- -

Antes de tiempo

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Antes de tiempo

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Mas Castells, Josep Àngel es_ES
dc.contributor.advisor Decyk, Slawomir es_ES
dc.contributor.author Porta Tormo, Rafael es_ES
dc.date.accessioned 2020-03-24T10:24:27Z
dc.date.available 2020-03-24T10:24:27Z
dc.date.created 2017-07-14
dc.date.issued 2020-03-24 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/139283
dc.description.abstract [EN] One of the most persistent human curiosities throughout history is undoubtedly the study and self-discovery of the individual. In fact, the subject is made up of living matter that deteriorates with the passage of years; In addition, it consists of another psychological part closely related to the social framework. Exploring one's own body and interpreting it is a very habitual work in the artistic field, allowing the author to investigate in peculiar and inherent aspects. "Before time" is an intimate project in which the process of identity is related to personal self-exploration. The objective is to know and understand the body itself from an anatomical as well as social perspective. The result can vary depending on the subject, reaffirming that the social identity of the individual is an alterable and subjective construction. es_ES
dc.description.abstract [CA] Una de les curiositats humanes més persistents al llarg de la història és, sens dubte, l’estudi i l’autodescobriment de l’individu. En efecte, el subjecte es conforma de matèria viva que es deteriora amb el pas dels anys; a més, consta d’altra part psicològica estretament relacionada amb el marc social. Explorar el propi cos i interpretar-lo és una tècnica molt habitual en l’àmbit artístic, permetent a l’autor indagar en aspectes peculiars i inherents. “Abans de temps” és un projecte íntim en el que es relaciona el procés d’identitat amb l’autoexploració personal. L’objectiu és conèixer i comprendre minuciosament el propi cos des d’una perspectiva anatòmica així com social. El resultat pot variat en funció del subjecte, reafirmant que la identitat social de l’individu és una construcció alterable i subjectiva. es_ES
dc.format.extent 10 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Cos humà es_ES
dc.subject Individu es_ES
dc.subject Autoexploració es_ES
dc.subject Físic es_ES
dc.subject Identitat es_ES
dc.subject Human body es_ES
dc.subject Individual es_ES
dc.subject Self-exploration es_ES
dc.subject Physical es_ES
dc.subject Identity es_ES
dc.subject.classification FILOLOGIA CATALANA es_ES
dc.subject.other Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual es_ES
dc.title Antes de tiempo es_ES
dc.title.alternative Before time es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Porta Tormo, R. (2017). Antes de tiempo. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/139283 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\70255 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record