- -

Estudio de mejora del enlace de la V-23, en su P.K. 4+200, con la A-23 y la N-340, en el municipio de Sagunt (València)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudio de mejora del enlace de la V-23, en su P.K. 4+200, con la A-23 y la N-340, en el municipio de Sagunt (València)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Ferrer Pérez, Vicente Melchor es_ES
dc.contributor.advisor Camacho Torregrosa, Francisco Javier es_ES
dc.contributor.author Ruano Cachinero, Carlos es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.2774653013657371; north=39.66449269151141; name=V-23, 46500 Sagunt, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-07-29T17:24:07Z
dc.date.available 2019-07-29T17:24:07Z
dc.date.created 2019-07-25
dc.date.issued 2019-07-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/124394
dc.description.abstract [EN] The link that connects the V-23 highway with the start of the A-23 or Mudéjar highway and the N-340, in the municipality of Sagunt, province of Valencia, has high traffic levels and an important deficit of capacity and security, due to the sinuosity of the layout of many of its branches. In this Thesis there has been analysed the most conflicting branches, looking for an alternative design to improve the security, functionality, and service level of the infrastructure. With this aim, the current link has been analysed, as well as the geometric, urbanistic and environmental conditions, in order to propose different alternative designs. A study of solutions has been carried out. Among them, a simplified design has been made of the three most feasible alternatives, through the application of multicriteria assessment methods AHP and PRES, with the aim of defining the satisfaction of the project's needs. About the finally adopted solution, there has been made its geometric design, a full analysis of the branches' capabilities, cubing and economic valuation of the solution. In this way, it has been possible to propose an action which allows solving the problems of capacity and road safety that the existing infrastructure presents. es_ES
dc.description.abstract [CAT] L'enllaç que connecta l'autovia V-23 amb l'inici de l'A-23 o Autovia Mudèjar i amb la N-340, al municipi de Sagunt, província de València, té alts nivells de trànsit i un dèficit de capacitat i seguretat important , derivat de la sinuositat del traçat de molts dels seus ramals. En el present Treball s'ha analitzat els ramals més conflictius, buscant un disseny alternatiu per millorar la seguretat, la funcionalitat, i el nivell de servei de la infraestructura. Per a això s'ha analitzat l'enllaç actual, així com els condicionants geomètrics, urbanístics i ambientals, per a proposar diferents dissenys alternatius. S'ha dut a terme un estudi de solucions. D'entre los nou solucions propostes, s'ha realitzat un disseny simplificat de les tres de major viabilitat per a, a través de l'aplicació dels mètodes d'avaluació multicriteri AHP i PRES, definir la satisfacció de les necessitats del projecte. De la solució finalment adoptada s'ha realitzat el seu disseny geomètric, l'anàlisi completa de les capacitats dels ramals, la cubicació i la valoració econòmica de la solució. D'aquesta manera ha sigut possible proposar una actuació en l'àmbit d'estudi que permet resoldre els problemes de capacitat i seguretat vial que presenta la infraestructura actualment existent. es_ES
dc.description.abstract [ES] El enlace que conecta la autovía V-23 con el inicio de la A-23 o Autovía Mudéjar y con la N-340, en el municipio de Sagunt, provincia de València, tiene altos niveles de tráfico y un déficit de capacidad y seguridad importante, derivado de la sinuosidad del trazado de muchos de sus ramales. En el presente Trabajo se han analizado los ramales más conflictivos, buscando un diseño alternativo del enlace que mejore la seguridad, la funcionalidad, y el nivel de servicio de la infraestructura. Para ello se ha analizado el actual enlace, así como determinado los condicionantes geométricos, urbanísticos y medio ambientales, para proponer diferentes diseños alternativos. Se ha llevado a cabo un Estudio de Soluciones en el que se han propuesto nueve alternativas. De entre éstas, se ha realizado un diseño simplificado de las tres de mayor viabilidad para, tras aplicar los métodos de evaluación multicriterio AHP y PRES, definir cuál de ellas satisface en mayor medida las necesidades del proyecto. De la solución finalmente adoptada se ha realizado su diseño geométrico, el análisis completo de capacidades de sus ramales, la cubicación y la valoración económica de la solución. Se consigue, de ese modo, proponer una actuación en el ámbito de estudio que permite solucionar los problemas de capacidad y seguridad vial que presenta la infraestructura actualmente existente. es_ES
dc.format.extent 193 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Road safety es_ES
dc.subject Highway es_ES
dc.subject Design es_ES
dc.subject Link es_ES
dc.subject Layout es_ES
dc.subject Seguretat viària es_ES
dc.subject Disseny es_ES
dc.subject Enllaç es_ES
dc.subject Traçat es_ES
dc.subject Seguridad vial es_ES
dc.subject Carretera es_ES
dc.subject Diseño es_ES
dc.subject Enlace es_ES
dc.subject Trazado es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.title Estudio de mejora del enlace de la V-23, en su P.K. 4+200, con la A-23 y la N-340, en el municipio de Sagunt (València) es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Ruano Cachinero, C. (2019). Estudio de mejora del enlace de la V-23, en su P.K. 4+200, con la A-23 y la N-340, en el municipio de Sagunt (València). http://hdl.handle.net/10251/124394 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record