- -

Proyecto Básico de polideportivo multiusos en el polígono de Vara de Quart (Valencia)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proyecto Básico de polideportivo multiusos en el polígono de Vara de Quart (Valencia)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Bonet Zapater, Federico Jesús es_ES
dc.contributor.author Rodríguez Herrera, Jonatan es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.409561620194836; north=39.46096623317902; name=Carrer dels Gremis, 14, 46014 València, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2018-12-28T16:44:47Z
dc.date.available 2018-12-28T16:44:47Z
dc.date.created 2018-09-18
dc.date.issued 2018-12-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/114584
dc.description.abstract [EN] The aim of the project is the design of a sports center pavilion in a existing real place, considering different options from a study of both the disposition and the structural system to be executed. Once evaluated pros and cons on the structural ideal system proceeds to the design and ckecking of the elements and the construction process to follow. The program used for its calculation is CYPE 3D. 3 solutions are proposed by the same structural system but changing the distribution in plant, looking for an ideal solution in terms of accessibility and safety of utilization of the pavilion, accesses to the parking, integration with the environment and the revitalization of the zone. In the report a work plan with a Gantt graph is included to show graphically the whole constructive process. The deadline for the development of the work is 7 months and the budget is € million. The project follows the requirements exposed in the CTE, besides specific regulation for buildings of public concurrence. The dimensions in plant of the plot (38 x 60 m) are decided for the minimum dimensions of the indoor pitch type 4 according to the Regulation of Sports Facilities and Recreation (NIDE), of 44 x32 m, leaving a space in wings and in the frontal of 6 and 12 meters of width respectively, to fulfill the minimal services established by the norm. In addition, there are two stairs to go up to the level one in the one that is the gym, offices, a massage room and changing rooms. In level 0 it has 3 changing rooms, the bar, an installation room, the rubbish room, the sports store, cleaning store, room for conservation, toilets and changing rooms for referees and trainers. The pavilion is composed by a framed structure of structural steel, with dimensions in plan of 38 x 60 m, in which a total of 9 interior porticos and 2 exterior porticoes follow each other. The distance between porticos is 6 meters, and it has a free height of 10 meters to the roof. The front and side porticos have intermediate pillars so that they can support the perimeter enclosure. For the choice of the structural system, in buildings with large separations between pillars as the project object is always a decisive aspect the weight of the structure, especially when the overload is reduced, as is the case of covers. Starting at 20 meters, the prefabricated concrete and steel construction systems tend to be more competitive, and for values of 30 meters or more, steel is the most advantageous solution. That is why the pavilion is designed of steel. As for the foundation of the structure, it has been designed with square surface footings braced by tie beams, considering the admissible calculation tension of 200 kPa, provided as starting data. es_ES
dc.description.abstract [CA] El projecte consisteix en el disseny d'un pavelló poliesportiu en un solar real existent, barrejant diferents opcions a partir d'un estudi de solucions tant de disposició, com del material del sistema estructural a executar. Una vegada avaluats pros i contres sobre el sistema estructural òptim, es procedeix al dimensionament i comprovació dels elements i el procés constructiu a seguir. El programa emprat per al seu càlcul és CYPE 3D. Són plantejades 3 solucions amb el mateix sistema estructural però variant la distribució en planta, cercant una solució òptima en quant a accessibilitat i seguretat d'utilització del pavelló, accessos a l'aparcament, integració amb l'entorn i la dinamització de la zona. En la memòria s'inclou un pla d'obra amb un diagrama Gantt per a mostrar gràficament tot el procés constructiu. El termini previst per al desenvolupament de l'obra és de 7 mesos i el pressupost és de 2.540.991 €. Para el projecte se segueixen els requisits i exigències bàsiques exposades en el CTE, a més de normativa específica per a edificis de pública concurrència. Les dimensions en planta de la nau (38 x 60 m) es decideixen per les dimensions mínimes de la pista poliesportiva tipus 4 segons la Normativa d'Instal·lacions Esportives i d'Esplai "(NIDE), de 44 x32 m , deixant un espai en lateral i en el frontal de 6 i 12 metres d'ample respectivament, per a albergar els serveis mínims establits per la norma. A més, es disposa de dues escales per a pujar al nivell 1 en el qual es troba el gimnàs, oficines, una sala de massatges i vestuaris. El nivell 0 disposa de 3 vestuaris, el bar, una sala d'instal·lacions, la cambra de brosses, el magatzem esportiu , magatzem de