- -

Proyecto de construcción de nave industrial para almacén de motores al noroeste de la planta de fabricación de Ford España en Almussafes (Valencia)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proyecto de construcción de nave industrial para almacén de motores al noroeste de la planta de fabricación de Ford España en Almussafes (Valencia)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Calderón García, Pedro Antonio es_ES
dc.contributor.author Espinosa Lloret, Pablo es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.3998422622680664; north=39.30541325879011; name=Carrer dels Ànecs, 7, 46439 Sollana, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-09-17T17:49:36Z
dc.date.available 2019-09-17T17:49:36Z
dc.date.created 2019-07-22
dc.date.issued 2019-09-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/125935
dc.description.abstract [EN] The new industrial building is located to the west of the ship of Engines, of the Factory of Ford Spain in Almussafes (Valencia) having an isolated disposition. Due to the need of space in the factory, Ford executed a hearth in an area that was vegetal ground to construct several ships near the plant of Motors located to the north of the factory. One of these ships is the one that occupies us and its function is to store the finished engines that leave the engine manufacturing plant located very close. The use of the ship will be that of warehouse. This will be 22 meters long by 31.2 meters wide and will house two independent rooms separated by sheet metal enclosure (14.5 and 16.7 meters wide), with two pitched abutments of 6.25 and 6 , 15 meters high. It also provides access to trucks and machinery leaving two sliding doors of 5'5 m x 4'5 m. The ship has an area of 686 m2, with a length of 22 meters by 31.2 meters wide and will house two independent rooms separated by sheet metal enclosure (14.5 and 16.7 meters wide), with two attached ridgetops to two waters of 6,25 of height. The gantries are rigid embedded in the ground formed by profiles of the HEB pillars and as IPE lintels trimmed at the ends. For the gables the pillars to be arranged to place the enclosure are tubular profiles. Roof straps ZF-120x3.0 supported in lengths of two spans on the frames. Façade belts # 80x4 supported in lengths of a span over the porticoes. Facade pillars with SHS 200x100x5 anchored to its foundation. Profiles # 100x100x3 joining the pillar heads. Cables of section f 10 and 12 mm forming crossing crossings in the extreme porticos, braking the ship in front of horizontal loads in the longitudinal direction. Embedding materialized by anchoring with base plates welded and screwed to waits embedded in reinforced concrete footings. Armed shoe through mesh formed by corrugated profiles f12mm in both directions, on the bottom and top. Once the structure is finished, a working height of 5.4 m is left. All the profiles will be S275 structural steel with primer-based treatment and finish paint, free of lead, for the protection of the structure. As for the foundations, they are made using HA-25 reinforced concrete surface pads with a ridge between 0.5 and 0.6 meters, with the arrangement and measurements indicated in document No. 2 drawings. Both the roof and the lateral enclosures are made of corrugated sheet made of galvanized steel, 1 mm thick. The roof of each of the porches is provided with a slope to a water with an inclination of approximately 14%, placing downspouts next to the pillars of the slope side that are connected to the existing rainwater network. es_ES
dc.description.abstract [CA] La nova nau industrial està situada a l'oest de la nau de MOTORS, de la Factoria de Ford España a Almussafes (València) tenint una disposició aïllada. A causa de la necessitat d'espai en la factoria, Ford va executar una solera en una zona que era terra vegetal per a construir diverses naus prop de la planta de Motors situada al nord de la factoria. Una d'aquestes naus és la que ens ocupa i la seua funció és la d'emmagatzemar els motors acabats que isquen de la planta de fabricació de motors situada molt a prop. L'ús de la nau serà la de magatzem. Aquesta tindrà 22 metres de llarg per 31,2 metres d'ample i allotjarà dos habitacles independents separats per tancament de xapa (de 14,5 i 16,7 metres d'ample), amb dos careners adossats a dues aigües de 6,25 i 6,15 metres d'altura. També es preveu l'accés de camions i maquinària deixant-se per a això dues portes corredisses de 5'5 m x 4'5 m. La nau té una superfície de 686 m2, amb una longitud de 22 metres per 31,2 metres d'ample i allotjarà dos habitacles independents separats per tancament de xapa (de 14,5 i 16,7 metres d'ample), amb dos careners adossats a dues aigües de 6,25 d'altura. Els pòrtics són rígids encastats en el terreny formats per perfils dels pilars *HEB i com a llindes *IPE *acartelados en els extrems. Per als *hastiales els pilars a disposar per a col·locar el tancament són perfils tubulars. Corretges de coberta *ZF-120x3.0 recolzades en longituds de dues obertures sobre els pòrtics. Corretges de façana #80x4 recolzades en longituds d'una obertura sobre els pòrtics. Pilars de façana amb *SHS 200x100x5 ancorats a la seua