- -

Propuesta de un nuevo modelo de negocio para la empresa Lamejornaranja

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Propuesta de un nuevo modelo de negocio para la empresa Lamejornaranja

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Capó Vicedo, Josep es_ES
dc.contributor.author Iñíguez Marrades, Francisco José es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.34929510000006303; north=39.15804079999999; name=Camí Hort Muntanya, 1, 46612 Corbera, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-11-06T13:17:39Z
dc.date.available 2019-11-06T13:17:39Z
dc.date.created 2019-09-30
dc.date.issued 2019-11-06 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/130342
dc.description.abstract [CA] L'objectiu d aquest treball va a consistir en l'anàlisi del model de negoci actual de l'empresa LaMejorNaranja i a continuació, introduir una proposta de model de negoci innovador. LaMejorNaranja és una empresa situada en el polígon industrial de la localitat valenciana de Corbera, l'empresa està dedicada a la distribució dels productes d'el·laboració pròpia i als de temporada, cultivats sempre de la manera més tradicional i natural possible, fent-se un lloc al món de la cervesa artesana. A partir d'aquesta anàlisi es proposaran nous enfocaments que podran suposar a l'empresa una expansió cap a nous mercats no explotats, noves oportunitats de negoci introduint nous servicis o productes, descobrir si el finançament de l'empresa està sent la mes adequada i sobretot conèixer l'estat actual del negoci. Una vegada analitzats els punts es proposaran, avaluaran i seleccionaran les millors estratègies a partir de la metodologia de l'Oceà Blau, el qual consisteix en trobar aquells espais que pertanyen al mercat en el que no han sigut explotats i per tant es generen unes oportunitats avantatjoses de creixement de l'empresa. Finalment, s'exposarà la proposta d un nou negoci innovador per a l'empresa el·laborant un Business Model Canvas per al nou model de negoci. L'elecció del següent projecte ha segut prioritàriament perquè es va a analitzar una empresa de la meua població la qual dóna un gran compromís a la contractació dels veïns de la localitat, cal destacar que és una empresa amb una bona situació front als seus competidors directes. Aquest treball es va a realitzar amb el convenciment de que es una empresa líder amb el tema de la distribució de productes cítrics de qualitat, amb la possibilitat de convertir-se en un gran referent al mercat espanyol, destacant sempre que és un producte amb el que traballa l'empresa en un mercat que es troba saturat, degut a l'augment de les cerveseries artesanes i la distribució de productes cítrics. es_ES
dc.description.abstract [EN] The aim of this work will be to analyse the current business model of the company LaMejorNaranja and then introduce a proposal for an innovative business model. LaMejorNaranja is a company located in the industrial estate of the Valencian town of Corbera, the company is dedicated to the distribution of products made in-house and seasonal, always grown in the most traditional and natural way possible, making a place for the world of artisan beer. On the basis of this analysis, new approaches will be proposed that could lead the company to expand into new unexploited markets, new business opportunities by introducing new services or products, discover whether the company's financing is being the right month and, above all, find out about the current state of the business. Once the points have been analysed, they will propose, evaluate and select the best strategies based on the Blue Ocean methodology, which consists of finding those spaces that belong to the market in which they have not been exploited and therefore generate advantageous opportunities for the company's growth. Finally, the proposal for a new innovative business for the company will be presented, elaborating a Business Model Canvas for the new business model. The choice of the next project has been set as a priority because it will analyse a company in my town which gives a great commitment to the recruitment of local residents, it should be noted that it is a company with a good situation compared to its direct competitors. This work will be carried out with the conviction that it is a leading company in the distribution of quality citrus products, with the possibility of becoming a major player in the Spanish market, always emphasising that it is a product with which the company works in a market that is saturated due to the increase in artisan breweries and the distribution of citrus products. This work is carried out with great motivation because it is a company in my locality, where great importance is given to local contracting, with which it gives me great satisfaction to be able to carry out this work with the conviction that the company can set it in motion. This project will be carried out especially for LaMejorNaranja with the information provided by it. es_ES
dc.format.extent 114 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Model de negoci es_ES
dc.subject Oceà blau es_ES
dc.subject Pla estratègic es_ES
dc.subject Strategy es_ES
dc.subject Blue ocean es_ES
dc.subject Strategic innovation es_ES
dc.subject Business models es_ES
dc.subject.classification ORGANIZACION DE EMPRESAS es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA)-Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA) es_ES
dc.title Propuesta de un nuevo modelo de negocio para la empresa Lamejornaranja es_ES
dc.title.alternative Proposta d’un nou model de negoci per a l’empresa Lamejornaranja es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses es_ES
dc.description.bibliographicCitation Iñíguez Marrades, FJ. (2019). Propuesta de un nuevo modelo de negocio para la empresa Lamejornaranja. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/130342 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\104352 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record