- -

Aplicación de la metodología Building Information Modeling (BIM) en el diseño de una glorieta en la carretera CV-310 PK 15+750 en la provincia de Valencia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Aplicación de la metodología Building Information Modeling (BIM) en el diseño de una glorieta en la carretera CV-310 PK 15+750 en la provincia de Valencia

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Camacho Torregrosa, Francisco Javier es_ES
dc.contributor.advisor Martínez Ibáñez, Víctor es_ES
dc.contributor.author Paz García, Mónica Giuliana es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.4349845237094314; north=39.6333392917978; name=Plaça Poligono 23-24, 18, 46119 Nàquera, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-11-12T18:29:19Z
dc.date.available 2019-11-12T18:29:19Z
dc.date.created 2019-09-19
dc.date.issued 2019-11-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/130864
dc.description.abstract [EN] The Building Information Modelling (BIM) methodology represents an evolution in the way infrastructures are designed, built and maintained and implies a change beyond simply applying better-featured software. BIM therefore involves a working methodology that ensures open formats for the exchange of information between the different actors involved. Proper exploitation of this new methodology leads to advantages that go far beyond the economic benefit. It implies greater environmental benefits and greater certainty of the work to be carried out, i.e. reducing risks resulting from better risks estimates of deadlines, costs, materials to be used and disposal of waste, among others. The development of this master thesis is related to the master thesis "Study of cycling perception at conventional road intersections. Practical application to the roundabout located on the CV - 310 road, PK 15+750 (province of Valencia)" of the Master's Degree in Civil Engineering of the same author. In this master thesis, as a result of the study, a case study is carried out as an example of intersection improvement, in which the existing infrastructure is optimized according to a series of criteria: current regulations, cycling road design recommendations, results of a face-to-face survey carried out on cyclists in immersive environments to know their perception of safety while riding through different intersections and the author's technical judgment. For its part, this master thesis aims to apply the BIM methodology to a traditional project, so that possible interferences are detected in early stages and all information is integrated into a common space. Unlike in building projects, BIM is developed on a much smaller scale in civil infrastructure projects and specifically on roads. Therefore, the BIM dimensions that are intended to provide this project with involve the model in its three physical dimensions plus the integration of the time dimension, based on a time schedule and a works plan. That is, it is intended to reach a fourth dimension or 4DModel. es_ES
dc.description.abstract [CA] La metodologia Building Information Modelling (BIM) representa una evolució en la forma de concepció, construcció i manteniment d'infraestructures i implica un canvi més enllà que el mer fet d'aplicar un software amb millors prestacions. BIM involucra doncs, una metodologia de treball on es garantisquen els formats oberts per a l'intercanvi d'informació entre els diferents agents intervinents. L'explotació adequada d'aquesta nova metodologia reverteix en avantatges que van molt més allà del benefici econòmic. Implica majors beneficis mediambientals i una major certesa dels treballs a realitzar, això és, reducció de riscos producte de millors estimacions de terminis, costos, materials a usar i eliminació de residus, entre altres. El desenvolupament d'aquest Treball Final de Màster (TFM) està relacionat amb el TFM "Estudi de la p e r c e p ció ciclis t a e n in t e r s e c cio n s d e c a r r e t e r e s c o n v e n cio n als. A plic a ció p r à c tic a a la glo rie t a localitzada en la carretera CV - 310 PK 15+750 (província de València)" del Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports d'aquesta mateixa autora. En aqueix TFM com a resultat de l'estudi, es realitza un cas pràctic com a exemple de millora d'una intersecció, en la qual s'optimitza la infraestructura existent concorde a una sèrie de criteris: normativa vigent, recomanacions de disseny viari ciclista, resultats d'una enquesta presencial realitzada a ciclistes en entorns immersius per a conéixer la seua percepció de seguretat mentre realitzaven recorreguts per diferents interseccions i el criteri tècnic de l'autor. Per part seua, en aquest TFM es pretén aplicar la metodologia BIM a un projecte tradicional, de manera que es detecten en fases primerenques les possibles interferències i s'integre tota la informació en un espai comú. A diferència d'en projectes d'edificació, BIM es troba desenvolupat en molt menor escala en projectes d'infraestructura civil i concretament en carreteres. Per tant, les dimensions BIM que es pretenen aportar a aquest projecte involucren el model en les seues tres dimensions físiques més la integració de la dimensió temps, basada en un cronograma i una planificació d'obres. És a dir, es pretén arribar a una quarta dimensió o model 4D. es_ES
dc.description.abstract [ES] La metodología Building Information Modelling (BIM) representa una evolución en la forma de concepción, construcción y mantenimiento de infraestructuras e implica un cambio más allá que el mero hecho de aplicar un software con mejores prestaciones. BIM involucra pues, una metodología de trabajo donde se garanticen los formatos abiertos para el intercambio de información entre los distintos agentes intervinientes. La explotación adecuada de esta nueva metodología revierte en ventajas que van mucho más allá del beneficio económico. Implica mayores beneficios medioambientales y una mayor certeza de los trabajos a realizar, esto es, reducción de riesgos producto de mejores estimaciones de plazos, costes, materiales a usar y eliminación de residuos, entre otros. El desarrollo de este Trabajo Final de Máster (TFM) está relacionado con el TFM "Estudio de la percepción ciclista en intersecciones de carreteras convencionales. Aplicación práctica a la glorieta localizada en la carretera CV - 310 PK 15+7 50 (Provincia de Valencia)" del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de esta misma autora. En ese TFM como resultado del estudio, se realiza un caso práctico como ejemplo de mejora de una intersección, en la que se optimiza la infraestructura existente acorde a una serie de criterios: normativa vigente, recomendaciones de diseño vial ciclista, resultados de una encuesta presencial realizada a ciclistas en entornos inmersivos para conocer su percepción de seguridad mientras realizaban recorridos por distintas intersecciones y el criterio técnico del autor. Por su parte, en este TFM se pretende aplicar la metodología BIM a un proyecto tradicional, de forma que se detecten en fases tempranas las posibles interferencias y se integre toda la información en un espacio común. A diferencia de en proyectos de edificación, BIM se encuentra desarrollado en mucho menor escala en proyectos de infraestructura civil y concretamente en carreteras. Por ende, las dimensiones BIM que se pretenden aportar a este proyecto involucran el modelo en sus tres dimensiones físicas más la integración de la dimensión tiempo, volcado en un cronograma y una planificación de obras. Es decir, se pretende llegar a una cuarta dimensión o modelo 4D. es_ES
dc.format.extent 120 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Spain es_ES
dc.subject Roundabout es_ES
dc.subject Road safety es_ES
dc.subject Espanya es_ES
dc.subject Infraestructures es_ES
dc.subject Seguretat vial es_ES
dc.subject BIM es_ES
dc.subject España es_ES
dc.subject Infraestructuras es_ES
dc.subject Glorieta es_ES
dc.subject Seguridad vial es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DEL TERRENO es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil-Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Aplicación de la metodología Building Information Modeling (BIM) en el diseño de una glorieta en la carretera CV-310 PK 15+750 en la provincia de Valencia es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes - Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería del Terreno - Departament d'Enginyeria del Terreny es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto del Transporte y Territorio - Institut del Transport i Territori es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil - Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil es_ES
dc.description.bibliographicCitation Paz García, MG. (2019). Aplicación de la metodología Building Information Modeling (BIM) en el diseño de una glorieta en la carretera CV-310 PK 15+750 en la provincia de Valencia. http://hdl.handle.net/10251/130864 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record