- -

Catalogació de la imatge de Santa Anna, Zucaina (Castelló). Proposta d'intervenció i pla de conservació preventiva

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Catalogació de la imatge de Santa Anna, Zucaina (Castelló). Proposta d'intervenció i pla de conservació preventiva

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Carabal Montagud, María Angeles es_ES
dc.contributor.author Roca Cabedo, Mercé es_ES
dc.date.accessioned 2020-09-11T14:12:58Z
dc.date.available 2020-09-11T14:12:58Z
dc.date.created 2020-09-07
dc.date.issued 2020-09-11 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/149869
dc.description.abstract [CA] En el present treball de fi de grau s'exposa un estudi històric a través de fonts primàries, bibliografia específica i investigació etnogràfica de la imatge de Santa Anna, que actualment es troba a la Parroquia de la Transfiguración del Salvador del municipi de Zucaina, situat a la província de Castelló. A continuació, s'ha realitzat una catalogació de l'obra, per a tractar de precisar el període artístic al qual pertany. Es planteja una proposta d'intervenció, basada en les patologies mostrades per la peça, amb la finalitat de tornar-li la lectura completa. Finalment, s'ha elaborat un pla de conservació preventiva mitjançant la interpretació de les dades obtingudes de la temperatura i la humitat existents dins de l'espai on es mostra la talla. es_ES
dc.description.abstract [EN] This end-of-degree project presents a historical study through primary sources, specific literature and ethnographic research of the image of Saint Anne, currently found in Parroquia de la Transfiguración del Salvador of the municipality of Zucaina, located in the province of Castelló. Then, a cataloguing of the work has been carried out, to try to clarify the artistic period to which it belongs. An intervention proposal is raised, based on the pathologies shown by the piece of art, in order to return its full reading. Finally, a preventive conservation plan has been developed by means of the interpretation of the data obtained from the temperature and humidity at the location where the sculpture is exhibited. es_ES
dc.format.extent 58 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject .Santa Anna es_ES
dc.subject Triple Generació es_ES
dc.subject Suport ligni es_ES
dc.subject Escultura policromada es_ES
dc.subject Tècniques de daurat es_ES
dc.subject Catalogació es_ES
dc.subject Proposta d'intervenció es_ES
dc.subject Saint Anne es_ES
dc.subject Triple Generation es_ES
dc.subject Wooden Suport es_ES
dc.subject Polychrome Sculpture es_ES
dc.subject Gilding Techniques es_ES
dc.subject Cataloguing es_ES
dc.subject Intervention proposal es_ES
dc.subject.classification PINTURA es_ES
dc.subject.other Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales-Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals es_ES
dc.title Catalogació de la imatge de Santa Anna, Zucaina (Castelló). Proposta d'intervenció i pla de conservació preventiva es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales - Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Roca Cabedo, M. (2020). Catalogació de la imatge de Santa Anna, Zucaina (Castelló). Proposta d'intervenció i pla de conservació preventiva. http://hdl.handle.net/10251/149869 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\121103 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record