- -

Models de Deep Learning per fer front a la COVID-19 a partir d’imatges mèdiques

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Models de Deep Learning per fer front a la COVID-19 a partir d’imatges mèdiques

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Gómez Adrian, Jon Ander es_ES
dc.contributor.author Martínez Bernia, Javier es_ES
dc.date.accessioned 2020-09-24T08:54:41Z
dc.date.available 2020-09-24T08:54:41Z
dc.date.created 2020-07-13
dc.date.issued 2020-09-24 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/150601
dc.description.abstract [CA] En aquests moments estem vivint una pandèmia mundial causada pel SARSCoV-2, un virus que produeix una enfermetat infecciosa coneguda com COVID19 que provoca, entre altres, malalties respiratòries, com pneumònia en casos greus. Aquest projecte es centra en l’anàlisi d’imatge mèdica per a la detecció de pneumònia a partir de radiografies pulmonars per tal d’ajudar a la lluita contra la pandèmia. Durant el projecte s’utilitzaran tècniques d’aprenentatge profund per a construir diversos classificadors amb l’ús de xarxes neuronals convolucionals que siguen capaços de detectar la infecció. La finalitat és que aquests classificadors puguen ajudar al personal mèdic a la criva de pacients que presenten simptomatologies durant la pandèmia. S’utilitzarà un conjunt d’imatges de radiografies pulmonars proporcionat pel Banc digital d’Imatge Mèdica de la Comunitat Valenciana -BIMCV-, les quals entrenaran els models construïts. es_ES
dc.description.abstract [ES] En estos momentos estamos viviendo una pandemia mundial causada por el SARS-CoV-2, un virus que produce una enfermedad infecciosa que se conoce como COVID-19, la cual provoca, entre otras, enfermedades respiratorias, como neumonía en casos graves. Este proyecto se centra en el análisis de imagen médica para la detección de neumonía a partir de radiografías pulmonares con tal de ayudar en la lucha contra la pandemia. Durante el proyecto se usarán técnicas de aprendizaje profundo para construir diversos clasificadores utilizando redes neuronales convolucionales los cuales sean capaces de detectar la infección. La finalidad es que estos clasificadores puedan ayudar al personal médico en el triaje de pacientes que presenten sintomatologías durante la pandemia. Se utilizará un conjunto de imágenes de radiografías pulmonares proporcionado por el Banco digital de Imagen Médica de la Comunidad Valenciana -BIMCV-, las cuales entrenarán los modelos construidos. es_ES
dc.description.abstract [EN] Nowadays we are experiencing a worldwide pandemic caused by the SARSCoV-2, a virus that produces an infectious disease known as COVID-19, which causes, among others, respiratory diseases, such as pneumonia in severe cases. This project is focused on medical image analysis for the detection of pneumonia from lung X-ray images in order to fight against the pandemic. During the project, deep learning techniques will be used to build various classifiers that can detect the infection. The purpose is that these classifiers will be able to help medical personnel at the screening of patients presenting symptomatologies during the pandemic. A set of lung X-ray images provided by the Medical Imaging Databank of the Valencia Region -BIMCV- will be used to train the built models. es_ES
dc.description.sponsorship Aquest projecte s’ha desenvolupat en col·laboració amb l’equip del projecte DeepHealth1 del centre d’investigació Pattern Recognition and Human Language Technology, el qual ha intentat aportar models de Deep Learning per al problema plantejat pel Banc digital d’Imatge Mèdica de la Comunitat Valenciana, tal com estaven fent altres equips. es_ES
dc.format.extent 68 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Aprenentatge automàtic es_ES
dc.subject Aprenentatge profund es_ES
dc.subject Xarxes neuronals es_ES
dc.subject Processament d’imatge es_ES
dc.subject Imatge mèdica es_ES
dc.subject Machine learning es_ES
dc.subject Deep learning es_ES
dc.subject Neural networks es_ES
dc.subject Image processing es_ES
dc.subject Medical images es_ES
dc.subject Redes neuronales es_ES
dc.subject Procesamiento de imagen es_ES
dc.subject Imagen médica es_ES
dc.subject SARS-CoV-2 es_ES
dc.subject COVID-19 es_ES
dc.subject Aprendizaje profundo
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Models de Deep Learning per fer front a la COVID-19 a partir d’imatges mèdiques es_ES
dc.title.alternative Modelos basados en Deep Learning para hacer frente al COVID-19 a partir de imágenes médicas es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Martínez Bernia, J. (2020). Models de Deep Learning per fer front a la COVID-19 a partir d’imatges mèdiques. http://hdl.handle.net/10251/150601 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\129544 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record