- -

Plan de dinamización cultural en Banyeres de Mariola

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Plan de dinamización cultural en Banyeres de Mariola

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Giménez Chornet, Vicent es_ES
dc.contributor.author Silvestre Gisbert, Paula es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.6595184; north=38.7153272; name=Banyeres de Mariola, Alicante, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2020-09-07T09:17:09Z
dc.date.available 2020-09-07T09:17:09Z
dc.date.created 2020-07-20
dc.date.issued 2020-09-07 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/149484
dc.description.abstract [CA] Els temps han canviat ràpidament i amb ells, la forma de viure. Gran part de la població de Banyeres de Mariola, especialment els joves es desplacen als nuclis urbans per a poder ampliar els seus estudis si desitgen tindre estudis superiors siga de formació professional o universitaris (més enllà de l’ESO i el batxiller que es poden cursar al poble). Banyeres de Mariola és un poble de 7.085 habitants situat a la comarca de l’Alcoià i el Comptat dintre de la província d’Alacant. Aquesta població està veient cada vegada més, com els joves acaben estudiant i vivint fora. Segons les estadístiques, el nombre de dones respecte a homes que deixen el poble per a viure a les ciutats és major. En part aquest fet ve donat a la realització d’estudis universitaris, i posteriorment, les dones tendeixen a residir a les ciutats donades les oportunitats laborals que tenen al alcans respecte a professions que demanden personal qualificat. El despoblament de les zones rurals, encara que el poble és un híbrid d’indústria i muntanya, es deu en gran manera al nivell d’estudis i de càrrecs a ocupar que es troben més sovint a les grans ciutats. D'aquesta forma, els joves sortim a la ciutat a estudiar i el poble comença a veure's disminuir, sobretot entre setmana que es quan els joves hi són a les capitals. Ara mateixa el problema no es veu tan agreujat com podrà començar a percebre's d'aquí uns 10 a 20 anys. Com Antonio Ariño menciona, l'any 2030 més del 30 % de la població serà anciana, i necessitaran tindre una sèrie d'activitats culturals adaptades a les seues necessitats. Per altra part cal considerar l’entrada de la Quarta Revolució Industrial, en la que gran part dels llocs de feina es veuran ocupats per robots. Per tant, un gran percentatge de la població es veurà atropellada a tindre més temps d’oci i serà necessari cercar noves propostes amb les quals omplir el seu temps i ajudar al desenvolupament, realització i millora de l’autoestima a títol personal. D’aquesta manera, el present treball pretén fer una anàlisi dels punts forts i punts dèbils de l’activitat cultural així com un treball de camp on directament cercar les necessitats dels seus habitants. Per tant, l’elaboració del pla estratègic respondrà a una sèrie d’activitats estudiades per a aplicar-les a totes les edats. Des dels més petits als més majors. Per a aconseguir un nivell d’activitats culturals més elevat, aportant riquesa cultural i dinamització al poble, així com creant llaços entre les persones. A banda, la proposta del pla contribuirà a recolzar el pla estratègic de Banyeres Turisme, en el que en certa manera es troben mancances d’activitats culturals, com exposicions, conferències i espais on reunir-se . es_ES
dc.description.abstract [ES] Los tiempos han cambiado rápidamente y con ellos, nuestra forma de vivir. Gran parte de la población de Banyeres de Mariola, especialmente los jóvenes se trasladan a los núcleos urbanos para poder ampliar sus estudios si desean tener estudios superiores ya sea de formación professional o universitarios (más allá de la ESO y el bachiller que se pueden realizar en el pueblo). Banyeres de Mariola es un pueblo de 7.085 habitantes situado en la comarca de l’Alcoià i el Comptat en la comarca de Alicante. En esta población, cada vez más, los jóvenes se van para estudiar en la Ciudad, por lo que acaban viviendo fuera un gran número de estos. Según las estadísticas, el número de mujeres respecto al de Hombres que dejan el pueblo para vivir en las ciudades es mayor. En parte debido a que las mujeres realizan estudios universitarios y posteriormente residen en las ciudades debido a las oportunidades laborales disponibles. El despoblamiento de las zonas rurales, a pesar de que en este caso el pueblo es un hibrido entre indústria y montaña, se debe al nivel de estudios y cargos a ocupar que se encuentran en mayor