- -

Dona, dóna

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Dona, dóna

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pastor Aguilar, Marina es_ES
dc.contributor.author Monton Félix, Inmaculada es_ES
dc.date.accessioned 2020-05-21T15:42:27Z
dc.date.available 2020-05-21T15:42:27Z
dc.date.created 2020-04-30
dc.date.issued 2020-05-21 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/144019
dc.description.abstract [CA] Dona, dóna, és un treball final de grau que presenta dues línies d¿estudi. Per una banda desenvolupa una vessant més teòrica que busca les arrels de les desigualtats de gènere, pròpies del sistema capitalista i responsables de la situació de la dona d¿avui en dia en Occident. I per altra, una part més tàctil i experimental que tracta de donar forma a un sentir. Eixa mirada cap i des de la dona, ha generat la creació d¿un conjunt de peces que busquen transmetre la necessitat d¿estirament i flexibilitat, que gran part de la població femenina sent, per poder arribar a tot allò que el sistema considera ¿feina de dones¿. A través de la ceràmica i el ferro el treball busca la resposta d¿un cos, que a més de suportar les exigències pròpies d¿una economia de mercat, s¿ha de fer càrrec de la regeneració cotidiana de la capacitat de treball, invisibilitzada pel sistema i responsable de sostenir la vida. La dona, dóna de la mateixa forma que ho fa la terra, però és im es_ES
dc.description.abstract [EN] DONA, dóna, is a final-year project presenting two lines of study. On one hand, it offers a theoretical part seeking the roots of gender inequality, something characteristic of capitalist systems and responsible for the situation of present-day woman in the West, whilst on the other, a more tactile and experimental part aims to give shape to feelings. This observation both of and from the woman¿s point of view has given rise to the creation of a group of pieces that aim to convey the necessity of stretching and flexibility that a large part of the female population feels, in order to be able to cope with everything the system considers ¿a woman¿s work¿. Through ceramics and metal work, the project seeks the response of the body that, in addition to supporting the requirements of a market economy, must also assure the constant regeneration necessary for daily life, the work capacity made invisible by the system yet responsible for sustaining life. Woman gives in the same way as the Earth does, but it is important to remember that neither gives without limits. In Catalan, their names are differentiated only by an accent es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Dona es_ES
dc.subject Cos es_ES
dc.subject Estirar es_ES
dc.subject Flexibilitat es_ES
dc.subject Capitalisme es_ES
dc.subject Límit es_ES
dc.subject Terra es_ES
dc.subject Woman es_ES
dc.subject Body es_ES
dc.subject Stretching es_ES
dc.subject Flexibility es_ES
dc.subject Capitalism es_ES
dc.subject Limit es_ES
dc.subject Earth es_ES
dc.subject.classification ESCULTURA es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts es_ES
dc.title Dona, dóna es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Monton Félix, I. (2020). Dona, dóna. http://hdl.handle.net/10251/144019 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\106752 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record