- -

Proyecto de construcción de un depósito de regulación en el TM de San Juan de Alicante (Alicante)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proyecto de construcción de un depósito de regulación en el TM de San Juan de Alicante (Alicante)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Sopeña Martínez, Fco. Javier es_ES
dc.contributor.author Rosell Esteve, Miguel Angel es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.4360295999999835; north=38.4020456; name=Plaça de Maisonnave, 13, 03550 Sant Joan d'Alacant, Alicante, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-11-11T17:30:17Z
dc.date.available 2019-11-11T17:30:17Z
dc.date.created 2019-09-12
dc.date.issued 2019-11-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/130760
dc.description.abstract [EN] The main objective of this project is to define all the necessary works for the construction of a reinforced concrete tank of 20,000 m3 capacity to increase the volume of drinking water regulation of the desalination plant and to allow for a more efficient exploitation. It's projected a two-chamber reservoir of 67x 85.5 m in plant dimensions, with service water height of 4.30 m. The tank is covered with forged alveolar plates above reinforced concrete pillars and beams. The calculation of dynamic water pressures over the walls is taken into account for earthquake sizing. The reinforced concrete enclosure walls of 0.60 m constant thickness on which the main beams of the roof slab are supported. The wall shoe and foundation slab support reinforced concrete pillars has a thickness of 0.65 m. The inlet and outlet pipes are projected from DN 800 mm GRP, in addition a drainage network is projected under the tank by grooved PVC pipe 100 mm. The environmental impact is considered low-intensity and compatible after the application of the corrective measures envisaged. The execution period of the works is 12 months, a total expropriation of 11,487.88 m2 of private plots is required and the material execution budget amounts to 3,397,045.51. The drafting of the BIM Implementation Plan defining the objectives, scope, responsibilities and strategies for exchanging information in the processes necessary for the correct adoption of the BIM methodology is completed as an addition to the project. A 4D modelling is performed, which unifies the 3D model of the deposit with the time planning of the same by attaching video of the modeling. es_ES
dc.description.abstract [CA] L'objectiu fonamental del present projecte és definir totes les obres necessàries per a la realització d'un depòsit de formigó armat de 20.000 m3 de capacitat per a augmentar el volum de regulació d'aigua potable de la planta dessaladora i permetre una explotació més eficient d'aquesta. Es projecta un depòsit de dues cambres de 67x 85,5 m de dimensions en planta, amb altura d'aigua de servei de 4,30 m. El depòsit es cobreix amb forjat plaques alveolars sobre pilars i bigues de formigó armat. Es té en compte per al dimensionament enfront del sismes el càlcul de les pressions dinàmiques de l'aigua sobre els murs. Els murs de tancament de formigó armat de 0,60 m de grossària constant sobre les quals es donen suport a les bigues principals del forjat de coberta. La sabata del mur i llosa de fonamentació done suport a pilars de formigó armat de 0,65 m de grossària. Les canonades d'entrada i eixida es projecten de PRFV DN 800 mm, a més es projecta una xarxa de drenatge sota el depòsit mitjançant canonada PVC ranurades DN100 mm. L'impacte ambiental es considera de baixa intensitat i compatible després de l'aplicació de les mesures correctores previstes. El termini d'execució de les obres es de 12 mesos, es necessiten un total d'expropiació de 11.487,88 m² de parcel'les privades i el pressupost execució material ascendix a 3.397.045,51 EUR. Es completa com a addenda al projecte la redacció del Pla d'Execució BIM en el qual es defineixen els objectius, abast, responsabilitats i estratègies d'intercanvi d'informació en els processos necessaris per a la correcta adopció de la metodologia BIM. Es realitza una modelització 4D, que unifica el model 3D del deposite amb la planificació temporal del mateix adjuntant vídeo de la modelització. es_ES
dc.description.abstract [ES] El objetivo fundamental del presente proyecto es definir todas las obras necesarias para la realización de un depósito de hormigón armado de 20.000 m3 de capacidad para aumentar el volumen de regulación de agua potable de la planta desaladora y permitir una explotación más eficiente de la misma. Se proyecta un depósito de dos cámaras de 67x 85,5 m de dimensiones en planta, con altura de agua de servicio de 4,30 m. El depósito se cubre con forjado placas alveolares sobre pilares y vigas de hormigón armado. Se tiene en cuenta para el dimensionamiento frente al sismo el cálculo de las presiones dinámicas del agua sobre los muros. Los muros de cerramiento de hormigón armado de 0,60 m de espesor constante sobre las que se apoyan las vigas principales del forjado de cubierta. La zapata del muro y losa de cimentación apoyo pilares de hormigón armado tiene un espesor de 0,65 m. Las tuberías de entrada y salida se proyectan de PRFV DN 800 mm, además se proyecta una red de drenaje bajo el depósito mediante tubería PVC ranuradas Ø100 mm. El impacto ambiental se considera de baja intensidad y compatible tras la aplicación de las medidas correctoras previstas. El plazo de ejecución de las obras es de 12 meses, se necesitan un total de expropiación de 11.487,88 m² de parcelas privadas y el presupuesto ejecución material asciende a 3.397.045,51 €. Se completa como addenda al proyecto la redacción del Plan de Ejecución BIM en el que se definen los objetivos, alcance, responsabilidades y estrategias de intercambio de información en los procesos necesarios para la correcta adopción de la metodología BIM. Se realiza una modelización 4D, que unifica el modelo 3D del depósito con la planificación temporal del mismo adjuntando vídeo de la modelización. es_ES
dc.format.extent 12 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Tank es_ES
dc.subject Drinking water es_ES
dc.subject Reinforced concrete es_ES
dc.subject Regulation es_ES
dc.subject BIM execution plan. es_ES
dc.subject Depòsit es_ES
dc.subject Aigua potable es_ES
dc.subject Formigó armat es_ES
dc.subject Regulació es_ES
dc.subject Pla d'Execució BIM es_ES
dc.subject Deposito es_ES
dc.subject Agua potable es_ES
dc.subject Hormigon armado es_ES
dc.subject Regución es_ES
dc.subject Plan de Ejecución BIM es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA HIDRAULICA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.title Proyecto de construcción de un depósito de regulación en el TM de San Juan de Alicante (Alicante) es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente - Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient es_ES
dc.description.bibliographicCitation Rosell Esteve, MA. (2019). Proyecto de construcción de un depósito de regulación en el TM de San Juan de Alicante (Alicante). http://hdl.handle.net/10251/130760 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record