- -

Design and development of a robot prototype manipulator

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Design and development of a robot prototype manipulator

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Armesto Ángel, Leopoldo es_ES
dc.contributor.advisor Girbés Juan, Vicent es_ES
dc.contributor.author Sánchez Clemente, Sergio Andrés es_ES
dc.date.accessioned 2021-10-07T07:31:08Z
dc.date.available 2021-10-07T07:31:08Z
dc.date.created 2021-09-21
dc.date.issued 2021-10-07 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/174096
dc.description.abstract [ES] Disseny d'una plataforma robòtica o braç robòtic programable imprés en 3D de caràcter experimental i controlable amb una programació de tipus seqüència interna, amb comunicacions externes per part d'un port sèrie amb ordinador en temps real, per port sèrie amb una altra controladora que acomplisca una funció de medició d'alguna magnitud en el món real, per ràdio control amb una captura de moviment en un dispositiu extern, i per bluetooth amb una aplicació mòbil. es_ES
dc.description.abstract [EN] Design of an experimental robotic platform, a programmable robotic 3D printed arm, and controllable in a natural way with internal sequence type programming, with external communications by a serial port with real-time computer, by serial port with another controller that perform a measurement function of some magnitude in the real world, by radio control with a motion capture on an external device, and by bluetooth with a mobile application. es_ES
dc.format.extent 300 es_ES
dc.language Inglés es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Robot kinematic model es_ES
dc.subject 3D modelling es_ES
dc.subject Robot arm es_ES
dc.subject Robot es_ES
dc.subject Impressió es_ES
dc.subject Printing es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática-Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica es_ES
dc.title Design and development of a robot prototype manipulator es_ES
dc.title.alternative Disseny i desenvolupament d'un prototip robòtic manipulador es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática - Departament d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.description.bibliographicCitation Sánchez Clemente, SA. (2021). Design and development of a robot prototype manipulator. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/174096 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\142360 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record