- -

Estudio de alternativas para la conexión entre las localidades de Sagunto y Canet d'en Berenguer (Valencia)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudio de alternativas para la conexión entre las localidades de Sagunto y Canet d'en Berenguer (Valencia)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Moragues Terrades, Juan José es_ES
dc.contributor.author Olmeda Mochales, Guillermo es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.2402884747589269; north=39.678303122519075; name=46500 Sagunt, València, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-10-29T16:15:37Z
dc.date.available 2019-10-29T16:15:37Z
dc.date.created 2019-09-25
dc.date.issued 2019-10-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/129961
dc.description.abstract [EN] This Master's Final Project aims to solve a current transport problem between the urban centers of Canet Beach and the Port of Sagunto. The closure to the traffic of the coastal road, the "Cañada del Mar" in 2003, the significant boom in beach tourism and the lack of infrastructure that allows the crossing of the Palancia River between the two municipalities near the coast are the main causes of the IMD of the roads in the area do not stop increasing annually. In the chapters of the document the problem is developed in depth, always being approached from a general point of view, particularizing in those concepts that have been understood as more relevant. First, a chapter related to previous studies is carried out, that is, to identify those characteristics that the location has, from urban planning, to geotechnics, through topography or historical and geographical contexts, as well as replenishment of services or the state of the art of the nearby bridges. Once the problem is defined, the next step involves understanding what type of connection the population centers require, carrying out a traffic study that allows understanding the behavior at the mobility level and quantifies the demand. For this, a manual capacity and a study using OD matrices are carried out. After this chapter the required cross sections are defined, as well as the firm to be arranged. Once the problem is known and part of the solution required, in the study of solutions the alternatives are proposed, both in the layout of the plan and at the high pass level, with the simple objective of finding the most appropriate solution to the problem. For the former, a shorter route algorithm is implemented through QGIS, in addition to a cost-benefit analysis. Regarding the structure, using Vba in Excel and SAP 2000, a parameterization algorithm is made that allows choosing the optimal model, by economy and by structural calculation. The development of this solution is carried out in the calculation chapter, where the requirements to be met by regulations are evaluated when designing an overpass infrastructure, as well as its elements, beams, piles or foundations. In addition, the structure is modeled using the CSI Bridge software. On the other hand, the location of the connection saving the river bed requires the study of its hydraulic behavior, to verify that the execution of the infrastructure does not interfere with said behavior. For this, a model is carried out using the HEC-RAS software. With the structural design completed, a series of equipment are proposed, which, although secondary, are still extremely important when it comes to meeting the functionality requirements, such as lighting, storm drain, safety or the like. Finally, a quantification of the costs in which it would be resorted at the time of materializing the structure is carried out, by means of the table of prices nº1. es_ES
dc.description.abstract [CA] El present Treball de Fi de Màster té com a objectiu la resolució d'un problema actual de transport entre els nuclis urbans de platja de Canet i el Port de Sagunt. El tancament al trànsit del vial de la costa, la "Cañada de la mar" en 2003, l'important auge del turisme de platja i la manca d'infraestructura que permeti l'encreuament del riu Palància entre els dos municipis a prop del litoral són els principals causants que la IMD de les carreteres de la zona no deixi d'incrementar anualment. En els capítols del document es desenvolupa en profunditat el problema, abordant-sempre des d'un punt de vista de general, particularitzant en aquells conceptes que s'han entès com a més rellevants. En primer lloc, es porta a terme un capítol relacionat amb els estudis previs, és a dir, identificar aquelles característiques que disposa la ubicació, des d'urbanisme, a geotècnia, passant per topografia o contextos històrics i geogràfics, així com reposició de serveis o l'estat l'art dels ponts de les rodalies. Un cop definit el problema, el següent pas suposa entendre quin tipus de connexió requereixen els nuclis de població, portant-se a terme un estudi de trànsit que permeti comprendre el comportament a nivell de mobilitat i quantifiqui la demanda. Per a això, es realitza un aforament manual i un estudi mitjançant matrius OD. Després d'aquest capítol queda definides les seccions transversals requerides, així com el ferm a disposar. Conegut el problema i part de la solució requerida, en l'estudi