- -

Transmissió intergeneracional del català i característiques sociodemogràfiques dels progenitors

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Transmissió intergeneracional del català i característiques sociodemogràfiques dels progenitors

Show full item record

Casesnoves-Ferrer, R.; Mas Castells, JA. (2017). Transmissió intergeneracional del català i característiques sociodemogràfiques dels progenitors. Treballs de sociolingüística catalana (Online). 27:77-97. https://doi.org/10.2436/20.2504.01.126

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/133656

Files in this item

Item Metadata

Title: Transmissió intergeneracional del català i característiques sociodemogràfiques dels progenitors
Secondary Title: The intergenerational transmission of Catalan and the sociodemographic characteristics of parents
Author: Casesnoves-Ferrer, R Mas Castells, Josep Angel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Issued date:
Abstract:
[EN] This article analyses differences in intergenerational use of Catalan language related by college students from Barcelona, Valencia and Palma. Asked by a sociolinguistic questionnaire, they show important territorial ...[+]


[EN] L¿article analitza les diferències en l¿ús intergeneracional del català que declaren els estudiants universitaris de Barcelona, València i Palma. Les respostes al qüestionari sociolingüístic posen de manifest diferències ...[+]
Subjects: Intergenerational transmission , Revernacularisation , Language attractiveness , , Catalan language , Youth , Transmissió intergeneracional , Revernacularització , Atracció lingüística , Català , Joves
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Source:
Treballs de sociolingüística catalana (Online). (eissn: 2013-9136 )
DOI: 10.2436/20.2504.01.126
Publisher:
Societat Catalana de Sociolingüística
Publisher version: https://doi.org/10.2436/20.2504.01.126
Project ID:
MICINN/FFI2010-16066/FILO
Thanks:
Aquest article es publica dins el marc del projecte de recerca «La previsión del futuro de las comunidades bilingües en contextos multilingües: el caso catalán aquende y allende nuestras fronteras», finançat pel Ministeri ...[+]
Type: Artículo

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record