- -

Influencia de la temperatura durante el procesamiento y análisis seminal humano sobre los parámetros de calidad espermática relativos al estado del ADN y la morfología

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Influencia de la temperatura durante el procesamiento y análisis seminal humano sobre los parámetros de calidad espermática relativos al estado del ADN y la morfología

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor López Gresa, María Pilar es_ES
dc.contributor.advisor Soler Vazquez, Carles es_ES
dc.contributor.author Cerveró Bosch, Clara es_ES
dc.date.accessioned 2019-10-21T15:02:14Z
dc.date.available 2019-10-21T15:02:14Z
dc.date.created 2019-07-24
dc.date.issued 2019-10-21 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/129162
dc.description.abstract [ES] La reproducció assistida és una pràctica mèdica de gran valor per a la societat actual ja que permet fer front als problemes de fertilitat i als distints models familiars. Existeixen diverses tècniques de reproducció assistida que s¿adapten a les circumstàncies de cada cas. Totes aquestes tècniques, així com també els projectes d¿investigació de l¿àrea, requeriran la utilització de mostres seminals. Per tant, la qualitat de les mostres i la correcta anàlisi d¿aquestes resulta fonamental. Respecte a açò, cal assenyalar que tota analítica seminal es realitza en unes condicions ¿artefactuals¿, ja que la fisiologia del semen ha evolucionat per a ser expressada en el context del tracte genital femení. Per aquesta raó, les mostres seminals deuen ser manipulades en aquelles condicions que garantisquen al màxim la preservació dels paràmetres de qualitat espermàtica. La temperatura és un factor que afecta a aquests paràmetres, malgrat que fins al moment no se n¿ha determinat clarament l¿efecte en el resultat de l¿analítica seminal. L¿objectiu del present treball fou analitzar l¿efecte de la temperatura d¿incubació i d¿anàlisi sobre alguns paràmetres del seminograma (concentració, mobilitat, morfologia, vitalitat, condensació i maduració de la cromatina i fragmentació de l¿ADN) i de la morfometria de l¿espermatozoide amb l¿ús d¿un sistema CASA-Morph. Es van utilitzar mostres seminals de tretze donants que es van incubar a temperatura ambient i a 37 °C. Les dades obtingudes indiquen que no varen haver diferències significatives (p>0,05) sobre els paràmetres de qualitat espermàtica que conformen el seminograma en funció de la temperatura d¿incubació i d¿anàlisi de les mostres seminals. Per la seua banda, els paràmetres morfomètrics foren significativament superiors rere incubació a temperatura ambient. Es requereix més investigació al voltant d¿aquesta qüestió per poder establir quina seria la temperatura d¿incubació de les mostres que maximitzaria la qualitat dels paràmetres seminals per tal de poder estandarditzar els protocols de l¿analítica seminal. es_ES
dc.description.abstract [EN] Assisted reproduction is a valuable medical procedure in today¿s society since it enables us to deal with fertility problems and the different family models. There are various assisted reproduction techniques to suit the specific circumstances in each case. All of these techniques as well as the research projects in this field require the use of seminal samples. Therefore, the quality of the samples and their correct analysis are crucial. In this regard, it should be noted that all seminal analytics are carried out under `artefactual¿ conditions since semen physiology has evolved to be expressed in the female genital tract context. For this reason, seminal samples should be manipulated in conditions that ensure the optimal preservation of sperm-quality parameters. Temperature is a factor which affects these parameters even though its effect on the seminal analyses results has not been determined so far. This study aims to examine the effects of incubation and analysis temperature on various sperm-quality parameters (sperm count, motility, morphology, vitality, chromatin condensation and maturation and DNA fragmentation) and the sperm morphometry using a CASA-Morph system. Seminal samples from thirteen donors were incubated at room temperature (23 °C) and at 37 °C. The data obtained show that there weren¿t significant differences (p>0,05) on the sperm quality parameters that are part of the seminogram depending on the incubation and analysis temperature of the seminal samples. On the other hand, the morphometric parameters were significantly higher after room temperature incubation. Further investigation regarding this question is needed to establish the incubation temperature that maximizes the sperm-quality parameters in order to standardize seminal analysis protocols. en_EN
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Temperatura es_ES
dc.subject Semen es_ES
dc.subject Seminograma es_ES
dc.subject Espermatozoide es_ES
dc.subject ADN es_ES
dc.subject Paràmetres de qualitat espermática es_ES
dc.subject Humà es_ES
dc.subject Processament es_ES
dc.subject Morfometria es_ES
dc.subject Estandardització es_ES
dc.subject Semen sample en_EN
dc.subject Temperature en_EN
dc.subject Seminogram en_EN
dc.subject Spermatozoa en_EN
dc.subject DNA en_EN
dc.subject Sperm-quality parameters en_EN
dc.subject Human en_EN
dc.subject Sample processing en_EN
dc.subject Morphometry en_EN
dc.subject Standardization en_EN
dc.subject.classification BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Biotecnología Biomédica-Màster Universitari en Biotecnologia Biomèdica es_ES
dc.title Influencia de la temperatura durante el procesamiento y análisis seminal humano sobre los parámetros de calidad espermática relativos al estado del ADN y la morfología es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Biotecnología - Departament de Biotecnologia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Cerveró Bosch, C. (2019). Influencia de la temperatura durante el procesamiento y análisis seminal humano sobre los parámetros de calidad espermática relativos al estado del ADN y la morfología. http://hdl.handle.net/10251/129162 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\111577 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record