- -

Diseny d'una coberta solar metàl·lica per a vehicles

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Diseny d'una coberta solar metàl·lica per a vehicles

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Ferrer Ballester, Ignacio es_ES
dc.contributor.advisor Tur Guillem, Juan Pablo es_ES
dc.contributor.author Martínez Carbó, Mario es_ES
dc.date.accessioned 2020-10-06T07:16:50Z
dc.date.available 2020-10-06T07:16:50Z
dc.date.created 2020-07-22
dc.date.issued 2020-10-06 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/151179
dc.description.abstract [CA] El present projecte està realitzat com a Treball Fi de Grau d’Enginyeria Mecànica i es fonamenta en el disseny d'un element metàl·lic de cobriment per a vehicles. El propòsit d’aquest projecte és, a partir d’un estudi de mercat, redissenyar i millorar un element estructural, concretament una marquesina de les que es troben a qualsevol pàrquing. Per a aconseguir-ho, la millor forma és mitjançant la innovació, per tant, es tractarà de crear un producte modular, de manera que aquest element puga ampliar-se i obtindre les dimensions necessàries. Durant el disseny d’aquest producte, es tindran en compte tots els aspectes constructius relacionats amb aquest, des del tipus de material utilitzat fins a totes les seues sol·licitacions estructurals. A més, un dels requisits per a la realització d’aquest nou producte, és incloure al seu disseny la tecnologia solar fotovoltaica, la qual donarà un valor afegit a aquest producte. Gràcies a aquesta tecnologia es podrà obtindre una quantitat d’energia a partir d’una superfície desaprofitada, obtenint així un producte sostenible amb el medi ambient. es_ES
dc.description.abstract [ES] El presente proyecto está realizado como Trabajo Fin de Grado de Ingeniería Mecánica y se fundamenta en el diseño de un elemento metálico de cubrición para vehículos. El propósito de este proyecto es, a partir de un estudio de mercado, rediseñar y mejorar un elemento estructural, concretamente una marquesina de las que se encuentran en cualquier parking. Para conseguirlo, la mejor forma es mediante la innovación, por lo tanto, se tratará de crear un producto modular, de manera que este elemento pueda ampliarse y obtener las dimensiones necesarias. Durante el diseño de este producto, se tendrán en cuenta todos los aspectos constructivos relacionados con este, desde el tipo de material utilizado hasta todas sus solicitaciones estructurales. Además, uno de los requisitos para la realización de este nuevo producto, es incluir en su diseño la tecnología solar fotovoltaica, la cual aportará un valor añadido al producto. Gracias a esta tecnología se podrá obtener una cantidad de energía a partir de una superficie desaprovechada, obteniendo así un producto sostenible con el medio ambiente. es_ES
dc.description.abstract [EN] This project is carried out as a Bachelor¿s Degree Final Project of Mechanical Engineering and is based on the design of a metallic covering element for vehicles. The purpose of this project consists on doing a market study in order to redesign and improve a structural element, specifically a roof of any car park. To achieve it innovation is needed, therefore, we will try to create a modular product so that, this element can be expanded and obtain the necessary dimensions. During the design of this product, all the constructive aspects related to it will be taken into account, from the type of material used to all its structural stresses. In addition, one of the requirements for the realization of this new product is to include in its design photovoltaic solar technology, which will add value to this product. Thanks to this technology, an amount of energy can be obtained from a surface that is not used, obtaining a sustainable product with the environment. es_ES
dc.format.extent 375 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Estructura metàl·lica es_ES
dc.subject Energia solar fotovoltaica es_ES
dc.subject Disseny de producte es_ES
dc.subject Marquesina solar es_ES
dc.subject Innovació es_ES
dc.subject Metal structure es_ES
dc.subject Photovoltaic solar energy es_ES
dc.subject Product design es_ES
dc.subject Solar roof es_ES
dc.subject Innovation es_ES
dc.subject.classification MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica es_ES
dc.title Diseny d'una coberta solar metàl·lica per a vehicles es_ES
dc.title.alternative Diseño de una cubierta solar metálica para aparcamiento de vehículos es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras - Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.description.bibliographicCitation Martínez Carbó, M. (2020). Diseny d'una coberta solar metàl·lica per a vehicles. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/151179 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\125102 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record