neteja, cambra per a conservació , banys i vestuaris per a àrbitres i entrenadors. La nau està composta per una estructura aporticada d'acer estructural, amb unes dimensions en planta de 38 x 60 m, en el qual se succeeixen un total de 9 pòrtics interiors i 2 pòrtics pinyó. La distància entre pòrtics és de 6 metres, i té una altura lliure de 10 metres fins a la coberta. Els pòrtics testers i laterals disposen de pilars intermedis perquè puguen sustentar el tancament perimetral. En quant a l'elecció del sistema estructural, en edificis amb grans separacions entre pilars com la nau objecte de projecte és sempre un aspecte decisiu el pes propi de l'estructura, especialment quan la sobrecàrrega és reduïda, com és el cas de les cobertes. A partir dels 20 metres solen ser més competitius els sistemes de construcció prefabricada de formigó i acer, i per a valors de 30 metres d'ara endavant l'acer és la solució més avantatjosa. És per açò que la nau és dimensionada d'acer. En quant a la fonamentació de l'estructura s'ha dissenyat amb sabates superficials quadrades centrades unides mitjançant bigues de lligat, considerant la tensió admissible de càlcul de 200 kPa , aportada com a dada de partida. es_ES
dc.description.abstract [ES] El proyecto consiste en el diseño de un pabellón polideportivo en un solar real existente, barajando distintas opciones a partir de un estudio de soluciones tanto de disposición, como del material del sistema estructural a ejecutar. Una vez evaluados pros y contras sobre el sistema estructural óptimo, se procede al dimensionamiento y comprobación de los elementos y el proceso constructivo a seguir. El programa empleado para su cálculo es CYPE 3D. Son planteadas 3 soluciones con el mismo sistema estructural pero variando la distribución en planta, buscando una solución óptima en cuanto a accesibilidad y seguridad de utilización del pabellón, accesos al aparcamiento, integración con el entorno y la dinamización de la zona. En la memoria se incluye un plan de obra con un diagrama Gantt para mostrar gráficamente todo el proceso constructivo. El plazo previsto para el desarrollo de la obra es de 7 meses y el presupuesto es de 2.540.991 €. Para el proyecto se siguen los requisitos y exigencias básicas expuestas en el CTE, además de normativa específica para edificios de pública concurrencia. Las dimensiones en planta de la nave (38 x 60 m) se deciden por las dimensiones mínimas de la pista polideportiva tipo 4 según la Normativa de Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento(NIDE), de 44 x32 m , dejando un espacio en lateral y en el frontal de 6 y 12 metros de ancho respectivamente, para albergar los servicios mínimos establecidos por la norma. Además, se dispone de dos escaleras para subir al nivel uno en el que se encuentra el gimnasio, oficinas, una sala de masajes y vestuarios. En el nivel 0 dispone de 3 vestuarios, el bar, una sala de instalaciones, el cuarto de basuras, el almacén deportivo , almacén de limpieza , aseos y vestuarios para árbitros y entrenadores. La nave está compuesto por una estructura aporticada de acero estructural, con unas dimensiones en planta de 38 x 60 m, en el que se suceden un total de 9 pórticos interiores y 2 pórticos piñón. La distancia entre pórticos es de 6 metros, y tiene una altura libre de 10 metros hasta la cubierta. Los pórticos testeros y laterales disponen de pilares intermedios para que puedan sustentar el cerramiento perimetral. En cuanto a la elección del sistema estructural, en edificios con grandes separaciones entre pilares como la nave objeto de proyecto es siempre un aspecto decisivo el peso propio de la estructura, especialmente cuando la sobrecarga es reducida, como es el caso de las cubiertas. A partir de los 20 metros suelen ser más competitivos los sistemas de construcción prefabricada de hormigón y acero, y para valores de 30 metros en adelante el acero es la solución más ventajosa. Es por ello que la nave es dimensionada de acero. En cuanto a la cimentación de la estructura se ha diseñado con zapatas superficiales cuadradas centradas arriostradas mediante vigas de atado, considerando la tensión admisible de cálculo de 200 kPa , aportada como dato de partida. es_ES
dc.format.extent 230 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Industrial building es_ES
dc.subject Sports centre es_ES
dc.subject Metal structure es_ES
dc.subject Framed structure es_ES
dc.subject Nau industrial es_ES
dc.subject Poliesportiu es_ES
dc.subject Estructura metàl·lica es_ES
dc.subject Estructura aporticada es_ES
dc.subject Nave industrial es_ES
dc.subject Polideportivo es_ES
dc.subject Estructura metálica es_ES
dc.subject Cype3d es_ES
dc.subject.classification MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.title Proyecto Básico de polideportivo multiusos en el polígono de Vara de Quart (Valencia) es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras - Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures es_ES
dc.description.bibliographicCitation Rodríguez Herrera, J. (2018). Proyecto Básico de polideportivo multiusos en el polígono de Vara de Quart (Valencia). http://hdl.handle.net/10251/114584 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record