fonamentació. Perfils #100x100x3 unint els caps de pilar. Cables de secció f 10 i 12 mm formant encreuaments de *arrostramiento en els pòrtics extrems, enriostrant la nau enfront de càrregues horitzontals en sentit longitudinal. Encast materialitzat mitjançant ancoratge amb plaques base soldades i caragolades a esperes embegudes en sabates de formigó armat. Armat de sabates mitjançant malla formada per perfils corrugats f12mm en les dues direccions, en cara inferior i superior. Una vegada finalitzada l'estructura queda una altura útil de treball de 5,4 m. Tots els perfils seran d'acer estructural S275 amb tractament a base de *imprimación i pintura d'acabat, lliure de plom, per a la protecció de l'estructura. Quant a les fonamentacions es realitzen mitjançant sabates superficials de formigó armat HA-25 amb un cant entre 0,5 i 0,6 metres, amb la disposició i mesures indicades en el document núm. 2 plans. Tant la coberta com els tancaments laterals es realitzen mitjançant xapa *grecada d'acer galvanitzat d'1 mm de grossària. A la coberta de cadascun dels pòrtics se li dota d'un pendent a una aigua amb una inclinació d'un 14% aproximadament, col·locant baixants al costat dels pilars del costat vessant que es connecten a la xarxa de pluvials existents. es_ES
dc.description.abstract [ES] La nueva nave industrial está situada al oeste de la nave de MOTORES, de la Factoría de Ford España en Almussafes (Valencia) teniendo una disposición aislada. Debido a la necesidad de espacio en la factoría, Ford ejecutó una solera en una zona que era tierra vegetal para construir varias naves cerca de la planta de Motores situada al norte de la factoría. Una de estas naves es la que nos ocupa y su función es la de almacenar los motores terminados que salgan de la planta de fabricación de motores situada muy cerca. El uso de la nave será la de almacén. Esta tendrá 22 metros de largo por 31,2 metros de ancho y alojará dos habitáculos independientes separados por cerramiento de chapa (de 14,5 y 16,7 metros de ancho), con dos cumbreras adosadas a dos aguas de 6,25 y 6,15 metros de altura. También se prevé el acceso de camiones y maquinaria dejándose para ello dos puertas correderas de 5'5 m x 4'5 m. La nave tiene una superficie de 686 m2, con una longitud de 22 metros por 31,2 metros de ancho y alojará dos habitáculos independientes separados por cerramiento de chapa (de 14,5 y 16,7 metros de ancho), con dos cumbreras adosadas a dos aguas de 6,25 de altura. Los pórticos son rígidos empotrados en el terreno formados por perfiles de los pilares HEB y como dinteles IPE acartelados en los extremos. Para los hastiales los pilares a disponer para colocar el cerramiento son perfiles tubulares. Correas de cubierta ZF-120x3.0 apoyadas en longitudes de dos vanos sobre los pórticos. Correas de fachada #80x4 apoyadas en longitudes de un vano sobre los pórticos. Pilares de fachada con SHS 200x100x5 anclados a su cimentación. Perfiles #100x100x3 uniendo las cabezas de pilar. Cables de sección f 10 y 12 mm formando cruces de arrostramiento en los pórticos extremos, arriostrando la nave frente a cargas horizontales en sentido longitudinal. Empotramiento materializado mediante anclaje con placas base soldadas y atornilladas a esperas embebidas en zapatas de hormigón armado. Armado de zapatas mediante malla formada por perfiles corrugados f12mm en las dos direcciones, en cara inferior y superior. Una vez finalizada la estructura queda una altura útil de trabajo de 5,4 m. Todos los perfiles serán de acero estructural S275 con tratamiento a base de imprimación y pintura de acabado, libre de plomo, para la protección de la estructura. En cuanto a las cimentaciones se realizan mediante zapatas superficiales de hormigón armado HA-25 con un canto entre 0,5 y 0,6 metros, con la disposición y medidas indicadas en el documento nº 2 planos. Tanto la cubierta como los cerramientos laterales se realizan mediante chapa grecada de acero galvanizado de 1 mm de espesor. A la cubierta de cada uno de los pórticos se le dota de una pendiente a un agua con una inclinación de un 14% aproximadamente, colocando bajantes junto a los pilares del lado vertiente que se conectan a la red de pluviales existentes. es_ES
dc.format.extent 47 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Warehouse es_ES
dc.subject Industrial Building es_ES
dc.subject Structural calculation es_ES
dc.subject Metallic structure es_ES
dc.subject Magatzem es_ES
dc.subject Nau Industrial es_ES
dc.subject Càlcul estructural es_ES
dc.subject Estructura metal.lica es_ES
dc.subject Almacén es_ES
dc.subject Nave Industrial es_ES
dc.subject Cálculo estructural es_ES
dc.subject Estructura metálica es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Proyecto de construcción de nave industrial para almacén de motores al noroeste de la planta de fabricación de Ford España en Almussafes (Valencia) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Espinosa Lloret, P. (2019). Proyecto de construcción de nave industrial para almacén de motores al noroeste de la planta de fabricación de Ford España en Almussafes (Valencia). http://hdl.handle.net/10251/125935 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record