- -

Activitat desnitrificant de fraccions cel·lulars de Pseudomonas stutzeri utilitzada en tasques de bioneteja en pintura mural

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Activitat desnitrificant de fraccions cel·lulars de Pseudomonas stutzeri utilitzada en tasques de bioneteja en pintura mural

Show full item record

Martí Espí, M. (2020). Activitat desnitrificant de fraccions cel·lulars de Pseudomonas stutzeri utilitzada en tasques de bioneteja en pintura mural. http://hdl.handle.net/10251/151183

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/151183

Files in this item

Item Metadata

Title: Activitat desnitrificant de fraccions cel·lulars de Pseudomonas stutzeri utilitzada en tasques de bioneteja en pintura mural
Secondary Title: Actividad desnitrificante de fracciones celulares de Pseudomonas stutzeri utilizada en labores de biolimpieza en pintura mural.
Author: Martí Espí, Miguel
Director(s): Montes Estellés, Rosa Mª Rodrigo Bravo, Ismael
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Biotecnología - Departament de Biotecnologia
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Read date / Event date:
2020-09-18
Issued date:
Abstract:
[CA] En els últims anys, s'ha investigat i treballat a la utilització d'aplicacions biotecnològiques per a la restauració d'obres d'art, particularment en la neteja de pintures murals amb l'aplicació d'aquests bacteris ...[+]


[EN] At the last years, biotechnology applications have been researched and worked on the restoration of artworks, particularly at the clean-up of mural paintings, with the aplication of these alive bacteria, this technique ...[+]
Subjects: Pseudomonas stutzeri , Bioneteja , Enzims , Desnitrificant , Biocleaning , Enzymes , Denitrifying
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Biotecnología-Grau en Biotecnologia
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record