- -

Habitatge cooperatiu en cessió d'us: Influència del context en el disseny arquitectònic

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Habitatge cooperatiu en cessió d'us: Influència del context en el disseny arquitectònic

Show full item record

Bertran Collado, M. (2020). Habitatge cooperatiu en cessió d'us: Influència del context en el disseny arquitectònic. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/161007

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/161007

Files in this item

Item Metadata

Title: Habitatge cooperatiu en cessió d'us: Influència del context en el disseny arquitectònic
Secondary Title: Vivienda Cooperativa en Cesión de Uso: Influencia del contexto en el diseño arquitectónico.
Author: Bertran Collado, Marta
Director(s): Alvarez Isidro, Eva María Gómez Alfonso, Carlos José
Read date / Event date:
2020-09-17
Issued date:
Abstract:
[EN] Instead of fulfilling a social function, housing has become a consumer good controlled mostly by the financial sector and the private market, with renting and buying as the main forms of access. However, there is an ...[+]


[CA] L'habitatge ha passat de complir una funció social a convertir-se en un bé de consum controlat majoritàriament pel sector financer i el mercat privat, tenint com a principals formes d'accés el lloguer i la compra. ...[+]


[ES] La vivienda ha pasado de cumplir una función social a convertirse en un bien de consumo controlado mayoritariamente por el sector financiero y el mercado privado, teniendo como principales formas de acceso el alquiler ...[+]
Subjects: Cooperativa d'habitatge , Dret d'ús , Habitatge col·lectiu , Comunitat , Co-operative housing , Right to use , Collective housing , Community , Cooperativa de viviendas , Derechos de uso , Viviendas colectivas , Comunidades
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Fundamentos de la Arquitectura-Grau en Fonaments de l'Arquitectura
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record