- -

Disseny i desenvolupament d'una tenda de campanya per a quatre persones

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny i desenvolupament d'una tenda de campanya per a quatre persones

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pacheco Blanco, Bélgica Victoria es_ES
dc.contributor.author Ferre Gisbert, Cristina es_ES
dc.date.accessioned 2021-09-07T07:14:28Z
dc.date.available 2021-09-07T07:14:28Z
dc.date.created 2021-07-27
dc.date.issued 2021-09-07 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/171575
dc.description.abstract [CA] Amb aquest Treball de Fi de Grau (TFG) es presenta el disseny d'una tenda de campanya, concretament per a grups, l'objectiu principal dels quals és millorar l'experiència d'ús optimitzant les prestacions. Per a això, s'ha emprat el mètode del Doble Diamant que consta de quatre fases. En primer lloc, descobrir per mitjà d'una investigació els orígens, l'evolució i les tipologies d'aquestes carpes. Així mateix, s'analitza el mercat actual i es realitzen un total de nou entrevistes a diferents usuaris per a identificar els problemes i les necessitats d'aquests durant les seues acampades. Una vegada obtingudes les conclusions, es revisen patents amb la finalitat d'identificar possibles solucions. Durant la segona de les fases, es defineix la normativa i legislació, establides per la UNE, que ha de respectar el producte. A més, de les mesures ergonòmiques i de confort que afecten l'usuari. Una vegada establerts els requeriments, es du a terme el disseny conceptual on són valorades diferents alternatives. També se seleccionen els materials i processos per a la seua fabricació i producció industrial. Sobre la base de tota aquesta informació es descriu una proposta final.. En la tercera fase, es desenvolupa el disseny de detall modelant la proposta i se desenvolupa una proposta gràfica. Finalment, en el lliurament, es presenta tota la informació necessària per a un projecte tècnic, com el plec de condicions, planimetria i pressupost. Com a resultat, la carpa dissenyada disposa d'un esquelet amb un mecanisme que facilita el seu muntatge i desmuntatge, amb unes dimensions adequades perquè siga còmoda durant el seu ús i, en ser plegada, fàcil de transportar. es_ES
dc.description.abstract [ES] Amb aquest Treball de Fi de Grau (TFG) es presenta el disseny d'una tenda de campanya, concretament per a grups, l'objectiu principal dels quals és millorar l'experiència d'ús optimitzant les prestacions. Per a això, s'ha emprat el mètode del Doble Diamant que consta de quatre fases. En primer lloc, descobrir per mitjà d'una investigació els orígens, l'evolució i les tipologies d'aquestes carpes. Així mateix, s'analitza el mercat actual i es realitzen un total de nou entrevistes a diferents usuaris per a identificar els problemes i les necessitats d'aquests durant les seues acampades. Una vegada obtingudes les conclusions, es revisen patents amb la finalitat d'identificar possibles solucions. Durant la segona de les fases, es defineix la normativa i legislació, establides per la UNE, que ha de respectar el producte. A més, de les mesures ergonòmiques i de confort que afecten l'usuari. Una vegada establerts els requeriments, es du a terme el disseny conceptual on són valorades diferents alternatives. També se seleccionen els materials i processos per a la seua fabricació i producció industrial. Sobre la base de tota aquesta informació es descriu una proposta final.. En la tercera fase, es desenvolupa el disseny de detall modelant la proposta i se desenvolupa una proposta gràfica. Finalment, en el lliurament, es presenta tota la informació necessària per a un projecte tècnic, com el plec de condicions, planimetria i pressupost. Com a resultat, la carpa dissenyada disposa d'un esquelet amb un mecanisme que facilita el seu muntatge i desmuntatge, amb unes dimensions adequades perquè siga còmoda durant el seu ús i, en ser plegada, fàcil de transportar. es_ES
dc.description.abstract [EN] This Final Degree Project (TFG) presents the design of a tent, specifically for groups, whose main objective is to improve the user experience by optimising performance. To achieve this, the Double Diamond method has been used, which consists of four phases. Firstly, research was carried out to discover the origins, evolution and typologies of these tents. The current market was also analysed and a total of nine interviews were carried out with different users in order to identify their problems and needs during their camping trips. Once the conclusions have been reached, patents are reviewed in order to identify possible solutions. During the second phase, the regulations and legislation, established by the UNE, which the product has to comply with, are defined. In addition, the ergonomic and comfort measures that affect the user are defined. Once the requirements have been established, the conceptual design is carried out, where different alternatives are evaluated. The materials and processes for its manufacture and industrial production are also selected. Based on all this information, a final proposal is described. In the third phase, the detailed design is developed by modelling the proposal and a graphic proposal is developed. Finally, in the delivery, all the information necessary for a technical project is presented, such as the specifications, planimetry and budget. As a result, the designed tent has a skeleton with a mechanism that facilitates its assembly and disassembly, with suitable dimensions to make it comfortable to use and, when folded, easy to transport. es_ES
dc.format.extent 215 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Tenda/carpa de campanya es_ES
dc.subject Acampada es_ES
dc.subject Estructura es_ES
dc.subject Disseny industrial. es_ES
dc.subject Tent es_ES
dc.subject Camping es_ES
dc.subject Structure es_ES
dc.subject Industrial design. es_ES
dc.subject.classification PROYECTOS DE INGENIERIA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos-Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes es_ES
dc.title Disseny i desenvolupament d'una tenda de campanya per a quatre persones es_ES
dc.title.alternative Diseño y desarrollo de una tienda de campaña para cuatro personas es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Proyectos de Ingeniería - Departament de Projectes d'Enginyeria es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.description.bibliographicCitation Ferre Gisbert, C. (2021). Disseny i desenvolupament d'una tenda de campanya per a quatre persones. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/171575 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\142853 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record