- -

Análisis y adaptaciónn de rutas forestales para su accesibilidad universal en el término municipal de Gandía (Valencia)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Análisis y adaptaciónn de rutas forestales para su accesibilidad universal en el término municipal de Gandía (Valencia)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Vallés Planells, María Concepción es_ES
dc.contributor.advisor Gielen, Eric Madeleine Pierre es_ES
dc.contributor.advisor Galiana Galán, Francisco es_ES
dc.contributor.author Balbastre Cuenca, Marc es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.1844671000000062; north=38.96803200000001; name=Carrer Ferrocarril d'Alcoi, 87, 46701 Gandia, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-01-08T08:11:38Z
dc.date.available 2019-01-08T08:11:38Z
dc.date.created 2018-12-13
dc.date.issued 2019-01-08 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/114842
dc.description.abstract [CA] El projecte consisteix a realitzar un inventari de rutes en la comarca de La Safor (València), analitzant-les des del punt de vista per a una accessibilitat universal, indicant en cada una d'elles aquells punts que resulten de major dificultat d'accés i transitabilitat, classificant-les posteriorment segons si poden ser recorregudes o no amb facilitat. Per a realitzar l'anàlisi de les sendes, escollirem aquelles que permeten visitar elements patrimonials i que presenten un elevat valor paisatgístic i ambiental, ja que són les rutes més transitades per la ciutadania. Després d'analitzar-les per mitjà de ferramentes SIG, es procedirà a la cerca d'alternatives o millores en aquells trams que presenten un elevat percentatge de dificultat de circulació per així poder adaptar-les a persones amb problemes de mobilitat reduïda (PMR) i aconseguir que puguen arribar amb la major comoditat i facilitat possible fins al final del trajecte, o si no és el cas, fins al punt més allunyat de la ruta, sempre intentant crear el mínim impacte en les possibles infraestructures que es puguen realitzar per a la millora i la mínima alteració dels ecosistemes presents en el medi natural. La millora de rutes contemplarà la senyalització i recuperació de sendes. Aquesta última suposarà actuacions més intenses a causa de l'abundància d'espècies arbustives que dificulten el pas o per l'estat de la superfície del sòl. Es trobaran els nous recorreguts que puguen ser realitzats amb menor dificultat i que realitzen la funció de rutes alternatives. S'analitzarà el risc d'incendi per a les vies i que puguen finalment servir com a part de la infraestructura d'extinció d'incendis forestals. es_ES
dc.description.abstract [EN] The project consists in carrying out an inventory of routes in the region La Safor, analyzing them from the point of view of universal accessibility, indicating in each of them the sections that result in greater difficulty of access and transitability, classifying them later according to whether they can be traversed easily or not. To perform the analysis of paths, we will choose those that allow patrimonial elements to be visited and that present a high landscape and environmental value, since they are the routes most often frequented by the citizens. After analysing the routes through SIG tools, we will proceed to the search for alternatives or improvements in those sections that have a high percentage of difficulty of circulation to adapt them to people with mobility problems and make sure that they can reach the end of the route with the with greatest comfort, always trying to create the smallest impact on the infrastructures that we can for the improvement and the minor alteration of the ecosystems present in the natural environment. The improvement of the routes will contemplate the signaling and recovery of paths. Recovery of paths will involve more intense actions due to the abundance of shrub species that hinder the passage or the state of the soil surface. We will find new routes that can be made with less difficulty and that perform the function of alternative routes. The risk of fire for the roads will be analyzed and they can finally serve as part of the forest firefighting infrastructure. es_ES
dc.format.extent 47 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Sendes es_ES
dc.subject Transitabilitat es_ES
dc.subject Infraestructures rurals es_ES
dc.subject Ferramentes SIG es_ES
dc.subject Risc d'extinció d'incendis. es_ES
dc.subject Paths es_ES
dc.subject Transitability es_ES
dc.subject Rural infrastructure es_ES
dc.subject GIS tools es_ES
dc.subject Risk of firefighting. es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA AGROFORESTAL es_ES
dc.subject.classification URBANISTICA Y ORDENACION DEL TERRITORIO es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural-Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural es_ES
dc.title Análisis y adaptaciónn de rutas forestales para su accesibilidad universal en el término municipal de Gandía (Valencia) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria - Departament d'Enginyeria Rural i Agroalimentària es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural es_ES
dc.description.bibliographicCitation Balbastre Cuenca, M. (2018). Análisis y adaptaciónn de rutas forestales para su accesibilidad universal en el término municipal de Gandía (Valencia). http://hdl.handle.net/10251/114842 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\92200 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record