- -

Propuesta de una metodología para la gestión de riesgos en proyectos de construcción. Aplicación al proyecto de construcción de un almacén para acopio de vehículos, en el Dique del Este del Puerto de Valencia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Propuesta de una metodología para la gestión de riesgos en proyectos de construcción. Aplicación al proyecto de construcción de un almacén para acopio de vehículos, en el Dique del Este del Puerto de Valencia

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Clemente Tirado, Juan José es_ES
dc.contributor.author Cardenas Carpio, Pablo Andres es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.30548928034727396; north=39.44317247029752; name=Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-11-12T17:47:19Z
dc.date.available 2019-11-12T17:47:19Z
dc.date.created 2019-09-12
dc.date.issued 2019-11-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/130862
dc.description.abstract [EN] The construction sector develops in terms of uncertainty, so the risk is an inherent feature of it, this industry is the most variable in the market because its finished products are unique, do not resemble each other, hence the complexity of executing them, a poor management and planning will be the main factor for them to fail, mainly due to a significant increase in costs and time that was not foreseen at the outset in their initial planning. Risk management is an important tool with which we can greatly reduce these deviations that may occur in a project, provided that it is properly analyzed and used; there are several methodologies for risk management analysis that are currently used, which have a certain degree of complexity, which involves a detailed knowledge of the tools and a considerable economic and time investment for their implementation, factors that complicate their use in certain projects. In order to find a solution to this problem, it was necessary to elaborate and propose a new methodology that is simple and at the same time complete and that can be used in any project in general; the developed proposal seeks to meet these needs, focusing mostly on the most important phase and with more problems at the time of development, which is the Risk Identification, where an in-depth analysis of the project was raised starting from the type of contract to use, interested parties and their risks, the objectives of the project that will be affected and finally the existing risk factors or inducers, in order with all this information to draw up a final risk matrix that encompasses each of these detailed points, which will serve to make decisions quickly and seek the best solutions to eliminate or reduce these risks. The advantage of this methodology is that it provides basic tables obtained from the research conducted, with which you can make the identification of risks, as well as a series of recommendations to solve them that will help greatly to reduce the search times and have better solutions, more effective for the eradication of these existing threats, there the key and advantages of using this new methodology that can be applied to any project in general, which seeks to increase the interest and application of risk management in projects. es_ES
dc.description.abstract [CA] El sector de la construcció es desenvolupa en termes d'incertesa, per la qual cosa el risc és una característica inherent a la mateixa, esta indústria és la més variable del mercat pel fet que els seus productes acabats són únics, no s'assemblen uns amb altres, d'ací la complexitat a l'hora d'executar-los; una mala gestió i planificació seran el principal factor perquè estos fracassen, principalment a causa d'un increment significatiu dels seus costos i terminis que no va estar previst en un inici en la seua planificació inicial. La gestió de riscos és una ferramenta important amb la qual podem reduir en gran manera estes desviacions que es puguen presentar en un projecte, sempre que se l'analitze i se l'utilitze adequadament; hi ha diverses metodologies per a l'anàlisi de la gestió de riscos que s'utilitzen en l'actualitat, les quals tenen un cert grau de complexitat, que implica un coneixement detallat de les ferramentes i una inversió econòmica i temporal considerable per a la seua execució, factors que compliquen la seua utilització en certs projectes. Per a buscar una solució a esta problemàtica era necessari l'elaboració i plantejament d'una nova metodologia que siga simple i al mateix temps completa i que es puga utilitzar en qualsevol projecte en general; la proposta desenrotllada busca satisfer estes necessitats, enfocant-la majoritàriament en la fase més important i amb mes problemes a l'hora del seu desenrotllament, que és la Identificació de Riscos, on es va plantejar una anàlisi a profunditat del projecte partint des del tipus de contractació a utilizar, les parts interessades i els seus riscos, els