- -

Estudi de l’accessibilitat lligada al gènere i a la tercera edat en espais verds

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi de l’accessibilitat lligada al gènere i a la tercera edat en espais verds

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Martínez Cortijo, Francisco Javier es_ES
dc.contributor.author Grimalt Vives, Àngels es_ES
dc.date.accessioned 2019-09-26T07:40:16Z
dc.date.available 2019-09-26T07:40:16Z
dc.date.created 2019-09-10
dc.date.issued 2019-09-26 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/126404
dc.description.abstract [CA] El present treball final de grau es basa en l’avaluació de l’accessibilitat d’espais verds per a qualsevol classe de persona amb o sense discapacitat, amb especial atenció al gènere i l’edat. Es parteix d’uns estudis anteriors en els quals s’analitzava l’accessibilitat des d’una perspectiva tècnica però que presenten importants mancances des del punt de vista de les característiques de la població i de la persona usuària; on s’ha de definir bé tot tipus de particularitats, dificultats i mancances que en els treballs anteriors no s’arribaven a profunditzar. Així doncs, en aquest treball es busca realitzar un estudi de l’art al respecte dels accidents en espais verds de dones i persones de la tercera edat amb discapacitat o multi-discapacitat per poder discernir si una accessibilitat deficient està influint amb l’increment d’aquests. Després es procedirà a la recerca d’estudis de camp que permeten donar solucions a les problemàtiques trobades aplicant la perspectiva de l’enginyeria, de la sociologia i de la medicina. es_ES
dc.description.abstract [ES] El presente trabajo final de grado se basa en la evaluación de la accesibilidad de espacios verdes para cualquier clase de persona con o sin discapacidad, con especial atención al género y la edad. Se parte de unos estudios anteriores en el que se analizaba la accesibilidad desde una perspectiva técnica pero que presentan importantes carencias desde el punto de vista del análisis de la población y de la persona usuaria; donde se debe definir bien todo tipo de particularidades, dificultades y carencias que en los análisis anteriores no se llegaban a profundizar. Así pues, en este trabajo se busca realizar un estudio del arte en relación con los accidentes en espacios verdes de mujeres y personas de la tercera edad con discapacidad o multi-discapacidad para poder discernir si una accesibilidad deficiente está influyendo con el incremento de estos. Después se procederá a la búsqueda de estudios de campo que permiten dar soluciones a las problemáticas encontradas aplicando la perspectiva de la ingeniería, de la sociología y de la medicina. es_ES
dc.description.abstract [EN] The present dissertation is based on the assessment of green spaces accessibility for any type of person with or without a disability, with special attention to gender and age. It is based on previous analyzes in which accessibility was analyzed from a technical point of view but with significant shortcomings from the point of view of the population and the user analysis; where all kinds of particularities, difficulties and shortcomings have to be defined, which in the previous analyzes could not be deepened. Thus, in this work we are looking for a study of the art in respect of accidents in green spaces of women and people of the elderly with disabilities or multi-disability to be able to discern if deficient accessibility is influencing the increase of these ones Next, it will proceed to the search of field studies that allow to solve the problematic encounter applying the perspective of the engineering, sociological and medical. es_ES
dc.format.extent 94 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Espais verds es_ES
dc.subject Paisatge es_ES
dc.subject Urbanisme es_ES
dc.subject Accessibilitat es_ES
dc.subject Discapacitat es_ES
dc.subject Igualtat d oportunitats es_ES
dc.subject Gènere es_ES
dc.subject Tercera edat es_ES
dc.subject Green areas es_ES
dc.subject Landscape es_ES
dc.subject Urbanism es_ES
dc.subject Accessibility es_ES
dc.subject Disability es_ES
dc.subject Equal opportunities es_ES
dc.subject Gender es_ES
dc.subject Elderly es_ES
dc.subject Espacios verdes es_ES
dc.subject Paisaje es_ES
dc.subject Urbanismo es_ES
dc.subject Accesibilidad es_ES
dc.subject Discapacidad es_ES
dc.subject Igualdad de oportunidades es_ES
dc.subject Género es_ES
dc.subject Tercera edad es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA AGROFORESTAL es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural-Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural es_ES
dc.title Estudi de l’accessibilitat lligada al gènere i a la tercera edat en espais verds es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria - Departament d'Enginyeria Rural i Agroalimentària es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural es_ES
dc.description.bibliographicCitation Grimalt Vives, À. (2019). Estudi de l’accessibilitat lligada al gènere i a la tercera edat en espais verds. http://hdl.handle.net/10251/126404 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\109715 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record