- -

Desenvolupament, posada a punt i avaluació econòmica d'un procés d'elaboració de cervesa casolana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Desenvolupament, posada a punt i avaluació econòmica d'un procés d'elaboració de cervesa casolana

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Arques Sanz, Antonio es_ES
dc.contributor.author Tejedor García, Ana Athenea es_ES
dc.date.accessioned 2021-09-27T13:31:45Z
dc.date.available 2021-09-27T13:31:45Z
dc.date.created 2021-07-20
dc.date.issued 2021-09-27 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/173367
dc.description.abstract [CA] L’objectiu del present projecte és dissenyar un procediment d’elaboració de cervesa, amb vista a la seua producció per a 400 persones, que puga ser reproduït per alumnes de la Universitat Politècnica de València. En un primer moment s’elaboraran diversos tipus de cerveses amb kits comercials, amb la finalitat d’avaluar les dificultats que es poden trobar al llarg del procés d’elaboració, a més d’avaluar quines són les anàlisis de qualitat necessaris i en què parts del procés han de dur-se a terme per a comprovar que s’ha obtingut el resultat esperat. Després de realitzar aquests experiments redactarà un llistat amb els materials necessaris per a la seua elaboració a major escala, dissenyant també una recepta amb matèries primeres independents als kits estudiats, amb la finalitat de subministrar a 400 persones. Es dissenyarà el procediment experimental des de l’adquisició de la matèria primera fins a l’embotellat, incloent els fermentadors que s’utilitzaran. Amb tot això, es realitzarà un estudi econòmic de cost necessari per a la seua elaboració, a més de l’amortització per litre de cervesa elaborat, tant per a la part experimental inicial com per a la recepta calculada, així com un estudi detallat de la legislació i les mesures de protecció a emprar. es_ES
dc.description.abstract [EN] The objective of this project is to design a brewing procedure, with a view to producing it for 400 people, which can be reproduced by students of the Polytechnic University of Valencia. At first, various types of beers will be made with commercial kits, in order to assess the difficulties that may be encountered throughout the brewing process, in addition to assessing which are the necessary quality analyzes and in which parts of the process they should be carried out to verify that the expected result has been obtained. After carrying out these experiments, he will draw up a list with the materials necessary for its elaboration on a larger scale, also designing a recipe with independent raw materials to the kits studied, in order to supply 400 people. The experimental procedure will be designed from the acquisition of the raw material to the bottling, including the fermenters that will be used. With all this, an economic study of the cost necessary for its production will be carried out, in addition to the amortization per liter of beer produced, both for the initial experimental part and for the calculated recipe, as well as a detailed study of the legislation and the measures of protection to use. es_ES
dc.description.abstract [ES] El objetivo del presente proyecto es diseñar un procedimiento de elaboración de cerveza, con vistas a su producción para 400 personas, que pueda ser reproducido por alumnos de la Universitat Politècnica de València. En un primer momento se elaborarán diversos tipos de cervezas con kits comerciales, con el fin de evaluar las dificultades que se pueden encontrar a lo largo del proceso de elaboración, además de evaluar cuáles son los análisis de calidad necesarios y en que partes del proceso deben llevarse a cabo para comprobar que se ha obtenido el resultado esperado. Tras realizar estos experimentos redactará un listado con los materiales necesarios para su elaboración a mayor escala, diseñando también una receta con materias primas independientes a los kits estudiados, con el fin de suministrar a 400 personas. Se diseñará el procedimiento experimental desde la adquisición de la materia prima hasta el embotellado, incluyendo los fermentadores que se utilizarán. Con todo ello, se realizará un estudio económico de coste necesario para su elaboración, además de la amortización por litro de cerveza elaborado, tanto para la parte experimental inicial como para la receta calculada, así como un estudio detallado de la legislación y las medidas de protección a emplear es_ES
dc.format.extent 93 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Cervesa es_ES
dc.subject Elaboració es_ES
dc.subject Fermentació es_ES
dc.subject Malta es_ES
dc.subject Beer es_ES
dc.subject Brewing es_ES
dc.subject Fermentation es_ES
dc.subject Malt es_ES
dc.subject Cerveza es_ES
dc.subject Fermentación es_ES
dc.subject.classification QUIMICA FISICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Química-Grau en Enginyeria Química es_ES
dc.title Desenvolupament, posada a punt i avaluació econòmica d'un procés d'elaboració de cervesa casolana es_ES
dc.title.alternative Desarrollo, puesta a punto y evaluación económica de un proceso de elaboración de cerveza casera es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Textil y Papelera - Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi es_ES
dc.description.bibliographicCitation Tejedor García, AA. (2021). Desenvolupament, posada a punt i avaluació econòmica d'un procés d'elaboració de cervesa casolana. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/173367 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\145104 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record