- -

Preproducción del podcast sobre el origen y significado de los refranes valencianos:"Refranyitis"

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Preproducción del podcast sobre el origen y significado de los refranes valencianos:"Refranyitis"

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Terol Bolinches, Raúl es_ES
dc.contributor.advisor Mas Castells, Josep Àngel es_ES
dc.contributor.author Bonet Ferrer, Javier es_ES
dc.date.accessioned 2020-10-15T14:27:30Z
dc.date.available 2020-10-15T14:27:30Z
dc.date.created 2020-09-24
dc.date.issued 2020-10-15 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/152033
dc.description.abstract [CA] Els milers de refranys registrats en la nostra llengua representen una tradició i una part de la nostra cultura inspirats en qualsevol situació del nostre dia a dia. En un principi, els refranys s¿originaren per a transmetre el coneixement ja que la gent que no tenia accés al saber necessitava un mecanisme per a recordar i transmetre'l. Actualment, encara que hi ha nombrosos refranyers que recullen cada un d'aquests proverbis pocs expliquen el significat. I és per això que aquest Treball Final de Grau té com a objectiu dur a terme la preproducció d'un podcast que explique l'origen i el significat dels refranys més populars i apropar-los a la gent més jove d'una manera diferent. Per a aconseguir-ho, agafarem de referència diferents llibres de paremiologia i reculls de refranys, a més de llocs web amb aquesta temàtica. El treball estarà estructurat segons les diferents fases de la preproducció de qualsevol podcast. Primerament, farem un estudi dels referents radiofònics similars i estudiarem les plataformes més idònies per a la seua publicació. Dissenyarem la caràtula i elaborarem un pla de màrqueting i difusió a les xarxes socials. Definirem l'estil i finalment, presentarem la sinopsi i l'escaleta del nostre episodi pilot. es_ES
dc.description.abstract [EN] The thousands of sayings recorded in our language represent a tradition and a part of our culture inspired by any situation of our day to day. Initially, proverbs were created to transmit knowledge because people who did not have access to knowledge needed a mechanism to remember and transmit it. At this moment, although there are many proverbs that cover each of these proverbs, few explain the meaning. Because of that this Final Project has as its objective to carry out the pre-production of a podcast that explains the origin and meaning of the most popular sayings and become interested them to the youngest people in a different way. To achieve this, we will refer to different books about paremiology and collection of proverbs, furthermore, websites about that topic. The project will be structured according to the different phases of the pre- production of any podcast. First, we'll study similar radio references, and we'll analyse the most suitable platforms for their publication. We'll design the cover and we'll make a marketing and dissemination plan on social media. We'll define the style and finally we'll present the synopsis and the rundown of our pilot episode. es_ES
dc.format.extent 50 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Podcast es_ES
dc.subject Refrany es_ES
dc.subject Preproducció es_ES
dc.subject Cultura popular es_ES
dc.subject Saying es_ES
dc.subject Pre-production es_ES
dc.subject Popular culture es_ES
dc.subject Valencià es_ES
dc.subject Valencian es_ES
dc.subject.classification COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD es_ES
dc.subject.classification FILOLOGIA CATALANA es_ES
dc.subject.other Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual es_ES
dc.title Preproducción del podcast sobre el origen y significado de los refranes valencianos:"Refranyitis" es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Bonet Ferrer, J. (2020). Preproducción del podcast sobre el origen y significado de los refranes valencianos:"Refranyitis". Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/152033 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\132721 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record