- -

Anàlisi d’imatge mèdica del cervell per donar suport al diagnòstic

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Anàlisi d’imatge mèdica del cervell per donar suport al diagnòstic

Show full item record

Nadal Almela, S. (2019). Anàlisi d’imatge mèdica del cervell per donar suport al diagnòstic. http://hdl.handle.net/10251/126095

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/126095

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi d’imatge mèdica del cervell per donar suport al diagnòstic
Author: Nadal Almela, Silvia
Director(s): Gómez Adrian, Jon Ander De la Iglesia Vayá, Maria de los Desamparados
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2019-07-10
Issued date:
Abstract:
[CA] Durant aquest projecte s’ha treballat amb imatges mèdiques disponibles gràcies a la col·laboració entre el centre d’investigació Pattern Recognition and Human Language Technology –PRHLT– i la Fundació per al Foment ...[+]


[ES] Durante este proyecto se ha trabajado con imágenes médicas disponibles gracias a la colaboración entre el centro de investigación Pattern Recognition and Human Language Technology –PRHLT– y la Fundación para el Fomento ...[+]


[EN] During this project we have worked with medical images that are available thanks to the collaboration between the research center Pattern Recognition and Human Language Technology (PRHLT) and the Foundation for the ...[+]
Subjects: Xarxes neuronals , Imatge mèdica , Processament d'imatge , Classificador , Aprenentatge automàtic , Redes neuronales , Imagen médica , Procesamiento de imagen , Clasificador , Aprendizaje automático , Neural networks , Medical image , Image processing , Classifier , Machine learning
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record