variedad en las ciudades. De esta manera, los jóvenes se mudan a la ciudad a estudiar y el pueblo reduce su número de habitantes, especialmente entre semana. Actualmente el problema no se percibe tanto como a larga plazo, en unos 10 a 20 años. Como Antonio Ariño menciona en el año 2030 más del 30% de la población será anciana, por lo que necesitarán tener una serie de actividades adaptadas a sus necesidades. Por otra parte, es necesario considerar la cuarta revolución industrial, en la que gran parte de los puestos de trabajo estarán cubiertos por máquinas. Por lo que gran parte de la población dispondrá de más tiempo libre y será necesario buscar nuevas propuestas de ocio y culturales para contribuir asimismo a la mejora de la autoestima a nivel personal. El proyecto consiste en el análisis de los puntos fuertes y los puntos débiles de la actividad cultural, así como un trabajo de campo a través de encuestas dirigidas a la población para analizar sus necesidades concretas. Por lo que el plan estratégico responde a las actividades estudiadas para aplicarlas a todas las edades. Desde los más pequeños a los mayores. Para conseguir un nivel de actividades culturales más elevado, aportando riqueza cultural y dinamización al pueblo, así como creando lazos entre las personas. Además, el plan estratégico contribuye al plan propuesto para Banyeres Turismo, en el que en cierta manera se encuentran carencias de actividades culturales como exposiciones, conferencias y espacios donde reunirse. es_ES
dc.description.abstract [EN] Times have changed rapidly and with them, our way of life. A large part of the population of Banyeres de Mariola, especially young people, move to the urban centres in order to be able to extend their studies if they wish to have higher education, either professional or university studies. Banyeres de Mariola is a village of 7,085 inhabitants located in the region of “l'Alcoià i el Comptat” in the region of Alicante. In this population, more and more young people are leaving to study in the city, so a large number of them end up living outside. According to statistics, more women than men leave the village to live in the cities. Partly because women go to university and then reside in cities because of the job opportunities available. The depopulation of the rural areas, despite the fact that in this case the town is a hybrid between industry and mountains, is due to the level of studies and positions to be occupied that are found in greater variety in the cities. In this way, young people move to the city to study and the town reduces its number of inhabitants, especially during the week. The problem is currently not perceived as much as itis in the long term, in about 10 to 20 years. As Antonio Ariño mentions, by 2030 more than 30% of the population will be elderly,so they will need to have a series of activities adapted to their needs. On the other hand, it is necessary to consider the fourth industrial revolution, in which a large part of the jobs will be filled by machines. Therefore, a large part of the population will havemore free time and it will be necessary tolook for new leisure and cultural proposals to also contribute to the improvement of self-esteem at a personal level. The project consists of an analysis of the strengths and weaknesses of cultural activity,as well as field work through surveys aimed at the population to analyze their specific needs. Therefore, the strategic plan respond to the activities studied to apply them to all ages. From the youngest to the oldest. To achieve a higher level of cultural activities, bringing cultural richness and activities to the people, as well as creating links between people. es_ES
dc.format.extent 152 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Dinamització cultural es_ES
dc.subject Cultura es_ES
dc.subject Pla estratègic. es_ES
dc.subject Cultural revitalization es_ES
dc.subject Strategic plan es_ES
dc.subject Cultural programming. es_ES
dc.subject.classification BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Gestión Cultural-Màster Universitari en Gestió Cultural es_ES
dc.title Plan de dinamización cultural en Banyeres de Mariola es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art es_ES
dc.description.bibliographicCitation Silvestre Gisbert, P. (2020). Plan de dinamización cultural en Banyeres de Mariola. http://hdl.handle.net/10251/149484 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\120066 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record