- -

Noves atribucions al pintor Gaspar Requena

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Noves atribucions al pintor Gaspar Requena

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Navarro Buenaventura, Beatriu es_ES
dc.contributor.author Cebrian Molina, Josep Lluís es_ES
dc.date.accessioned 2021-03-03T10:26:48Z
dc.date.available 2021-03-03T10:26:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 1889-5735
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/162902
dc.description.abstract [CA] Durant quatre segles el record de Gaspar Requena, pintor valencia del segle XVI natural de Montesa, dormita en la documentació deis arxius i sobrevisqué en algunes mencions bibli­ografiques escarides. Les obres esmentades en els documents coneguts havien desapare­gut o no era possible identificar-les. Aquest oblit de l'obra d'un deis pintors més importants de l'orbita de Joanes, en ocasions estret col-laborador seu, ha estat superat en els darrers anys, de manera que ara podem identificar amb seguretat la seua producció i aclarir aques­ta parcel-la fins ara fosca de la pintura renaixentista valenciana. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell es_ES
dc.relation.ispartof Revista de la Safor es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject La Safor es_ES
dc.subject Gaspar Requena es_ES
dc.title Noves atribucions al pintor Gaspar Requena es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Navarro Buenaventura, B.; Cebrian Molina, JL. (2014). Noves atribucions al pintor Gaspar Requena. Revista de la Safor. (5):67-80. http://hdl.handle.net/10251/162902 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 67 es_ES
dc.description.upvformatpfin 80 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.issue 5 es_ES
dc.identifier.eissn 2697-0236


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record