- -

Desarrollo de una herramienta informática para el diseño hidráulico de emisarios submarinos acorde con la normativa aplicable en la Comunidad Valenciana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Desarrollo de una herramienta informática para el diseño hidráulico de emisarios submarinos acorde con la normativa aplicable en la Comunidad Valenciana

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Rodrigo Ilarri, Javier es_ES
dc.contributor.author Palao Puche, Juan Pedro es_ES
dc.date.accessioned 2019-01-08T18:20:27Z
dc.date.available 2019-01-08T18:20:27Z
dc.date.created 2018-09-26
dc.date.issued 2019-01-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/114924
dc.description.abstract [EN] The design of submarine outfalls is a laborious process in which the designer has to consider a large amount of formulas and variables, as well as environmental and hydraulic limitations that the legislation imposes in order to get adequate conditions of dilution and concentration of pollutants that ensure the minimum damage in the marine environment. This Master's Thesis focuses on the creation and development of a computer tool for the design of submarine outfalls using the Instruction for submarine outfalls valid in the Valencian Community and Spain. The aim of the tool is to be used as a support to the designer, where in an agile and simple way allows obtaining an adequate design of the emissary for the oceanographic parameters from its location and it complies with the applicable regulation. To understand its use, a user manual is developed and the tool is tested with an example that verifies its operation. es_ES
dc.description.abstract [CA] El disseny d'emissaris submarins és un procés laboriós on el projectista ha de tindre en compte un gran quantitat de fórmules i variables, a més d'unes limitacions ambientals i hidràuliques que la legislació imposa per a fer complir les condicions adequades de dilució i concentració de contaminants que asseguren la mínima afecció en el medi marí. El present Treball Final de Màster se centra en la creació i desenrotllament d'una ferramenta informàtica per al disseny d'emissaris submarins a partir de la Instrucció per a les condicions d'abocament al mar des de terra, normativa aplicable a la Comunitat Valenciana i tota Espanya. L'objectiu és que la ferramenta servisca de suport al projectista, que de forma àgil i senzilla permeta l'obtenció d'un disseny de l'emissari adequat per als paràmetres oceanogràfics de la seua localització i que complisca amb les restriccions normatives. Perquè siga possible la seua utilització, es desenrotlla un manual d'usuari i es prova la ferramenta amb un exemple que verifica el seu funcionament. es_ES
dc.description.abstract [ES] El diseño de emisarios submarinos es un proceso laborioso en donde el proyectista ha de tener en cuenta una gran cantidad de fórmulas y variables, además de unas limitaciones ambientales e hidráulicas que la legislación impone para hacer cumplir las condiciones adecuadas de dilución y concentración de contaminantes que aseguren la mínima afección en el medio marino. El presente Trabajo Final de Máster se centra en la creación y desarrollo de una herramienta informática para el diseño de emisarios submarinos a partir de la Instrucción para las condiciones de vertido al mar desde tierra, normativa aplicable en la Comunidad Valenciana y toda España. El objetivo es que la herramienta sirva de apoyo al proyectista, que de forma ágil y sencilla permita la obtención de un diseño del emisario adecuado para los parámetros oceanográficos de su localización y que cumpla con las restricciones normativas. Para que sea posible su utilización, se desarrolla un manual de usuario y se prueba la herramienta con un ejemplo que verifica su funcionamiento. es_ES
dc.format.extent 89 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Submarine outfall es_ES
dc.subject Instruction es_ES
dc.subject Discharge of wastewater es_ES
dc.subject Pollution plume es_ES
dc.subject Computer tool es_ES
dc.subject Emissari submarí es_ES
dc.subject Instrucció es_ES
dc.subject Abocament d'aigües residuals es_ES
dc.subject Ploma de contaminació es_ES
dc.subject Ferramenta informática es_ES
dc.subject Emisario submarino es_ES
dc.subject Instrucción es_ES
dc.subject Vertido de aguas residuales es_ES
dc.subject Pluma de contaminación es_ES
dc.subject Herramienta informática es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA HIDRAULICA es_ES
dc.subject.classification TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.title Desarrollo de una herramienta informática para el diseño hidráulico de emisarios submarinos acorde con la normativa aplicable en la Comunidad Valenciana es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Palao Puche, JP. (2018). Desarrollo de una herramienta informática para el diseño hidráulico de emisarios submarinos acorde con la normativa aplicable en la Comunidad Valenciana. http://hdl.handle.net/10251/114924 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record