- -

Estudio de viabilidad de un aprovechamiento hidroeléctrico en el azud de Riola, en el térrmino municipal de Riola (Valencia)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudio de viabilidad de un aprovechamiento hidroeléctrico en el azud de Riola, en el térrmino municipal de Riola (Valencia)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Solera Solera, Abel es_ES
dc.contributor.author Pascual Francés, Salvador es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.33310969334206675; north=39.19913061357703; name=Carrer de les Neus, 9, 46417 Riola, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2018-12-18T18:56:45Z
dc.date.available 2018-12-18T18:56:45Z
dc.date.created 2018-09-27
dc.date.issued 2018-12-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/114117
dc.description.abstract [EN] In this End of Degree Project is done the viability study of a hidroelectric power. Is is studied the cosntruction of a run-of-river mini-hydroelectric power plant. First of all, an analysis of the river's water resources has been carried out with historical data to obtain tha nominal flow rate to turbine. Then, it is performed a field study to see if it is possible to build on it and to determine the gross-head. Subsequently, A study of solutions has been developed to be able to adopt the most appropriate solution. The plant will be equipped with one pit turbine with a nominal flow rate of 12 m^3/s and it will produce an annual energy of 1932 MWh. Then, the initial investment of the project is calculated and and an economic study is carried out. It is concluded that the project may be economically viable, although the return period on initial investment can be longer than recommended. es_ES
dc.description.abstract [CA] En el present Treball de Fi de Grau es realitza l'estudi de viabilitat d'un aprofitament hidroelèctric. S'estudia la construcció de una minicentral hidroelèctrica d'aigua fluent. En primer lloc, s'ha realitzat un anàlisi dels recursos hídrics del riu amb dades històriques per a poder obtindre el cabal nominal que es turbinarà. Posteriorment, s'han estudiat les característiques del terreny i s¿¿han obtingut les condicions constructives i el salt brut disponible. Seguidament, s'ha desarrollat un estudi de solucions per a poder adoptar la solució més adequada. La central s'equiparà amb una turbina bulbo en pou amb cabal nominal de 12 m^3/s, produint d'aquesta forma una energia anual de 1932 MWh. A continuació, es calcula la inversión inicial del projecte i es realitza un estudi econòmic. Es conclou que el projecte pot ser viable econòmicament, encara que el període de retorn de la inversió inicial pot ser major que el recomendat. es_ES
dc.description.abstract [ES] En el presente Trabajo Final de Grado se realiza el estudio de viabilidad de un aprovechamiento hidroeléctrico. Se estudia la construcción de una minicentral hidroeléctrica de agua fluyente. En primer lugar, se ha realizado un análisis de los recursos hídricos del río con datos históricos para poder obtener el caudal nominal que se turbinará. Posteriormente, se han estudiado las características del terreno y se han obtenido las condiciones constructivas y el salto bruto disponible. Seguidamente, se ha desarrollado un estudio de soluciones para poder adoptar la solución más adecuada. La central se equipará con una turbina bulbo en pozo con caudal nominal de 12 m^3/s, produciendo de esta forma una energía anual de 1932 MWh. A continuación, se calcula la inversión inicial del proyecto y se realiza un estudio económico. Se concluye que el proyecto puede ser viable económicamente, aunque el periodo de retorno de la inversión inicial puede ser mayor que el recomendado. es_ES
dc.format.extent 30 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Mini-hydroelectric power plant es_ES
dc.subject Nominal Flow Rate es_ES
dc.subject Viability es_ES
dc.subject Weir es_ES
dc.subject Cabal nominal es_ES
dc.subject Minicentral Hidroeléctrica es_ES
dc.subject Viabilitat es_ES
dc.subject Assut es_ES
dc.subject Aprovechamiento hidroeléctrico es_ES
dc.subject Caudal Nominal es_ES
dc.subject Turbina es_ES
dc.subject Agua es_ES
dc.subject Fluyente es_ES
dc.subject Viabilidad es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA HIDRAULICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Estudio de viabilidad de un aprovechamiento hidroeléctrico en el azud de Riola, en el térrmino municipal de Riola (Valencia) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente - Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente - Institut Universitari d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pascual Francés, S. (2018). Estudio de viabilidad de un aprovechamiento hidroeléctrico en el azud de Riola, en el térrmino municipal de Riola (Valencia). http://hdl.handle.net/10251/114117 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record