- -

Refugiados en la arquitectura

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Refugiados en la arquitectura

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Rivera Herráez, Rafael es_ES
dc.contributor.author Mascarell Correcher, Eva es_ES
dc.date.accessioned 2018-12-27T13:01:27Z
dc.date.available 2018-12-27T13:01:27Z
dc.date.created 2017-11-16
dc.date.issued 2018-12-27 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/114498
dc.description.abstract [CA] Aquest TFG comprèn el recorregut arquitectònic d’un refugiat des que fuig del seu país fins que es (re) troba amb el seu llar, la seua identitat. Durant la trajectòria assumim un nou concepte de refugiat, comprenent que tots som refugiats de l’arquitectura, i que la busca d’asil, de seguretat, és intrínseca al ser humà. La primera arquitectura a tractar és la del refugi, aquella d’ús immediat; protegir-se d’una acció puntual sense abandonar la ciutat. El segon pas seria l’arquitectura polifuncional, aquella que cobreix la seua funció quotidiana i, en l’emergència, serveix de contenidor provisional. Enmig del treball trobem el camp de refugiats, que suposa una arquitectura específica amb un component urbanístic i territorial, com si naixquera una ciutat. En el quart lloc, la vivenda, els elements arquitectònics que configuren una llar, el domicili. Finalment l’arquitectura definitiva açí o allí, la tornada o la integració.” es_ES
dc.description.abstract [EN] This TFG covers the architectural journey of a refugee from the time he fled his country until he(re) finds his home, his idetity. During the trajectory we assume a new concept of refugee, understanding we are all architecture’s refugees, and that search for asylum and security, is intrinsic to human being. The first architecture to be treated is the shelter, that one for immediate use; Protecting yourself from punctual action without leaving the city. The second step would be the polyfuncional architecture, the one that covers its daily function and, in emergency, serves as a temporary container. In the middle of the work we talk about the refugee camp. It already supposes a specific architecture with an urban and territorial component, as a city birth. In fourth place, housing, the architectural elements that configure a home, the setlle down residence. Finally the definitive architecture here or there, return or integration. es_ES
dc.description.abstract [ES] Este TFG abarca el recorrido arquitectónico de un refugiado desde que huye de su país hasta que se (re)encuentra con su hogar, su identidad. Durante la trayectoria asumimos un nuevo concepto de refugiado, comprendiendo que todos somos refugiados de la arquitectura, y que la búsqueda de asilo, de seguridad, es intrínseca al ser humano y por lo tanto a esta disciplina. La primera arquitectura a tratar es la del refugio, aquella de uso inmediato; protegerse de una acción puntual sin abandonar la ciudad. El segundo paso sería la arquitectura polifuncional, aquella que cubre su función cotidiana y, en la emergencia, sirve de contenedor provisional. En el centro del recorrido, el campo de refugiados. Supone una arquitectura específica con un componente urbanístico y territorial, a modo de nacimiento de una ciudad. En el cuarto lugar, la vivienda, los elementos arquitectónicos que configuran un hogar, el domicilio. Por último la arquitectura definitiva aquí o allí, el regreso a los orígenes o la integración en el nuevo destino. es_ES
dc.format.extent 99 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Campos de refugiados es_ES
dc.subject Refugee camps es_ES
dc.subject Temporary architecture es_ES
dc.subject Shelter es_ES
dc.subject Arquitectura temporal es_ES
dc.subject Refugio es_ES
dc.subject.classification URBANISTICA Y ORDENACION DEL TERRITORIO es_ES
dc.subject.other Grado en Fundamentos de la Arquitectura-Grau en Fonaments de l'Arquitectura es_ES
dc.title Refugiados en la arquitectura es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.description.bibliographicCitation Mascarell Correcher, E. (2017). Refugiados en la arquitectura. http://hdl.handle.net/10251/114498 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\76554 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record