- -

ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MECANIZADO Y CONTROL EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE UN PILAR DENTAL

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MECANIZADO Y CONTROL EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE UN PILAR DENTAL

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Giner Bosch, Vicent es_ES
dc.contributor.advisor Carrión García, Andrés es_ES
dc.contributor.author Agulló Mateu, José Francisco es_ES
dc.date.accessioned 2020-12-02T14:35:43Z
dc.date.available 2020-12-02T14:35:43Z
dc.date.created 2020-09-25
dc.date.issued 2020-12-02 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/156291
dc.description.abstract [ES] En aquest treball es desenvolupa l¿estratègia de mecanitzat i el seu control en procés per a un nou pilar dental. Aquest producte atén a les necessitats de cobrir una nova tècnica d¿implantologia d¿una companyia de dispositius mèdics especialitzada en reconstruccions en la seua divisió de producte dental. Al llarg del treball es dissenya una estratègia de mecanitzat que maximitza la productivitat per a, posteriorment, analitzar-la i dissenyar un control efectiu que permeta una procés estable, capaç i reproduïble en el temps. Per complir amb aquest objectiu, es realitza la verificació que els equips de mesurament reprodueixen fidelment les dades obtingudes del procés. Una vegada definits els mètodes d¿inspecció reproduïbles i repetibles, s¿estudia la capacitat real del procés de mecanitzat. Quan la capacitat ha pogut ser demostrada, es dissenya una fase de manteniment adequada per a la fabricació en sèrie en una màquina de degollatge que puga oferir garanties d¿estabilitat al llarg del temps. Finalment, s¿estableix una última barrera de qualitat. Es tracta d¿un mostreig aleatori de peces per controlar que les característiques funcionals de les peces es troben dins d¿especificació quan ha succeït alguna situació anòmala que potser no s¿ha captat amb l¿estratègia de control en procés. es_ES
dc.description.abstract [EN] This document describes the machining strategy and its process control for manufacturing a new dental abutment. This product attends to a new demand on the implantology industry from a medical device company specialized on orthopedic products, more specifically for its dental prostheses division. Throughout this document, a machining strategy maximizing the productivity is designed. Through analyzing this strategy, it is designed an effective control that allows a stable process with good capability and replicability over time. To achieve this result, it is required to verify that the measurement equipment accurately replicates the data gathered from the process. Once all the inspection methods have been defined with good reproducibility and repeatability, the real machining process capability is studied. When a good capability has been demonstrated, an adequate maintenance phase is designed for manufacturing the goods on a turning machine granting stability over time. Finally, a last quality barrier is established. A random parts sampling is chosen to control that all the functional features meet specifications in case of some unusual behavior of the process that was not captured by the in-process control strategy. es_ES
dc.format.extent 97 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Pilar dental es_ES
dc.subject Màquina eina es_ES
dc.subject CNC es_ES
dc.subject Control en procés es_ES
dc.subject Control de qualitat es_ES
dc.subject Validació del sistema de mesures es_ES
dc.subject Gage R&R es_ES
dc.subject Precontrol es_ES
dc.subject SPC es_ES
dc.subject Control estadístic de processos es_ES
dc.subject Mostreig per atributs es_ES
dc.subject Dental abutment es_ES
dc.subject Machine tool es_ES
dc.subject In-process control es_ES
dc.subject Quality control es_ES
dc.subject Measurement system analysis es_ES
dc.subject Pre-control es_ES
dc.subject Processes quality control es_ES
dc.subject Attribute sampling es_ES
dc.subject.classification ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería Industrial-Màster Universitari en Enginyeria Industrial es_ES
dc.title ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MECANIZADO Y CONTROL EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE UN PILAR DENTAL es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad - Departament d'Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Agulló Mateu, JF. (2020). ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MECANIZADO Y CONTROL EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE UN PILAR DENTAL. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/156291 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\134972 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record