- -

Estudio de soluciones para mejora de terraplén sobre el que asienta la plataforma ferroviaria entre los P.K. 133+800 y 133+925 de la línea Teruel-Sagunto en el T.M de Teruel.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudio de soluciones para mejora de terraplén sobre el que asienta la plataforma ferroviaria entre los P.K. 133+800 y 133+925 de la línea Teruel-Sagunto en el T.M de Teruel.

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Calderón García, Pedro Antonio es_ES
dc.contributor.author Calap Quintana, Gabriel es_ES
dc.coverage.spatial east=-1.1033289734962182; north=40.32592056762954; name=Plaza de la Cultura, 8, 44002, Teruel, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-10-08T15:02:20Z
dc.date.available 2019-10-08T15:02:20Z
dc.date.created 2019-09-26
dc.date.issued 2019-10-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/127765
dc.description.abstract [EN] Study of solutions for the resolution of the detected settlement problems on the embankment of the platform railway of the Teruel T.M. Three possible solutions for the resolution of the problem described are technically and echonomically valued. The first (solution A) it's based on the execution of micropiled platforms, the second (solution B) consists of the ground improvement with stone columns and the third (solution C) it is based on the ground improvement with controled modul columns. After the definition of each one, the option A is considered the optimal solution, being more technicaly effective and just 10% more expensive than the others. es_ES
dc.description.abstract [CAT] Estudi de solucions per a la resolució dels problemes de seient detectats en terraplè de la plataforma ferroviària del T.M. de Terol. En aquest és valora'n tècnica i econòmicament tres solucions aptes per al problema presentat. La primera (solució A) es basa en l'execució de plataformes micropilotades, la segona (sol·lució B) en la millora del terreny mitjançant columnes de grava i la tercera (solució C) en la millora del terreny mitjançant columnes de mòdul controlat. Després de l'estudi i definició de les mateixes es considera que la més òptima és la A, sent la més eficaç a l'hora de resoldre els problemes de seient i a penes superant un 10% el cost de les otres. es_ES
dc.description.abstract [ES] Estudio de soluciones para la resolución de problemas de asiento detectados en terraplén de la plataforma ferroviaria del T.M. de Teruel. En este se valoran técnica y económicamente tres soluciones aptas para el problema presentado. La primera (solución A) basada en la ejecución de plataformas micropilotadas, la segunda (solución B) en la mejora de terreno mediante columnas de grava y la tercera (solución C) en la mejora del terreno mediante columnas de módulo controlado. Tras el estudio y definición de las mismas se considera que la más óptima es la A, siendo más eficaz a la hora de solventar los problemas de asiento y apenas superando en un 10% el coste de las otras. es_ES
dc.format.extent 43 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Micropiles es_ES
dc.subject Ground improvement es_ES
dc.subject Embankment es_ES
dc.subject Millora terreny es_ES
dc.subject Terraplè es_ES
dc.subject Micropilotes es_ES
dc.subject Mejora terreno es_ES
dc.subject Terraplén es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Estudio de soluciones para mejora de terraplén sobre el que asienta la plataforma ferroviaria entre los P.K. 133+800 y 133+925 de la línea Teruel-Sagunto en el T.M de Teruel. es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Calap Quintana, G. (2019). Estudio de soluciones para mejora de terraplén sobre el que asienta la plataforma ferroviaria entre los P.K. 133+800 y 133+925 de la línea Teruel-Sagunto en el T.M de Teruel. http://hdl.handle.net/10251/127765 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record