- -

Connecta-t amb el Turia : Projecte de disseny urbà

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Connecta-t amb el Turia : Projecte de disseny urbà

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Puyuelo Cazorla, Marina es_ES
dc.contributor.advisor Merino Sanjuan, Lola es_ES
dc.contributor.author Vaquer Gregori, Francesc es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.3869885; north=39.4801152; name=Antic llit del riu Túria, València, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2021-03-11T13:50:06Z
dc.date.available 2021-03-11T13:50:06Z
dc.date.created 2021-02-23
dc.date.issued 2021-03-11 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/163700
dc.description.abstract [ES] Connecta-T amb el Túria és un projecte de desenvolupament urbà que naix amb la intenció de generar espais polivalents i permeables a disposició dels usuaris de la ciutat. Aquest projecte pretén donar-li el lloc i la visibilitat als ciutadans amb talent o amb la intenció de poder compartir una idea, un debat o una habilitat amb la resta de la població i dels visitants. De la mateixa manera, facilita a qualsevol usuari l'accés a diferents activitats del seu interès, generant contingut d'oci i potenciant les circulacions urbanes en punts estratègics de la ciutat a través del Llit del Túria. Aquests espais que genera el projecte són espais oberts, flexibles, permeables i sostenibles. Estan compostos per elements modulars verticals o horitzontals articulats amb un mateix llenguatge que els faça fàcils de reconèixer, tenint la capacitat d'adaptar-se a lloc on quedaran implementats. Es plantegen un total de 5 espais que reben nom d¿Àgores, constituïdes com a punt urbà de qualitat capaç de connectar als usuaris entre si i amb la mateixa ciutat. Creen cultura, activitat i col·lectivitat en el millor espai natural de Cap i Caçal. Al moment en què es troba la societat, immersos en l'era de la informació, aquesta idea es projecta en el marc de construcció de la Smart City. Els desenvolupaments tecnològics s'aprofiten per a construir una ciutat més sostenible i connectada, facilitant accés a l'oci i potenciant la cultura col·lectiva als espais urbans. Té en compte el marc sociopolític en el qual està immersa la ciutat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l¿oficina de la Ciutat Intel·ligent. En aquest cas, serà València la ciutat on es proposa la implementació de Connecta-T amb el Túria i més concretament, seran els Jardins del Túria l'entorn on es desenvoluparà aquest projecte urbà baix previ estudi històric i morfològic del riu. es_ES
dc.description.abstract [EN] This project aims to give the necessary place and visibility to citizens that would like to share their talent or ideas, open a debate or show a skill with the rest of the population and visitors. In the same way, it provides access to different activities, providing leisure activities and promoting urban circulation at strategic points of the city through the old Turia riverbed. These spaces generated are open, flexible, permeable and sustainable. They are composed of vertical or horizontal modular elements articulated with the same architectural language that makes them easy to recognize, having the possibility to adapt in each case, in the space where they will be implemented. A total of 5 spaces are proposed called Ágoras, constituted as a quality urban point, capable of connecting users with each other and with the city itself. Create culture, activity and collectivity in the best natural space of our city. We are in the information era and this project is in the framework of the Smart City, where technological development is used to build a more sustainable and connected city, facilitating access to leisure and promoting collective culture in urban spaces. It takes into account the socio-political framework in which the city is immersed with the Sustainable Development Goals and the oficina de la ciutat intel·ligent. València will be the city where the implementation of Connecta-T amb el Túria is proposed and to be more specific, Jardins del Túria will be the environment where this urban project will be developed under a prior historical and morphological study of the river. es_ES
dc.format.extent 73 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject València es_ES
dc.subject Urbanisme i paisatgisme es_ES
dc.subject Jardí Túria es_ES
dc.subject Mobiliari urbà es_ES
dc.subject Espai públic es_ES
dc.subject Smart City es_ES
dc.subject Contact social es_ES
dc.subject Disseny modular es_ES
dc.subject Sostenible es_ES
dc.subject Flexible es_ES
dc.subject Activitats es_ES
dc.subject Polivalent. es_ES
dc.subject Valencia es_ES
dc.subject Urbanism and landscape es_ES
dc.subject Turia park riverbed es_ES
dc.subject Urban furniture es_ES
dc.subject Public space es_ES
dc.subject Social connection es_ES
dc.subject Modular Design es_ES
dc.subject Sustainable es_ES
dc.subject Outdoors Activities es_ES
dc.subject Multipurpose. es_ES
dc.subject.classification EXPRESION GRAFICA ARQUITECTONICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos-Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes es_ES
dc.title Connecta-t amb el Turia : Projecte de disseny urbà es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica - Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.description.bibliographicCitation Vaquer Gregori, F. (2021). Connecta-t amb el Turia : Projecte de disseny urbà. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/163700 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\141324 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record