- -

El pluricentrisme de la llengua catalana en els principals correctors i traductors automàtics

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El pluricentrisme de la llengua catalana en els principals correctors i traductors automàtics

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Mas Castells, Josep Angel es_ES
dc.date.accessioned 2021-01-27T04:32:14Z
dc.date.available 2021-01-27T04:32:14Z
dc.date.issued 2019-06 es_ES
dc.identifier.issn 0212-5056 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/159977
dc.description.abstract [EN] Automatic spell-checkers and translation tools provide an excellent support for language use in the digital world at a time when written communication channels prevail. For pluricentric and minority languages such as Catalan, the way in which spelling and grammar tools handle the linguistic variation permitted by linguistic standards (the distinct variants represented by the three main parastandards of Catalan) can have a decisive impact on the perceived unity of the language and how secure its speakers feel in its usage, particularly those with little understanding of language issues. The present study analyses the aforementioned handling of linguistic variation, taking into account (1) the way programmes choose to present Catalan (from amongst the language options available) and (2) the effective management of linguistic variants, which can range from just one (an option more restrictive than the legislation) to a reflection of the same polymorphism that the Institute of Catalan Studies (IEC) or the Valencian Academy of Language (AVL) may organise in terms of parastandards, with highly varied results. es_ES
dc.description.abstract [Otros] Els correctors i els traductors automàtics proporcionen una ajuda de primer ordre per a l'ús de la llengua en l'àmbit digital, en un moment en què el canal escrit hi és el més utilitzat. En llengües minoritzades i pluricèntriques com la nostra, la manera en la qual les aplicacions d'assistència ortogràfica i gramatical gestionen la variació lingüística admesa per la normativa, és a dir, les variants que configuren les especificitats dels tres grans paraestàndards del català, pot influir decisivament en la percepció de la unitat de la llengua i en la seguretat lingüística dels parlants, sobretot dels més llecs en qüestions lingüístiques. El present estudi analitza aquesta gestió, tant la manera que trien aquests programes per a presentar la nostra llengua entre la resta d¿opcions lingüístiques com la gestió efectiva de les variants, que pot anar des de l'opció única -opció, per tant, més restrictiva que la mateixa normativa- a la de reflectir el mateix polimorfisme que l'IEC o l'AVL organitzat o no per paraestàndards, en una panoràmica de resultats considerablement heterogènia. es_ES
dc.language Otros es_ES
dc.publisher EAPC-Generalitat de Catalunya es_ES
dc.relation.ispartof Revista de Llengua i Dret es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Pluricentrisme es_ES
dc.subject Traducció automàtica es_ES
dc.subject Correcció automàtica es_ES
dc.subject Variació lingüística es_ES
dc.subject Nom de la llengua es_ES
dc.subject Pluricentricity es_ES
dc.subject Automatic translation es_ES
dc.subject Automatic correction es_ES
dc.subject Linguistic variation es_ES
dc.subject Name of the language es_ES
dc.subject.classification FILOLOGIA CATALANA es_ES
dc.title El pluricentrisme de la llengua catalana en els principals correctors i traductors automàtics es_ES
dc.title.alternative The pluricentrism of catalan in the main automatic spell-checkers and translation tools es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.identifier.doi 10.2436/rld. i71.2019.3229 es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada es_ES
dc.description.bibliographicCitation Mas Castells, JA. (2019). El pluricentrisme de la llengua catalana en els principals correctors i traductors automàtics. Revista de Llengua i Dret. (71):208-222. https://doi.org/10.2436/rld. i71.2019.3229 es_ES
dc.description.accrualMethod S es_ES
dc.relation.publisherversion https://doi.org/10.2436/rld. i71.2019.3229 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 208 es_ES
dc.description.upvformatpfin 222 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.issue 71 es_ES
dc.relation.pasarela S\389396 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record