- -

Estudi previ i proposta d'intervenció en habitatge unifamiliar afectat per un incendi a Fortaleny

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi previ i proposta d'intervenció en habitatge unifamiliar afectat per un incendi a Fortaleny

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Aznar Mollá, Juan Bautista es_ES
dc.contributor.author Bou Grau, Pau es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.3134903000000122; north=39.184377; name=Plaça de la Constitució, 10, 46418 Fortaleny, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-03-15T08:26:13Z
dc.date.available 2019-03-15T08:26:13Z
dc.date.created 2019-02-27
dc.date.issued 2019-03-15 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/118153
dc.description.abstract [CA] Este treball tracta de la intervenció en un habitatge unifamiliar entre mitgeres que està situat a la part més antiga del casc urbà del poble de Fortaleny i que té la singularitat d´haver patit un incendi en l´any 2017, és a dir, 1 any abans de la realització del present treball. L´edifici, que consta de PB+I, es va construir als anys 30 aproximadament, però ha tingut diferents reformes. l´última d´elles en l'any 2000, que afectava a l'estructura d'alguna de les parts de l'edifici. Ens trobem, per tant, davant d'un immoble on es conjuguen diferents tradicions constructives: des de la més històrica valenciana de pilars i murs de pedra amb fonament corregut de pedra massissa i forjats de bigues de fusta de mobila amb revoltons ceràmics fins les més modernes que usen les biguetes i semibiguetes pretensades, materials ceràmics normalitzats i formigó armat es_ES
dc.description.abstract [EN] This Project proposes an action plan for a single-family house located in the oldest side of the town centre of Fortaleny. This house was affected by a fire in 2017, happening one year before the development of this project. The building, composed of ground and first floor, was built during the 1930s. However, it has had several alterations. Due to this, different construction methods can be observed in this building: From the typical Valencian architecture with stone walls, pillars and wooden beams to more modern construction techniques as pre-stressed joists, industrial bricks and reinforced concrete. This project will consist of these parts: - Abstract, index and introduction. - Hoisting building plans - Pathological study of the building: Mapping the injuries. - Injuries analysis: Location, classification, possible causes, action plan proposal and economic study of the solution. - Building action plan proposal based on the pathological study carried out and the economic study of the actions. - Final reflections. - Acknowledgements. - Bibliography. es_ES
dc.description.abstract [ES] Este Trabajo fin de grado trata de la intervención en una vivienda unifamiliar entre medianeras situada en la parte más antigua del casco urbano de Fortaleny. Esta vivienda tiene la singularidad de haber sufrido un incendio en 2017, es decir, un año antes de la realización de este trabajo. El edificio, que consta de PB+I, se construyó a los años 30 aproximadamente, pero ha sufrido diferentes reformas, La última de ellas en el año 2000, que afectaba a la estructura de alguna de las partes del edificio. En este inmueble se conjugan diferentes tradiciones constructivas: la construcción más histórica valenciana de pilares y muros de vigas de madera de mobila con revoltones cerámicos y las construcciones más modernas que usan las viguetas y semiviguetas pretensadas, materiales cerámicos normalizados y hormigón armado. es_ES
dc.format.extent 288 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Rehabilitación de edificios es_ES
dc.subject Incendios es_ES
dc.subject Viviendas unifamiliares es_ES
dc.subject Patología de la construcción es_ES
dc.subject Edificis, Remodelació es_ES
dc.subject Habitatges unifamiliars es_ES
dc.subject Incendis es_ES
dc.subject Edificis, Ensorrament es_ES
dc.subject Fires es_ES
dc.subject Housing, Single family es_ES
dc.subject Building failures es_ES
dc.subject Buildings, Repair and reconstruction es_ES
dc.subject.classification CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS es_ES
dc.subject.other Grado en Arquitectura Técnica-Grau en Arquitectura Tècnica es_ES
dc.title Estudi previ i proposta d'intervenció en habitatge unifamiliar afectat per un incendi a Fortaleny es_ES
dc.title.alternative Inicial study and action plan proposal for a single-family house affected by fire in Fortaleny es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Construcciones Arquitectónicas - Departament de Construccions Arquitectòniques es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Bou Grau, P. (2019). Estudi previ i proposta d'intervenció en habitatge unifamiliar afectat per un incendi a Fortaleny. http://hdl.handle.net/10251/118153 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\101904 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record