamiento y estudio del drenaje es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes - Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto del Transporte y Territorio - Institut del Transport i Territori es_ES
dc.description.bibliographicCitation Andreu Pérez, J. (2018). Estudio para la mejora de la seguridad vial de la intersección entre la CV-328 y la CV-310, término municipal de Serra (Valencia). Cartografía, análisis medioambiental, señalización y balizamiento y estudio del drenaje. http://hdl.handle.net/10251/113924 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record