de solucions es plantegen les alternatives, tant de traçat en planta com a nivell de pas elevat, amb el simple objectiu de trobar la solució més adequada al problema. Per a les primeres, s'implementa mitjançant QGIS un algoritme de ruta més curta, a més d'una anàlisi cost-benefici. Pel que fa a l'estructura, mitjançant VBA en Excel i SAP 2000 es realitza un algoritme de parametrització que permeti, escollir el model òptim, per economia i per càlcul estructural. El desenvolupament d'aquesta solució es realitza en el capítol de càlcul, on s'avaluen els requeriments a complir per normativa a l'hora de dissenyar una infraestructura de pas elevat, així com els seus elements, ja sigui bigues, piles o fonamentació. A més, es modelitza l'estructura mitjançant el programari CSI Bridge. D'altra banda, l'emplaçament de la connexió salvant la llera d'un riu requereix de l'estudi del comportament hidràulic d'aquest, per comprovar que l'execució de la infraestructura no interfereix en aquest comportament. Per això, es porta a terme un model mitjançant el programari HEC-RAS. Amb el disseny estructural finalitzat, es plantegen una sèrie d'equipaments, que, encara que secundaris, no deixen de ser summament important a l'hora de complir els requisits de funcionalitat, com il·luminació, evacuació d'aigües pluvials, seguretat o similars. Finalment, es realitza una quantificació dels costos en què es recorreria a l'hora de materialitzar l'estructura, mitjançant el quadre de preus nº1. es_ES
dc.description.abstract [ES] de transporte entre los núcleos urbanos de playa de Canet y el Puerto de Sagunto. El cierre al tráfico del vial de la costa, la "Cañada del mar" en 2003, el importante auge del turismo de playa y la carencia de infraestructura que permita el cruce del río Palancia entre ambos municipios cerca del litoral son los principales causantes de que la IMD de las carreteras de la zona no deje de incrementar anualmente. En los capítulos del documento se desarrolla en profundidad el problema, abordándose siempre desde un punto de vista de general, particularizando en aquellos conceptos que se han entendido como más relevantes. En primer lugar, se lleva a cabo un capítulo relacionado con los estudios previos, es decir, identificar aquellas características que dispone la ubicación, desde urbanismo, a geotecnia, pasando por topografía o contextos históricos y geográficos, así como reposición de servicios o el estado del arte de los puentes de las cercanías. Una vez definido el problema, el siguiente paso supone entender qué tipo de conexión requieren los núcleos de población, llevándose a cabo un estudio de tráfico que permita comprender el comportamiento a nivel de movilidad y cuantifique la demanda. Para ello, se realiza un aforo manual y un estudio mediante matrices OD. Tras este capítulo queda definidas las secciones transversales requeridas, así como el firme a disponer. Conocido el problema y parte de la solución requerida, en el estudio de soluciones se plantean las alternativas, tanto de trazado en planta como a nivel de paso elevado, con el simple objetivo de encontrar la solución más adecuada al problema. Para las primeras, se implementa mediante QGIS un algoritmo de ruta más corta, además de un análisis coste-beneficio. Respecto a la estructura, mediante Vba en Excel y SAP 2000 se realiza un algoritmo de parametrización que permita, escoger el modelo óptimo, por economía y por cálculo estructural. El desarrollo de esta solución se realiza en el capítulo de cálculo, donde se evalúan los requerimientos a cumplir por normativa a la hora de diseñar una infraestructura de paso elevado, así como sus elementos, ya sea vigas, pilas o cimentación. Además, se modeliza la estructura mediante el software CSI Bridge. Por otra parte, el emplazamiento de la conexión salvando el cauce de un río requiere del estudio del comportamiento hidráulico de este, para comprobar que la ejecución de la infraestructura no interfiere en dicho comportamiento. Para esto, se lleva a cabo un modelo mediante el software HEC-RAS. Con el diseño estructural finalizado, se plantean una serie de equipamientos, que, aunque secundarios, no dejan de ser sumamente importante a la hora de cumplir los requisitos de funcionalidad, como iluminación, evacuación de aguas pluviales, seguridad o similares. Finalmente, se realiza una cuantificación de los costes en los que se recurriría a la hora de materializar la estructura, mediante el cuadro de precios nº1. es_ES
dc.format.extent 192 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Traffic es_ES
dc.subject Algorithm es_ES
dc.subject Model es_ES
dc.subject Structure es_ES
dc.subject Trànsit es_ES
dc.subject Tráfico es_ES
dc.subject Algoritmo es_ES
dc.subject Modelo es_ES
dc.subject Estructura es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.title Estudio de alternativas para la conexión entre las localidades de Sagunto y Canet d'en Berenguer (Valencia) es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Olmeda Mochales, G. (2019). Estudio de alternativas para la conexión entre las localidades de Sagunto y Canet d'en Berenguer (Valencia). http://hdl.handle.net/10251/129961 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record