- -

Estudio de soluciones para la eliminación de nutrientes y mejora del tratamiento en la EDAR del Valle del Vinalopó

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudio de soluciones para la eliminación de nutrientes y mejora del tratamiento en la EDAR del Valle del Vinalopó

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Asensi Dasí, Enrique Javier es_ES
dc.contributor.advisor Alemany Martínez, Elena es_ES
dc.contributor.author García Juan, Carla es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.843816588912432; north=38.47498884362661; name=Elda, 03600, Alacant, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-01-10T15:43:29Z
dc.date.available 2019-01-10T15:43:29Z
dc.date.created 2018-09-18
dc.date.issued 2019-01-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/115223
dc.description.abstract [EN] This study presents a solution for the elimination of nutrients and the improvement of wastewater from the WWTP (Wastewater Treatment Plant) in "Valle del Vinalopó". The WWTP of study is located in the region of "Medio Vinalopó" and serves the municipalities of Elda, Monóvar, Sax and Petrer. Currently, the WWTP does not comply with the discharge limits. For this reason, four designs of alternative solutions are being considered for a greater elimination of nutrients, especially nitrogen, whose soluble fraction presents very high values at the outlet of the WWTP. In addition, the aim is to make the best use of existing elements and facilities. The proposed alternative solutions are: -Modified Ludzack-Ettinger process with chemical sludge stabilization. -Nitrification - simultaneous denitrification with chemical sludge stabilization. -Modified Ludzack-Ettinger process with sludge stabilization by aerobic digester. -Nitrification - simultaneous denitrification with sludge stabilization by aerobic digester. Through the simulation of the different alternatives with the DESASS software, seeing that they are technically viable, an economic assessment is carried out, reaching the conclusion that the best alternative to adopt is the nitrification-denitrification process simultaneously with sludge stabilization by means of an aerobic digester. es_ES
dc.description.abstract [CA] El present treball consistix en l'estudi de solucions per a l'eliminació de nutrients i millora de les aigües residuals de l'EDAR (Estació Depuradora d'Aigües Residuals) de la Vall del Vinalopó. L'EDAR d'estudi es troba localitzada en la comarca del Mig Vinalopó i dóna servici als municipis d'Elda, Monòver, Sax i Petrer. Actualment l'EDAR no complix amb els límits d'abocament. És per això, que es plantegen quatre dissenys d'alternatives de solució, per a una major eliminació dels nutrients, sobretot el nitrogen, la fracció soluble del qual presenta valors molt alts a l'eixida de l'EDAR. A més, es busca el màxim aprofitament dels elements i instal¿lacions ja existents. Les alternatives de solució proposades són: -Procés de Ludzack-Ettinger modificat amb estabilització química del fang. -Nitrificació - desnitrificació simultània amb estabilització química del fang. -Procés de Ludzack-Ettinger modificat amb estabilització de fangs per mitjà de digestor aerobi. -Nitrificació - desnitrificació simultània amb estabilització de fangs per mitjà de digestor aerobi. A través de la simulació de les diferents alternatives amb el software DESASS, veient que són tècnicament viables, es realitza una valoració econòmica, arribant a la conclusió que la millor alternativa a adoptar és el procés de nitrificació- desnitrificació simultània amb estabilització de fang per mitjà de digestor aerobi. es_ES
dc.description.abstract [ES] El presente trabajo consiste en el estudio de soluciones para la eliminación de nutrientes y mejora de las aguas residuales de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) del Valle del Vinalopó. La EDAR de estudio se encuentra localizada en la comarca del Medio Vinalopó y da servicio a los municipios de Elda, Monóvar, Sax y Petrer. Actualmente la EDAR no cumple con los límites de vertido. Es por ello, que se platean cuatro de alternativas de solución, para una mayor eliminación de los nutrientes, sobretodo el nitrógeno, cuya fracción soluble presenta valores muy altos a la salida de la EDAR. Además, se busca el máximo aprovechamiento de los elementos e instalaciones ya existentes. Las alternativas de solución propuestas son: -Proceso de Ludzack-Ettinger modificado con estabilización química del fango. -Nitrificación - desnitrificación simultánea con estabilización química del fango. -Proceso de Ludzack-Ettinger modificado con estabilización de fangos mediante digestor aerobio. -Nitrificación - desnitrificación simultánea con estabilización de fangos mediante digestor aerobio. A través de la simulación de las diferentes alternativas con el software DESASS, viendo que son técnicamente viables, se realiza una valoración económica, llegando a la conclusión de que la mejor alternativa a adoptar es el proceso de nitrificación- desnitrificación simultánea con estabilización de fango mediante digestor aerobio. es_ES
dc.format.extent 75 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject WWTP es_ES
dc.subject Elimination of nutrients es_ES
dc.subject Eliminació dels nutrients es_ES
dc.subject Vall del Vinalopó es_ES
dc.subject Nitrogen es_ES
dc.subject EDAR es_ES
dc.subject Eliminación nutrientes es_ES
dc.subject DESASS es_ES
dc.subject Valle Vinalopó es_ES
dc.subject Nitrógeno es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA HIDRAULICA es_ES
dc.subject.classification TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.title Estudio de soluciones para la eliminación de nutrientes y mejora del tratamiento en la EDAR del Valle del Vinalopó es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente - Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente - Institut Universitari d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.description.bibliographicCitation García Juan, C. (2018). Estudio de soluciones para la eliminación de nutrientes y mejora del tratamiento en la EDAR del Valle del Vinalopó. http://hdl.handle.net/10251/115223 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record