objectius del projecte que es veuran afectats i per ultime els factors o inductors de risc existents, amb tota esta informació elaborar una matriu de riscos final que englobe cada un d'estos punts detallats, la mateixa que servirà per a prendre les decisions de manera ràpida i buscar les millors solucions per a eliminar o reduir estos riscos. L'avantatge d'esta metodologia consistix en el fet que s'entrega unes taules base obtingudes de les investigacions realitzades, amb les quals es pot realitzar la identificació de riscos, igual que una sèrie de recomanacions per a resoldre els mateixos que ajudarà en gran manera a reduir els temps de busca i tindre millors solucions, més efectives per a l'eradicació d'estes amenaces existents, ací la clau i els avantatges de l'ús d'esta nova metodologia que es podrà aplicar a qualsevol projecte en general, amb la que es busca augmentar l'interés i aplicació de la gestió de riscos en els projectes. es_ES
dc.description.abstract [ES] El sector de la construcción se desarrolla en términos de incertidumbre, por lo que el riesgo es una característica inherente a la misma, esta industria es la más variable del mercado debido a que sus productos terminados son únicos, no se asemejan unos con otros, de ahí la complejidad a la hora de ejecutarlos; una mala gestión y planificación serán el principal factor para que estos fracasen, principalmente debido a un incremento significativo de sus costes y plazos que no estuvo previsto en un inicio en su planificación inicial. La gestión de riesgos es una herramienta importante con la cual podemos reducir en gran medida estas desviaciones que se puedan presentar en un proyecto, siempre y cuando se la analice y se la utilice adecuadamente; existen varias metodologías para el análisis de la gestión de riesgos que se utilizan en la actualidad, las cuales tienen un cierto grado de complejidad, que implica un conocimiento detallado de las herramientas y una inversión económica y temporal considerable para su ejecución, factores que complican su utilización en ciertos proyectos. Para buscar una solución a esta problemática era necesario la elaboración y planteamiento de una nueva metodología que sea simple y a la vez completa y que se pueda utilizar en cualquier proyecto en general; la propuesta desarrollada busca satisfacer estas necesidades, enfocándola mayoritariamente en la fase más importante y con mas problemas a la hora de su desarrollo, que es la Identificación de Riesgos, en donde se planteó un análisis a profundidad del proyecto partiendo desde el tipo de contratación a utilizar, las partes interesadas y sus riesgos, los objetivos del proyecto que se verán afectados y por ultimo los factores o inductores de riesgo existentes, para con toda esta información elaborar una matriz de riesgos final que englobe cada uno de estos puntos detallados, la misma que servirá para tomar las decisiones de manera rápida y buscar las mejores soluciones para eliminar o reducir estos riesgos. La ventaja de esta metodología consiste en que se entrega unas tablas base obtenidas de las investigaciones realizadas, con las cuales se puede realizar la identificación de riesgos, al igual que una serie de recomendaciones para solventar los mismos que ayudará en gran medida a reducir los tiempos de búsqueda y tener mejores soluciones, más efectivas para la erradicación de estas amenazas existentes, ahí la clave y las ventajas del uso de esta nueva metodología que se podrá aplicar a cualquier proyecto en general, con la que se busca aumentar el interés y aplicación de la gestión de riesgos en los proyectos. es_ES
dc.format.extent 144 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Risks es_ES
dc.subject Management es_ES
dc.subject Uncertainty es_ES
dc.subject Planning es_ES
dc.subject Projects es_ES
dc.subject Risc es_ES
dc.subject Gestió es_ES
dc.subject Projectes es_ES
dc.subject Riesgos es_ES
dc.subject Gestión es_ES
dc.subject PMI es_ES
dc.subject ISO es_ES
dc.subject APM es_ES
dc.subject Monte Carlo es_ES
dc.subject AHP es_ES
dc.subject Incertidumbre es_ES
dc.subject Planificación es_ES
dc.subject Proyectos es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil-Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Propuesta de una metodología para la gestión de riesgos en proyectos de construcción. Aplicación al proyecto de construcción de un almacén para acopio de vehículos, en el Dique del Este del Puerto de Valencia es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil - Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil es_ES
dc.description.bibliographicCitation Cardenas Carpio, PA. (2019). Propuesta de una metodología para la gestión de riesgos en proyectos de construcción. Aplicación al proyecto de construcción de un almacén para acopio de vehículos, en el Dique del Este del Puerto de Valencia. http://hdl.handle.net/10251/130862 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record