- -

Proyecto de urbanización de la calle Na Saurina d'Entença de Alcoy (provincia de Alicante)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proyecto de urbanización de la calle Na Saurina d'Entença de Alcoy (provincia de Alicante)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Llopis Camps, Carlos es_ES
dc.contributor.advisor Morales Polo, Miguel Angel es_ES
dc.contributor.author Martín-Loeches Romero, Alejandro es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.47940276739075216; north=38.70194190849476; name=Carrer Na Saurina d'Entença, 41, 03803 Alcoi, Alicante, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-10-29T16:26:57Z
dc.date.available 2019-10-29T16:26:57Z
dc.date.created 2019-09-11
dc.date.issued 2019-10-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/129962
dc.description.abstract [EN] This Master's Final Project whose purpose is the drafting of the redevelopment project of Na Saurina d'Entença street, located in Alcoy (province of Alicante), which aims to collect the complete description of the neccesary works for modernization and adaptation from the existing street to the current and future needs demanded by the neighborhood, in a functional and sustainable key economically and environmentally. The scope of action includes a total area of more than 12,000 m², limiting to the road itself, located in the Ensanche neighborhood, and to the junctions with the streets orthogonal to it. The actions to be carried out can be summed up in the adaptation of elements to the new levels, demolitions, diversions, replacement and improvement of affected services, execution of pavements, horizontal and vertical signage, execution of new stormwater drainage network, work of gardening, irrigation network and street furniture, renovation of the public lighting network, traffic lights and sensorization. All these actions are described in the report and their corresponding annexes. Additionally, the project is accompanied by those documents present in any urbanization project: plans such as graphic documentation, a list of specific technical requirements, the project budget and a health and safety study. es_ES
dc.description.abstract [CA] El present Treball de Final de Master té per objecte la redacció del projecte de reurbanització del carrer Na Saurina d'Entença, situat a Alcoi (província d'Alacant), el qual pretén recopilar la descripció completa de les obres necessàries per a la modernització i adaptació del carrer existent a les necessitats actuals i futures que demanda el municipi, en clau funcional i sostenible econòmicament i ambientalment. L'àmbit d'actuació comprén una superfície total de més de 12.000 m², limitant-se a la pròpia via, situada en el barri de l'Eixample, i als entroncaments amb els carrers ortogonals a dita via. Les actuacions a realitzar poden resumir-se en l'adequació d'elements a les noves rasants, demolicions, desviament, reposició i millora de servicis afectats, execució de ferms i paviments, senyalització horitzontal i vertical, execució de nova xarxa de drenatge d'aigües pluvials, labors de jardineria, xarxa de reg i mobiliari urbà, renovació de la xarxa d'enllumenat públic, semaforització i sensorització. Totes estes actuacions queden descrites en la memòria i els seus annexos corresponents. Addicionalment, s'acompanya al projecte d'aquells documents presents en qualsevol projecte d'urbanització: plans com a documentació gràfica, un plec de prescripcions tècniques particulars, el pressupost del projecte i un estudi de seguretat i salut. es_ES
dc.description.abstract [ES] El presente trabajo cuyo objeto es la redacción del proyecto de reurbanización de la calle Na Saurina d'Entença, situada en Alcoy (provincia de Alicante), el cual pretende recoger la descripción completa de las obras necesarias para la modernización y adaptación de la calle existente a las necesidades actuales y futuras que demanda el municipio, en clave funcional y sostenible económica y ambientalmente. El ámbito de actuación comprende una superficie total de más de 12.000 m², limitándose a la propia vía, situada en el barrio del Ensanche, y a los entronques con las calles ortogonales a la misma. Las actuaciones a realizar pueden resumirse en la adecuación de elementos a las nuevas rasantes, demoliciones, desvío, reposición y mejora de servicios afectados, ejecución de firmes y pavimentos, señalización horizontal y vertical, ejecución de nueva red de drenaje de aguas pluviales, labores de jardinería, red de riego y mobiliario urbano, renovación de la red de alumbrado público, semaforización y sensorización. Todas estas actuaciones quedan descritas en la memoria y sus anejos correspondientes. Adicionalmente, se acompaña al proyecto de aquellos documentos presentes en cualquier proyecto de urbanización: planos como documentación gráfica, un pliego de prescripciones técnicas particulares, el presupuesto del proyecto y un estudio de seguridad y salud. es_ES
dc.format.extent 40 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Project es_ES
dc.subject Urbanization es_ES
dc.subject Innovation es_ES
dc.subject Projecte es_ES
dc.subject Urbanització es_ES
dc.subject Alcoi es_ES
dc.subject Innovació es_ES
dc.subject Proyecto es_ES
dc.subject Urbanización es_ES
dc.subject Alcoy es_ES
dc.subject Innovación es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.title Proyecto de urbanización de la calle Na Saurina d'Entença de Alcoy (provincia de Alicante) es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Martín-Loeches Romero, A. (2019). Proyecto de urbanización de la calle Na Saurina d'Entença de Alcoy (provincia de Alicante). http://hdl.handle.net/10251/129962 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record