- -

Tècnic de Patrimoni: Praxis i Utopia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Tècnic de Patrimoni: Praxis i Utopia

Show full item record

Olaso Giner, MJ. (2008). Tècnic de Patrimoni: Praxis i Utopia. http://hdl.handle.net/10251/13400

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/13400

Files in this item

Item Metadata

Title: Tècnic de Patrimoni: Praxis i Utopia
Author: Olaso Giner, María Jesús
Director(s): Madrid García, José Antonio Montesinos Martinez, Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Servicio de Alumnado - Servei d'Alumnat
Read date / Event date:
2008-12
Issued date:
Abstract:
El que intentem fer a aquest treball és una mena de guió, ajut pel desenvolupament d'aquest quefer, així com una mena d'orientació alhora d'establir una formació pels Tècnics de Patrimoni. Explicarem, els àmbits d'actuació ...[+]
Subjects: Patrimonio , Técnico de patrimonio , Estudio de impacto patrimonial
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales-Màster Universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Type: Tesis de máster

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record