- -

Propuesta de implementación de un sistema de gestión de firmes para la Unidad de Carreteras del Estado en Teruel

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Propuesta de implementación de un sistema de gestión de firmes para la Unidad de Carreteras del Estado en Teruel

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor García Segura, Tatiana es_ES
dc.contributor.advisor Montalbán Domingo, María Laura es_ES
dc.contributor.author Saura Carceller, Pablo es_ES
dc.date.accessioned 2019-02-04T17:52:26Z
dc.date.available 2019-02-04T17:52:26Z
dc.date.created 2018-12-18
dc.date.issued 2019-02-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/116395
dc.description.abstract [EN] The aim of this project is to carry out a proposal for the implementation of a road management system for the State Roads Unit of Teruel. For that porpoise, Information has been collected in the different Road Management departments of Teruel, to put context into the different management firm systems in Teruel. Finally, an alternative has been proposed in terms of the previous firms management System in the State Roads Unit of Teruel as the alternative had more capacity. Once the aim is being established, an analysis about the actual firm management System has been carried out in order to evaluate their work capacity. Two main issues were detected: The lack of a decision-making tool that prioritize the ways how the System act with a limited Budget, and the lack of data for the evaluation of firm conditions in certain years. In order to solve the first problem, a long-term decision-making tool has been proposed that allows the prioritization of actions and the efficiency and effectiveness of the firm management system. Regarding the second problem, it has been decided to increase the information available with the evaluation of firm condition index (PCI), through google maps app. Two road sections of the State Roads Unit in Teruel have been studied, and the results have been compared with the available Information from the road management system in order to corroborate the efficiency of the proposed methodology. It is concluded that the proposed system greatly improves the work methodology by achieving a better state of the roads by making lower investments. This project has tried to reflect all the knowledge acquired by the student during the accomplishment of the degree in Civil Engineering. Constitute a first contact with the maintenance and road conservation es_ES
dc.description.abstract [CA] L'objectiu del present projecte és dur a terme una proposta d'implementació d'un sistema de gestió de fermes per a la Unitat de Carreteres de l'Estat a Terol. Per a açò es va recopilar informació en els diferents Òrgans Gestors de Carreteres de Terol, per a posar en context els sistemes de gestió de fermes en la província de Terol. Finalment es va decidir proposar una alternativa al sistema de gestió de fermes existent en la Unitat de Carreteres de l'Estat de Terol ja que este presentava molts més mitjans i capacitat que la resta d'òrgans gestors. Una vegada establit aquest objectiu, es va analitzar el sistema de gestió de fermes existent en la Unitat de Carreteres de l'Estat a Terol amb la finalitat d'avaluar la seua capacitat de treball. Es van detectar dos principals problemes: la falta d'una eina de presa de decisions que prioritzara les vies sobre les quals actuar davant un pressupost limitat, i la manca de dades per a l'avaluació de la condició del ferm en determinats anys. Per a solucionar la primera problemàtica s'ha plantejat una eina de presa de decisions a llarg termini que permeta la priorització de les actuacions i dot d'eficiència i eficàcia al sistema de gestió de fermes. Quant al segon problema s'ha decidit incrementar la informació disponible amb l'avaluació de l'índex de condició de paviment (PCI), mitjançant l'aplicació de Google Maps. S'han sotmès a estudi dos trams de carretera de la Unitat de Carreteres de l'Estat a Terol, i els resultats s'han comparat amb els registres del sistema de gestió de fermes per a poder corroborar l'eficiència de la metodologia proposada. Es conclou que el sistema proposat millora àmpliament la metodologia de treball en aconseguir tenir en un millor estat les carreteres realitzant inversions inferiors. Amb tot açò s'ha pretès reflectir tots els coneixements adquirits per l'alumne durant la realització del grau en Enginyeria Civil. Constituint una primera presa de contacte amb el manteniment i conservació de carreteres. es_ES
dc.description.abstract [ES] EL objetivo del presente proyecto es llevar a cabo una propuesta de implementación de un sistema de gestión de firmes para la Unidad de Carreteras del Estado en Teruel. Para ello se recopiló información en los distintos Órganos Gestores de Carreteras de Teruel, para poner contexto los sistemas de gestión de firmes en la provincia de Teruel. Finalmente se decidió proponer una alternativa al sistema de gestión de firmes existente en la Unidad de Carreteras del Estado de Teruel ya que este presentaba muchos más medios y capacidad que el resto de órganos ges Una vez establecido este objetivo, se analizó el sistema de gestión de firmes existente en la Unidad de Carreteras del Estado en Teruel con el fin de evaluar su capacidad de trabajo. Se detectaron dos principales problemas: la falta de una herramienta de toma de decisiones que priorizara las vías sobre las que actuar ante un presupuesto limitado, y la carencia de datos para la evaluación de la condición del firme en determinados años. Para solucionar la primera problemática se ha planteado una herramienta de toma de decisiones a largo plazo que permita la priorización de las actuaciones y dote de eficiencia y eficacia al sistema de gestión de firmes. En cuanto al segundo problema se ha decidido incrementar la información disponible con la evaluación del índice de condición de pavimento (PCI), mediante la aplicación de Google Maps. Se han sometido a estudio dos tramos de carretera de la Unidad de Carreteras del Estado en Teruel, y los resultados se han comparado con los registros del sistema de gestión de firmes para poder corroborar la eficiencia de la metodología propuesta. Se concluye que el sistema propuesto mejora ampliamente la metodología de trabajo al conseguir tener en un mejor estado las carreteras realizando inversiones inferiores. Con todo esto se ha pretendido reflejar todos los conocimientos adquiridos por el alumno durante la realización del grado en Ingeniería Civil. Constituyendo una primera toma de contacto con el mantenimiento y conservación de carreteras es_ES
dc.format.extent 131 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Roads es_ES
dc.subject Pavements es_ES
dc.subject Management es_ES
dc.subject Firm es_ES
dc.subject Carreteres es_ES
dc.subject Paviments es_ES
dc.subject Gestió es_ES
dc.subject Fermes es_ES
dc.subject Carreteras es_ES
dc.subject Pavimentos es_ES
dc.subject Gestión es_ES
dc.subject Firmes es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION es_ES
dc.subject.classification PROYECTOS DE INGENIERIA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Propuesta de implementación de un sistema de gestión de firmes para la Unidad de Carreteras del Estado en Teruel es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil - Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil es_ES
dc.description.bibliographicCitation Saura Carceller, P. (2018). Propuesta de implementación de un sistema de gestión de firmes para la Unidad de Carreteras del Estado en Teruel. http://hdl.handle.net/10251/116395 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record