- -

Plan de gestión de las infraestructuras industriales de la planta cementera de LafargeHolcim ubicada en el Polígono Industrial Sepes, Puerto de Sagunto (Valencia)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Plan de gestión de las infraestructuras industriales de la planta cementera de LafargeHolcim ubicada en el Polígono Industrial Sepes, Puerto de Sagunto (Valencia)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Clemente Tirado, Juan José es_ES
dc.contributor.advisor Alcalá González, Julián es_ES
dc.contributor.author Payá Roselló, Jordi es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.254950000000008; north=39.66501; name=Calle Pitágoras, 136, 46500 Sagunt, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-05-27T15:17:44Z
dc.date.available 2019-05-27T15:17:44Z
dc.date.created 2019-04-15
dc.date.issued 2019-05-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/121174
dc.description.abstract [EN] The following master's degree project (TFM) aims to effectively implement a structural asset management system within the cement plant owned by the LafargeHolcim group in the town of Puerto de Sagunto (Valencia), in order to ensure that the maintenance of the structures is carried out in an efficient and safe manner. Before drawing up the management plan for the structures, it is necessary to know what asset management is and what it consists of. According to the ISO standard, asset management is known as "the coordination of an organization's activities to create value through its assets" and emphasizes that the generation of value is "the balance or balance between costs, risks, opportunities and benefits of performance". Additionally, within asset management we find the "Asset Management System" defined as "a set of interrelated and interacting elements of an organization, whose function is to establish the policy and objectives of asset management and the processes necessary to achieve those objectives". After having explained the concepts of asset management and asset management systems, an attempt was made to obtain information about the different asset management systems used in different infrastructures, such as bridge management systems (BMS), pavement management systems, and road network management systems. Researching and obtaining information from these different systems will help us to obtain a basis for the development of the intended structural asset management plan. The next step is to propose a structural asset management plan for application at the LafargeHolcim plant. In order to prepare this plan, the information from other management systems was analyzed and adapted to the section on structures, both concrete and metal. The final part of the master's course consists of implementing the proposed structural asset management plan. To this end, each of the stages of the plan has been applied and put into practice, resulting in a series of reports that are listed in the section of the annexes. es_ES
dc.description.abstract [CA] El següent treball final de màster (TFM) tracta d'implantar de manera eficaç un sistema de gestió d'actius estructurals dins de la planta cementera que el grup LafargeHolcim posseïx en la localitat de Port de Sagunt (València) a fi d'aconseguir que el manteniment de les estructures es realitze d'una forma eficaç i segura. Abans d'elaborar el pla de gestió de les estructures, és necessari saber què és i en què consistix la gestió d'actius. Segons la norma ISO, la gestió d'actius es coneix com "La coordinació de les activitats d'una organització per a crear valor a través dels seus activos" i fa èmfasi en què la generació del valor és "el balanç o equilibri entre costos, riscos, oportunitats i beneficis del rendiment". Addicionalment, dins de la gestió d'actius trobem el Sistema de Gestió d'actius definit com "conjunt d'elements d'una organització interrelacionats i que interactuen, la funció del qual és establir la política i els objectius de la gestió d'actius i els processos necessaris per a aconseguir dites objetius. Després d'haver explicat els conceptes de gestió d'actius i sistemes de gestió d'actius, s'ha tractat d'obtindre informació sobre els diferents sistemes de gestió d'actius que s'utilitzen en les diferents infraestructures, com ara els sistemes de gestió de ponts (SGP), els sistemes de gestió de paviments, i els sistemes de gestió de la xarxa de carreteres. La investigació i obtenció d'informació d'estos diferents sistemes ens ajudarà a poder obtindre una base per a l'elaboració del pla de gestió d'actius estructurals que es pretén. El següent pas consistix a proposar un pla de gestió d'actius estructurals per a poder aplicar-ho en la planta de LafargeHolcim. Per a l'elaboració del dit pla, es va analitzar la informació d'altres sistemes de gestió i es va adaptar a l'apartat d'estructures, tant de formigó com metàl·liques. L'última partix del treball de fi de màster consistix a portar a la pràctica el pla de gestió d'actius estructurals proposat. Per a això, s'han aplicat cada una de les etapes de què consta el pla i s'han posat en pràctica, donant com resultat una sèrie d'informes que es llisten en l'apartat dels annexos. es_ES
dc.description.abstract [ES] El siguiente trabajo de fin de máster (TFM) trata de implantar de manera eficaz un sistema de gestión de activos estructurales dentro de la planta cementera que el grupo LafargeHolcim posee en la localidad de Puerto de Sagunto (Valencia), con el fin de lograr que el mantenimiento de las estructuras se realice de una forma eficaz y segura. Antes de elaborar el plan de gestión de las estructuras, es necesario saber qué es y en qué consiste la gestión de activos. Según la norma ISO, la gestión de activos se conoce como "La coordinación de las actividades de una organización para crear valor a través de sus activos" y hace énfasis en que la generación del valor es "el balance o equilibrio entre costos, riesgos, oportunidades y beneficios del desempeño". Adicionalmente, dentro de la gestión de activos encontramos el "Sistema de Gestión de activos" definido como "conjunto de elementos de una organización interrelacionados y que interactúan, cuya función es establecer la política y los objetivos de la gestión de activos y los procesos necesarios para alcanzar dichos objetivos". Tras haber explicado los conceptos de gestión de activos y sistemas de gestión de activos, se ha tratado de obtener información acerca de los diferentes sistemas de gestión de activos que se utilizan en las diferentes infraestructuras, tales como los sistemas de gestión de puentes (SGP), los sistemas de gestión de pavimentos, y los sistemas de gestión de la red de carreteras. La investigación y obtención de información de estos diferentes sistemas nos ayudará a poder obtener una base para la elaboración del plan de gestión de activos estructurales que se pretende. El siguiente paso consiste en proponer un plan de gestión de activos estructurales para poder aplicarlo en la planta de LafargeHolcim. Para la elaboración de dicho plan, se analizó la información de otros sistemas de gestión y se adaptó al apartado de estructuras, tanto de hormigón como metálicas. La última parte del trabajo de fin de máster consiste en llevar a la práctica el plan de gestión de activos estructurales propuesto. Para ello, se han aplicado cada una de las etapas de las que consta el plan y se han puesto en práctica, dando como resultado una serie de informes que se listan en el apartado de los anexos. es_ES
dc.format.extent 95 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Management es_ES
dc.subject Infrastructures es_ES
dc.subject Concrete es_ES
dc.subject Metal es_ES
dc.subject Maintenance es_ES
dc.subject Gestió es_ES
dc.subject Pla es_ES
dc.subject Infraestructura es_ES
dc.subject Formigó es_ES
dc.subject Metáliques es_ES
dc.subject Manteniment es_ES
dc.subject Gestión es_ES
dc.subject Plan es_ES
dc.subject Infraestructuras es_ES
dc.subject Hormigón es_ES
dc.subject Metálicas es_ES
dc.subject Mantenimiento es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION es_ES
dc.subject.classification EXPRESION GRAFICA EN LA INGENIERIA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil-Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Plan de gestión de las infraestructuras industriales de la planta cementera de LafargeHolcim ubicada en el Polígono Industrial Sepes, Puerto de Sagunto (Valencia) es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Payá Roselló, J. (2019). Plan de gestión de las infraestructuras industriales de la planta cementera de LafargeHolcim ubicada en el Polígono Industrial Sepes, Puerto de Sagunto (Valencia). http://hdl.handle.net/10251/121174 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record