- -

Aproximaciones para dar soporte al diagnóstico en base a imagen médica y otros datos clínicos utilizando técnicas de aprendizaje profundo

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Aproximaciones para dar soporte al diagnóstico en base a imagen médica y otros datos clínicos utilizando técnicas de aprendizaje profundo

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Gómez Adrian, Jon Ander es_ES
dc.contributor.advisor Paredes Palacios, Roberto es_ES
dc.contributor.author Nadal Almela, Silvia es_ES
dc.date.accessioned 2021-01-15T08:26:50Z
dc.date.available 2021-01-15T08:26:50Z
dc.date.created 2020-12-10
dc.date.issued 2021-01-15 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/159155
dc.description.abstract [CA] L'objectiu d'aquest projecte és el desenvolupament de ferramentes basades en tècniques d'aprenentatge automàtic, principalment, xarxes neuronals, per a assistir en la detecció i diagnòstic de certes malalties. Es farà ús de conjunts d'imatges mèdiques i, possiblement, de dades complementàries a aquestes, per a entrenar i ajustar els models dissenyats. Les dos principals finalitats dels models seran classificació, segons si es presenten signes de la malaltia o no, i segmentació, per a ressaltar aquelles zones més interessants de cara a determinar si el pacient pateix la malaltia. Les imatges s'obtindran de conjunts de dades públics, com aquell proporcionat pel Banc d'Imatge Mèdica de la Comunitat Valenciana, format per radiografies de pit. es_ES
dc.description.abstract [ES] El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de herramientas software basadas en técnicas de aprendizaje automático, principalmente, redes neuronales, para asistir en la detección y diagnóstico de ciertas enfermedades. Se utilizarán conjuntos de imágenes médicas y, posiblemente, de datos complementarios a estas, para entrenar y ajustar los modelos diseñados. Los dos fines principales de los modelos serán clasificación, según si se presentan signos de la enfermedad o no, y segmentación, para resaltar aquellas zonas más interesantes de cara a determinar si el paciente sufre la enfermedad. Las imágenes se obtendrán de conjuntos de datos públicos, como el proporcionado por el Banco de Imagen Médica de la Comunidad Valenciana, formado por radiografías de pecho. es_ES
dc.description.abstract [EN] The main goal of this project is the development of tools based on machine learning techniques, mainly neural networks, to assist in the detection and diagnosis of certain diseases. Sets of medical images and possibly complementary data will be used to train and adjust the designed models. The two main purposes of the models will be classification, depending on whether the images show signs of the disease, and segmentation, to highlight those areas that are more interesting to determine if the patient suffers from the disease. The images will be obtained from public data sets, such as that provided by the Medical Image Bank of the Valencian Community, consisting of chest X-ray images. es_ES
dc.format.extent 43 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Imatge mèdica es_ES
dc.subject Processament d’imatge es_ES
dc.subject Aprenentatge profund es_ES
dc.subject Diagnòstic assistit es_ES
dc.subject Deep Learning es_ES
dc.subject Xarxes neuronals es_ES
dc.subject Support to diagnosis es_ES
dc.subject Medical image processing es_ES
dc.subject Deep Neural Networks es_ES
dc.subject Diagnóstico médico asistido es_ES
dc.subject Imagen médica es_ES
dc.subject Redes neuronales es_ES
dc.subject Aprendizaje profundo es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital-Màster Universitari en Intel·Ligència Artificial: Reconeixement de Formes i Imatge Digital es_ES
dc.title Aproximaciones para dar soporte al diagnóstico en base a imagen médica y otros datos clínicos utilizando técnicas de aprendizaje profundo es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Nadal Almela, S. (2020). Aproximaciones para dar soporte al diagnóstico en base a imagen médica y otros datos clínicos utilizando técnicas de aprendizaje profundo. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/159155 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\132469 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record