- -

Diseño estructural del paso superior del enlace de acceso a Mercapalma sobre la Autopista de Llevant (Ma-19), T.M. de El Coll d'En Rabassa (Mallorca). Tablero, proceso constructivo y valoración

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Diseño estructural del paso superior del enlace de acceso a Mercapalma sobre la Autopista de Llevant (Ma-19), T.M. de El Coll d'En Rabassa (Mallorca). Tablero, proceso constructivo y valoración

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Lázaro Fernández, Carlos Manuel es_ES
dc.contributor.advisor Casanova Colón, José es_ES
dc.contributor.author Cornejo Leal, Felipe es_ES
dc.coverage.spatial east=2.7039183115433616; north=39.553936732803564; name=Carrer del Cardenal Rossell, 189, 07007 Palma, Illes Balears, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-02-06T16:12:20Z
dc.date.available 2019-02-06T16:12:20Z
dc.date.created 2018-09-13
dc.date.issued 2019-02-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/116475
dc.description.abstract [EN] The structural design of the overpass is made by lightened prestressed concrete slab bridge, with a variable edge. To save the two spans of 54 m of lenght, the overpass is pretessed by four prestressed cables, drawn 108 m and tessed from the left stirrup. The action of pretessed cable can be guarantee the Limit State of Deformation and Cracking along the entire overpass, being able the proposed range of lenghts of spans by concrete beam bridge. The constructive process takes a very important role in the design of the same. The main condition, is that you can not stop the traffic of the Llevant Motorway, where the overpass is located. For this reason, each span must be carried out in different phases. In order to not use an auxiliary prestressing system for construction, the possibility of colocate an auxiliar support placing an intermediate position in both spans where is studied, reducing the laws of bending and resisting the efforts only by reinforcement bars. When both spans have been built, the overpass is tessed from the Left Stirrup and the supports are removed. The cost of execution of the overpass amounts to € 2,548,347.48 €, theMaterial Execution Budget amounts to € 1,712,253.91 €. The price per square meter of structure amounts to 1,092.38 € / m2 es_ES
dc.description.abstract [CA] El Disseny Estructural del pas superior es realitza mitjançant un pont llosa alleugerada de formigó pretesant de cantell variable. Per a salvar els dos vans de 54 m de llum, es pretesa el pas mitjançant quatre cables de pretesant, enfilats 108 m i tesats des de l'estrep esquerre. Doncs el pretesant aconsegueix garantitzar els Estats Límits de Deformació y Fissuració al llarg de tot el pas superior, assabentant aixina la llum plantejada mitjançant un pont biga de formigó. El procés constructiu estableix un paper importantíssim en la concepció del Disseny del pont. El principal condicionant, es que no es deu tallar el tràfic de la Autopista del Llevant, sobre la qual s'ubica el pas superior. Per aquest motiu, es deu realitzar cada ca en distintes fases. A la fi de no utilitzar un pretesant auxiliar per construcció, s'estudia la possibilitat de col·locació de uns puntals intermedis en els dos vans, reduint les lleis de flectors i resistint els esforços únicament en armadura passiva. Una vegada construït els dos vans, es procedeix a tesar el pas des de l'estrep esquerre i es retiren els puntals. El cost d'execució del pas superior ascendeix a 2,548,347.48 €, seient el Pressupost d'Execució Material de 1,712,253.91 €. El preu per metre quadrat d'estructura ascendeix a 1,092.38 €/m2 es_ES
dc.description.abstract [ES] El Diseño estructural del paso superior se realiza mediante un puente losa aligerada de hormigón pretensado, de canto variable. Para salvar los dos vanos de 54 m de luz, se pretensa el paso mediante cuatro cables de pretensado, enfilados 108 m y tesados desde el estribo izquierdo. Mediante el pretensado se consigue garantizar los Estados Límite de Deformación y Fisuración a lo largo de todo el paso superior, pudiendo salvar mediante un puente viga de hormigón el rango de luces planteado. El proceso constructivo juega un papel importantísimo en la concepción del diseño del mismo. El principal condicionante, es que no se puede cortar el tráfico de la Autopista del Llevant, sobre la cual se ubica el paso superior. Por este motivo, se deben realizar cada vano en distintas fases. Con el fin de no utilizar un pretensado auxiliar por construcción, se estudia la posibilidad de colocación de un apeo intermedio en ambos vanos, reduciendo las leyes de flectores y resistiendo los esfuerzos únicamente mediante armado. Una vez se han construido ambos vanos, se tesa el paso superior desde el Estribo Izquierdo y se retiran los apeos. El coste de ejecución del paso superior asciende a 2,548,347.48 €, siendo el Presupuesto de Ejecución Material de 1,712,253.91 €. El precio por metro cuadrado de estructura asciende a 1,092.38 €/m2 es_ES
dc.format.extent 13 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Overpass es_ES
dc.subject Beam bridge es_ES
dc.subject Lightened slab es_ES
dc.subject Prestressed es_ES
dc.subject Constructive process es_ES
dc.subject Pas superior es_ES
dc.subject Pont viga es_ES
dc.subject Llosa alleugerada es_ES
dc.subject Pretensat es_ES
dc.subject Procés constructiu es_ES
dc.subject Paso superior es_ES
dc.subject Puente viga es_ES
dc.subject Losa aligerada es_ES
dc.subject Pretensado es_ES
dc.subject Proceso constructivo es_ES
dc.subject.classification MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.title Diseño estructural del paso superior del enlace de acceso a Mercapalma sobre la Autopista de Llevant (Ma-19), T.M. de El Coll d'En Rabassa (Mallorca). Tablero, proceso constructivo y valoración es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras - Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures es_ES
dc.description.bibliographicCitation Cornejo Leal, F. (2018). Diseño estructural del paso superior del enlace de acceso a Mercapalma sobre la Autopista de Llevant (Ma-19), T.M. de El Coll d'En Rabassa (Mallorca). Tablero, proceso constructivo y valoración. http://hdl.handle.net/10251/116475 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record