- -

Biblioteca y centro intergeneracional. El edificio como elemento vertebrador

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Biblioteca y centro intergeneracional. El edificio como elemento vertebrador

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Lillo Navarro, Manuel es_ES
dc.contributor.advisor Gradolí Martínez, Carmel-Bernat es_ES
dc.contributor.author Siscar Ortolá, María José es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.36997095318157536; north=39.498323788309534; name=Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2020-01-28T12:41:20Z
dc.date.available 2020-01-28T12:41:20Z
dc.date.created 2019-09-26
dc.date.issued 2020-01-28 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/135874
dc.description.abstract [CA] En el context en el qual sorgeix l’edifici conviuen la riquesa cultural d’una societat canviant i diversa amb la tradició i història del lloc. És ací on naix un projecte que uneix a les persones amb el lloc en què habiten, fent-los partícips del present mitjançant la revalorització de les tradicions. A més, són les necessitats dels habitants del barri les encarregades de definir un programa coherent i respectuós amb l’entorn, tot això incorporant tres facetes; el planeta, el sector econòmic i l’èsser humà, de manera sostenible i equilibrada. El projecte sorgeix com un element vertebrador de l’espai, on l’edificació és la ferramenta que propicia l’activitat tant en l’interior com en l’exterior, sent l’horta valenciana la protagonista del lloc. La consideració de factors com els vents dominants, l’orientació, les vistes, la vegetació, la radiació solar, entre d’altres, donen lloc a una forma, volum i distribució concreta, tot i que, amb un formalisme aparentment lliure i entrellaçat amb l’exterior. De la mateixa manera, els materials i els sistemes constructius utilitzats són elements clau per a garantir el correcte funcionament i eficiència energètica de l’edifici. es_ES
dc.description.abstract [EN] This building arises in a context in which the cultural richness of a changing and diverse society meets the traditions and history of the place. Here is where a a project is developed that joins the people with the place they live in, making them participants in the present through the revaluation of the traditions. Additionally, the needs of the inhabitants of the neighborhood are responsible for defining a program which is coherent and respectful with the environment, keeping in mind three essential aspects: the planet, profit and people, in a sustainable and balanced way. The project emerges as a structural element of the space, where the building acts as a tool that promotes activities in its interior and exterior, the "Horta Valenciana" (orchard) around it being the protagonist of the space. The consideration of factors such as prevailing winds, orientation, views, vegetation and solar radiation among others, originate a concrete shape, volume and distribution to the building, although with an apparent free form intertwined with the exterior. In the same way, the materials and construction systems used are key elements to ensure the proper functionality and energy efficiency of the building. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Horta valenciana es_ES
dc.subject Biblioteca es_ES
dc.subject Intergeneracional es_ES
dc.subject Activitat exterior es_ES
dc.subject Library es_ES
dc.subject Intergenerational es_ES
dc.subject Exterior activity es_ES
dc.subject.classification COMPOSICION ARQUITECTONICA es_ES
dc.subject.classification PROYECTOS ARQUITECTONICOS es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Arquitectura-Màster Universitari en Arquitectura es_ES
dc.title Biblioteca y centro intergeneracional. El edificio como elemento vertebrador es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.description.bibliographicCitation Siscar Ortolá, MJ. (2019). Biblioteca y centro intergeneracional. El edificio como elemento vertebrador. http://hdl.handle.net/10251/135874 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\110317 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record