- -

Estudio de refuerzo de firme de la CV-50 del P.K. inicial 6+425 y P.K. final 11+000, desde la rotonda de acceso a Simat de la Valldigna, en el término municipal de Tavernes de la Valldigna, hasta el acceso al Convento de Aguas Vivas, en el término municipal de Alzira. Provincia de Valencia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudio de refuerzo de firme de la CV-50 del P.K. inicial 6+425 y P.K. final 11+000, desde la rotonda de acceso a Simat de la Valldigna, en el término municipal de Tavernes de la Valldigna, hasta el acceso al Convento de Aguas Vivas, en el término municipal de Alzira. Provincia de Valencia

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Esparza Soria, Jordi Albert es_ES
dc.contributor.author Carrera Castelló, Marcos es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.3413545761216028; north=39.08218354682164; name=CV-50, 9, 46792 Alzira, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-07-18T17:40:59Z
dc.date.available 2019-07-18T17:40:59Z
dc.date.created 2019-07-02
dc.date.issued 2019-07-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/123781
dc.description.abstract [EN] The purpose of this Final Degree Project is to study the reinforcement of the CV-50 road between P.K. 6+425 and P.K. 11+000. Among the main objectives are to stop pavement degradation, increase the bearing capacity of the existing pavement package and increase the macro and micro texture levels of the wearing course. The study analyzes the current state of the existing pavement and performs various tests (Deflection Test and Transverse Friction Coefficient Test) to complete the visual inspection performed. Based on the results of the analyses, the solution adopted is justified in accordance with Standard 6.3 IC: "Pavement Rehabilitation". This solution contemplates the milling and replacement of 5 cm of the areas affected by fissures with a bituminous mixture AC 22 BIN 50/70 S. Longitudinal cracks between the two lanes of the carriageway which are not included in the previous section shall be filled with bituminous mastic. Finally, a 3 cm layer of BBTM 11 B will be spread over the entire area of action as a wearing course. The horizontal signalling of the road will be replaced in accordance with the applicable regulations in force. A Waste Management Study has been included in which the intervening agents and waste generated are identified, as well as classified according to the European Waste List and an estimate is made of the quantities generated of the latter. It also defines the operations of valuation, transport and reuse of waste and attaches an economic valuation of the cost of the management of waste produced on site. In Part III of the study, the prices of the work units have been defined and their respective measurements have been attached. The economic valuation of the study concludes that the amount of the projected actions reaches 241,524.64 € es_ES
dc.description.abstract [CA] El present Treball Final de Grau té com a objecte l'estudi del reforç de ferm de la carretera CV-50 entre el P.K. 6+425 i P.K. 11+000. Entre els principals objectius es troben: detindre la degradació del paviment, augmentar la capacitat portant del paquet de ferm existent i augmentar els nivells de macro i microtextura de la capa de rodadura. En l'estudi s'analitza l'estat actual en el qual es troba el ferm existent i es realitzen diversos assajos (Assaig de deflexions i Assaig de Coeficient de Fregament Transversal) per a completar la inspecció visual realitzada. Sobre la base dels resultats de les anàlisis, es justifica la solució adoptada de conformitat amb la Norma 6.3 IC: "Rehabilitació de fermes". Aquesta solució contempla el fresat i reposició de 5 cm de les zones afectades per fissures amb una mescla bituminosa AC 22 BIN 50/70 S. Les clivelles longitudinals existents entre els dos carrils de la calçada que no estiguen incloses en l'apartat anterior s'emplenaran amb mastic bituminós. Finalment, s'estendrà una capa de 3 cm de BBTM 11 B en tota l'àrea d'actuació com a capa de rodadura. Es reposarà la senyalització horitzontal de la carretera segons la normativa vigent aplicable. S'ha inclòs un Estudi de Gestió de Residus on s'identifiquen els agents intervinents i els residus generats, així com es classifiquen segons la Llista Europea de Residus i es realitza una estimació de les quantitats generades d'aquests últims. També es defineixen les operacions de valoració, transport, reutilització dels residus i s'adjunta una valoració econòmica del cost de la gestió de residus produïts en obra. En la part III de l'estudi s'han definit els preus de les unitats d'obra i s'han adjuntat els seus respectius mesuraments. En la valoració econòmica de l'estudi es conclou que l'import de les actuacions projectades ascendeix a la quantitat de 241.524,64 €. es_ES
dc.description.abstract [ES] El presente Trabajo Final de Grado tiene como objeto el estudio del refuerzo de firme de la carretera CV-50 entre el P.K. 6+425 y P.K. 11+000. Entre los principales objetivos se encuentran: detener la degradación del pavimento, aumentar la capacidad portante del paquete de firme existente y aumentar los niveles de macro y microtextura de la capa de rodadura. En el estudio se analiza el estado actual en el que se encuentra el firme existente y se realizan diversos ensayos (Ensayo de deflexiones y Ensayo de Coeficiente de Rozamiento Tranversal) para completar la inspección visual realizada. En base a los resultados de los análisis, se justifica la solución adoptada en conformidad con la Norma 6.3 IC: "Rehabilitación de firmes". Esta solución contempla el fresado y reposición de 5 cm de las zonas afectadas por fisuras con una mezcla bituminosa AC 22 BIN 50/70 S. Las grietas longitudinales existentes entre ambos carriles de la calzada que no estén incluidas en el apartado anterior se rellenarán con mastic bituminoso. Finalmente, se extenderá una capa de 3 cm de BBTM 11 B en toda el área de actuación como capa de rodadura. Se repondrá la señalización horizontal de la carretera según la normativa vigente aplicable. Se ha incluido un Estudio de Gestión de Residuos donde se identifican los agentes intervinientes y los residuos generados, así como se clasifican según la Lista Europea de Residuos y se realiza una estimación de las cantidades generadas de estos últimos. También se definen las operaciones de valoración, transporte, reutilización de los residuos y se adjunta una valoración económica del coste de la gestión de residuos producidos en obra. En la parte III del estudio se han definido los precios de las unidades de obra y se han adjuntado sus respectivas mediciones. En la valoración económica del estudio se concluye que el importe de las actuaciones proyectadas asciende a la cantidad de 241.524,64 €. es_ES
dc.format.extent 20 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Road es_ES
dc.subject Surface es_ES
dc.subject Sustainability es_ES
dc.subject Reinforcement es_ES
dc.subject Ferm es_ES
dc.subject Reforç es_ES
dc.subject Sostenibilitat es_ES
dc.subject Firme es_ES
dc.subject Refuerzo es_ES
dc.subject Carretera es_ES
dc.subject Sostenibilidad es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Estudio de refuerzo de firme de la CV-50 del P.K. inicial 6+425 y P.K. final 11+000, desde la rotonda de acceso a Simat de la Valldigna, en el término municipal de Tavernes de la Valldigna, hasta el acceso al Convento de Aguas Vivas, en el término municipal de Alzira. Provincia de Valencia es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Carrera Castelló, M. (2019). Estudio de refuerzo de firme de la CV-50 del P.K. inicial 6+425 y P.K. final 11+000, desde la rotonda de acceso a Simat de la Valldigna, en el término municipal de Tavernes de la Valldigna, hasta el acceso al Convento de Aguas Vivas, en el término municipal de Alzira. Provincia de Valencia. http://hdl.handle.net/10251/123781 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record