- -

Análisis y evaluación del riesgo de una presa en el estado de Karnataka, India

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Análisis y evaluación del riesgo de una presa en el estado de Karnataka, India

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Escuder Bueno, Ignacio es_ES
dc.contributor.advisor Morales Torres, Adrián es_ES
dc.contributor.author Zobal, Yevhen es_ES
dc.coverage.spatial east=75.71388839999997; north=15.3172775; name=Gadag, Karnataka 582103, Índia es_ES
dc.date.accessioned 2019-07-08T17:33:41Z
dc.date.available 2019-07-08T17:33:41Z
dc.date.created 2019-07-01
dc.date.issued 2019-07-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/123355
dc.description.abstract [EN] The main objectives of this project are analysis and evaluation of risks downstream the dam in India. It explains the meaning of risk model, determines the parts an architecture is composed of: loads (Season, day/night, flood, water levels, gate performance, routing), system response (failure probabilities, overtopping of main dam, failure of main dam section and spillway section due to loss of stability based on maximum water level in reservoir), and consequences (peak flow discharges, consequences in terms of estimated potential economics costs caused by dam failure, and consequences in terms of loss of life). Every part of the risk model is defined and precisely detailed including its parameters before they are introduced into a risk model in order to calculate the value of a risk. After that, the risk is evaluated making a comparison with a recommendations of some international organizations (USACE, USBR, etc.). es_ES
dc.description.abstract [CA] El present Treball Final de Màster té com a objectiu l'anàlisi i avaluació dels riscos aigua avall d'una presa en l'Índia. S'explica què es un model de risc i les parts que componen la seua arquitectura: les càrregues (temporada, dia/nit, avingudes, nivells previs, operativitat de les comportes de desaigüe, laminació), les sol·licitacions (mode de fallada per sobreabocament de la presa principal, mode de fallada per lliscament tant de la secció cos de presa com de la secció del sobreeixidor, probabilitats de trencament de cada un d'ells) i la resposta del sistema (cabal de trencament, conseqüències econòmiques, pèrdues de vides). Es realitza un estudi detallat de cada una de les parts i dels seus paràmetres per a introduir-los en el model de risc i es fa el càlcul del risc utilitzant el software iPresas Calc. Finalment es du a terme una avaluació dels valors de risc obtinguts i es comparen amb les recomanacions que proposen alguns organismes internacionals. es_ES
dc.description.abstract [ES] El presente Trabajo Final de Máster tiene como objetivo el análisis y evaluación de riesgos aguas abajo de una presa en la India. Se explica qué es un modelo de riesgo y las partes que componen su arquitectura: las cargas (temporada, día/noche, avenidas, niveles previos, operatividad de las compuertas de desagüe, laminación), las solicitaciones (modo de fallo por sobrevertido de la presa principal, modo de fallo por deslizamiento tanto de la sección cuerpo de presa como de la sección del aliviadero, probabilidades de rotura de cada uno de ellos) y la respuesta del sistema (caudal de rotura, consecuencias económicas, pérdidas de vidas). Se realiza un estudio detallado de cada una de las partes y de sus parámetros para introducirlos en el modelo de riesgo y se hace el cálculo del riesgo utilizando el software iPresas Calc. Por último se lleva a cabo una evaluación de los valores de riesgo obtenidos y se comparan con las recomendaciones que proponen algunos organismos internacionales (USACE, USBR, etc.). es_ES
dc.format.extent 84 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Analysis es_ES
dc.subject Management es_ES
dc.subject Risk es_ES
dc.subject Dam es_ES
dc.subject Consequences es_ES
dc.subject Anàlisi es_ES
dc.subject Gestió es_ES
dc.subject Risc es_ES
dc.subject Conseqüències es_ES
dc.subject Análisis es_ES
dc.subject Gestión es_ES
dc.subject Riesgo es_ES
dc.subject Presa es_ES
dc.subject Consecuencias es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA HIDRAULICA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.title Análisis y evaluación del riesgo de una presa en el estado de Karnataka, India es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente - Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente - Institut Universitari d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient es_ES
dc.description.bibliographicCitation Zobal, Y. (2019). Análisis y evaluación del riesgo de una presa en el estado de Karnataka, India. http://hdl.handle.net/10251/123355 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record