- -

Plan especial de infraestructura verde urbana en el municipio de Almassora (Castellón)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Plan especial de infraestructura verde urbana en el municipio de Almassora (Castellón)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Palencia Jiménez, José Sergio es_ES
dc.contributor.advisor Gielen, Eric Madeleine Pierre es_ES
dc.contributor.author Flores Martínez, Berta es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.06185374468986993; north=39.950865470323016; name=Carrer de la Mare de Déu dels Socors, 110, 12550 Almassora, Castelló, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-06-27T15:10:59Z
dc.date.available 2019-06-27T15:10:59Z
dc.date.created 2019-06-18
dc.date.issued 2019-06-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/122788
dc.description.abstract [EN] The purpose of this plan is the definition of an urban green infrastructure in the township of Almassora (Castellón) in order to tackle urban challenges such biodiversity, climate change adaptation, social cohesion, to enhance urban quality, improving human health and to stimulate green economy. To do this, there has been an analysis of the urban structure to identify the existent green infrastructure, the activity nodes and the current state of the structure for the different transportation modes. Thereby, the social, environmental and regulatory context have been addressed and main urban challenges have been identified as well. As the township presents different key attributes of interest for the delivery od many ecosystem services, four possible alternatives to define the urban green infrastructure have been defined. These alternatives are composed by different actions that can be joined up in four lines: new green spaces, existing green infrastructure improvement, actions to involve citizens in the development of the urban green infrastructure and coordinate planning strategies for achieving goals at different scales. The development of a multi-matrix has made it possible to discern which of these alternatives is the accurate according to the previous analysis. The definition of different green urban actions such as parks, public gardens and trees lining streets, among others, allows to create a framework that links green spaces and ensure the township dwellers accessibility. es_ES
dc.description.abstract [CA] L'objectiu d'aquest Pla és la definició d'una infraestructura verda urbana en el municipi d'Almassora que permeta abordar reptes urbans com l'increment de biodiversitat, l'adaptació al canvi climàtic, la cohesió social, la millora de la qualitat urbana, l'augment de la salut i l'estímul de l'anomenada "economia verda". Amb aquest objectiu, s'ha dut a terme una anàlisi de l'estructura urbana mitjançant el qual s'ha determinat la infraestructura verda existent, els focus d'activitat i l'estat des de les infraestructures de les diferents maneres de transport. Així, s'ha determinat el context social, ambiental i legislatiu i s'han identificat els principals reptes del municipi. Tenint en compte els resultats de l'anàlisi i diagnòstic de l'estructura urbana, s'han definit quatre alternatives per a la infraestructura verda urbana. Aquestes alternatives inclouen diferents accions que poden englobar-se en quatre línies d'actuació: creació de nous espais verds, millora de la infraestructura verda existent, mesures per a la implicació de la ciutadania en el desenvolupament de la infraestructura verda i definició d'estratègies coordinades per a dur a terme la gestió de la infraestructura verda. Una vegada definides, l'elecció d'una d'aquestes alternatives s'ha dut a terme mitjançant l'estudi de totes elles i l'elaboració d'una matriu multicriteri que ha permès destriar quina d'aquestes alternatives permet abordar millor els reptes i potencialitats prèviament definits. Finalment, la definició de les diferents accions, entre les quals destaquen la creació de parcs, jardins públics i la remodelació dels principals corredors, permet crear una xarxa que uneix espais verds i garanteix l'accessibilitat a tota la població del municipi. es_ES
dc.description.abstract [ES] El objetivo de este Plan es la definición de una infraestructura verde urbana en el municipio de Almassora que permita abordar retos urbanos como el incremento de biodiversidad, la adaptación al cambio climático, la cohesión social, la mejora de la calidad urbana, el aumento de la salud y el estímulo de la llamada "economía verde". Para ello, se ha llevado a cabo un análisis de la estructura urbana mediante el cual se ha determinado la infraestructura verde existente, los principales de actividad y el estado de los de las infraestructuras de los distintos modos de transporte. Así, se ha determinado el contexto social, ambiental y legislativo y se han identificado los principales retos del municipio. Teniendo en cuenta los resultados del análisis y diagnóstico de la estructura urbana, se han definido cuatro alternativas para la infraestructura verde urbana. Estas alternativas incluyen diferentes acciones que pueden englobarse en cuatro líneas de actuación: creación de nuevos espacios verdes, mejora de la infraestructura verde existente, medidas para la implicación de la ciudadanía en el desarrollo de la infraestructura verde y definición de estrategias coordinadas para llevar a cabo la gestión de la infraestructura verde. Una vez definidas, la elección de una de estas alternativas se ha llevado a cabo mediante el estudio de todas ellas y la elaboración de una matriz multicriterio que ha permitido discernir cuál de estas alternativas permite abordar mejor los retos y potencialidades previamente definidos. Finalmente, la definición de las diferentes acciones, entre las que destacan la creación de parques, jardines públicos y la remodelación de los principales corredores, permite crear una red que une espacios verdes y garantiza la accesibilidad a toda la población del municipio. es_ES
dc.format.extent 147 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Green infrastructure es_ES
dc.subject Mobility es_ES
dc.subject Climate Change es_ES
dc.subject Green Economy es_ES
dc.subject Garden es_ES
dc.subject Parc es_ES
dc.subject Infraestructura verda es_ES
dc.subject Mobilitat es_ES
dc.subject Camvi climàtic es_ES
dc.subject Economia verda es_ES
dc.subject Espais verds es_ES
dc.subject Infraestructura verde es_ES
dc.subject Movilidad es_ES
dc.subject Cambio climatico es_ES
dc.subject Economía verde es_ES
dc.subject Parque es_ES
dc.subject Jardin es_ES
dc.subject.classification URBANISTICA Y ORDENACION DEL TERRITORIO es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.title Plan especial de infraestructura verde urbana en el municipio de Almassora (Castellón) es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Urbanismo - Departament d'Urbanisme es_ES
dc.description.bibliographicCitation Flores Martínez, B. (2019). Plan especial de infraestructura verde urbana en el municipio de Almassora (Castellón). http://hdl.handle.net/10251/122788 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record